Кәсіптік практика жоғары білім алу бағдарламасының міндетті компоненті болып табылады. Ол оқу, педагогикалық, өндірістік және дипломалды болып бөлінеді (39-б. Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарының типтік ережелері (30.10.2018 ж. №595 бұйрық).

          ҚарМУ-дың академиялық саясатына сәйкес сырттай (оқуды аяқтау), ), ҚБТ-ны пайдалана отырып оқитын күндізгі оқу бөлімінің білім алушылары мамандық бойынша жұмыс істеген жағдайда оқу және өндірістік (технологиялық) практикадан босатылады. Бұл жағдайда олар жоғары оқу орнына жұмыс орнынан анықтама және олардың кәсіби қызметін көрсететін мінездеме ұсынады (қосымша 1 – анықтама мен мінездемеге қойылатын талаптар). Құжаттар практика жетекшісіне кафедрадан практика басталғанға дейін кемінде бір ай бұрын тапсырылады. Дипломалды практикадан сырттай оқу нысанындағы студенттер босатылмайды.

Сырттай (толық оқу), ҚБТ-ны пайдалана отырып оқитын күндізгі оқу бөлімінің білім алушылары, мамандық бойынша жұмыс істемейтін білім алушылар кәсіптік практикадан жалпы негізде өтеді, мамандық бейіні бойынша практикалар базаларына жіберіледі. Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университетінде немесе тұрғылықты жері бойынша, болашақта өтетін орны бойынша кәсіпорындармен/ұйымдармен жеке шарт жасасады.

Студент қауіпсіздік ережелерін басшылық пен кепілдікпен қамтамасыз ете отырып, практика базасымен үш жақты жеке келісімшартқа отырады. Үшжақты жеке-дара келісім-шарт 3 данада толтырылып, 2020-2021 оқу жылында өндірістік (педагогикалық) практика басталғанға дейін БІР АЙДАН КЕШІКТІРМЕЙ қол қойылғанда, жеке шарт БОЛҒАН ЖАҒДАЙДА ҒАНА, жеке-дара тәртіппен жүзеге асады, қалғандары талқылауға қабылданбайды.

Практикаға жіберілетін сырттай (толық оқу), күндізгі оқу бөлімі (ҚБТ) студенттерінің міндеті:

-        нұсқаушы және қорытынды конференцияларға қатысу;

-        практика бағдарламасында және жеке жұмыс жоспарында қарастырылған тапсырмаларды толық көлемде орындау;

 • практика күнделігін жүргізу;
 • кәсіпорындағы, ұйымдағы, мекемедегі ішкі жұмыс тәртібін сақтау;
 • еңбекті қорғау, қауіпсіздік техникаларын және өндірістік санитарияны қатаң сақтау;
 • орындайтын жұмысына штаттағы маман сияқты толық жауапкершілікпен қарау;
 • практика бағдарламасында көрсетілген есептік құжаттарды тапсыру.

Кәсіптік практика қорытындысы бойынша білім алушылар тиісті кафедраға есеп беру құжаттарын (есеп, күнделік, пікірлер, мінездеме және практика бағдарламасында көрсетілген басқа да құжаттар) ұсынады. Құжаттаманы басшы тексергеннен кейін қорғауға рұқсат алады. Практика есептерін қорғау кафедра меңгерушісінің өкімімен құрылған комиссияның қатысуымен өтеді.

Практикадан өтпеген, практика бағдарламасын орындамаған, жұмысы туралы теріс пікір немесе есепті қорғау кезінде қанағаттанарлықсыз баға алған студенттер келесі академиялық кезеңде теориялық оқытумен қатар немесе жазғы семестр кезеңінде практикаға қайта жіберіледі.

 

Кәсіптік практикаларды ұйымдастыру және өткізу жөніндегі сұрақтар бойынша Оқу-әдістемелік басқармасының практика жетекшісі Животова Евгения Валерьевнаға хабарласуға болады: Университет көшесі, 28, бас ғимарат, 113 аудитория, тел. 31-22-99.

 

Кәсіби практика кадрларды даярлаудың білім беру бағдарламасының міндетті компоненті болып табылады.Ол білім беру, педагогикалық, өндірістік және дипломалды болып бөлінеді (39-б. Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарының типтік ережелері (30.10.2018 ж. №595 бұйрық).

Кәсіптік практикадан өтуге кәсіптік практиканың нақты түрі қарастырылған, пәндер циклін табысты меңгерген білім алушылар жіберіледі.

Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университетінің күндізгі оқу бөлімінің студенттері университет келісім–шартқа отырған практика базаларына мамандықтар бейіні бойынша бағытталады.Кәсіптік практиканың барлық түрлеріне жіберу мерзімі, базасы және жетекшісі көрсетіле отырып, ректордың бұйрығымен ресімделеді.

Кәсіптік (педагогикалық) практикаға жіберу жеке-дара түрде жүргізілуі мүмкін:

- тұрғылықты мекен-жайы бойынша (дәлелді себеп болғанда);

- болашақ жұмыс орны бойынша (бітіруші курс студенттеріне).

Білім беру гранты, оның ішінде ауылдық квота және «Серпін» бағдарламасы бойынша оқитын студенттер кәсіптік практиканы өткізуге арналған және одан әрі жұмыспен қамтамасыз ету шартын жасауы қажет.Студент 3 данада жеке-дара үшжақты келісім-шарт жасайды, практика басталғанға дейін бір айдан кешіктірмей, кафедрадан тағайындалған практика жетекшісіне тапсырады. 2020-2021 оқу жылында өндірістік практикаға бағыт практика басталғанға дейін БІР АЙДАН КЕШІКТІРМЕЙ қол қойылғанда, жеке шарт БОЛҒАН ЖАҒДАЙДА ҒАНА, жеке-дара тәртіппен жүзеге асады, қалғандары талқылауға қабылданбайды.

Егер күндізгі оқу бөлімінің студенті практиканы өтуге жеке-дара келісім-шартты әкелетін болса және де тұрғылықты мекен-жайы бойынша өтпейтін болса, онда ата-анасының бірінің жазбаша келісімі мен жеке куәліктің нотариалды куәландырылған көшірмесін ұсынуы керек (қосымша 2 – ата-анасының қолхатының үлгісі).

Практикаға жіберілетін күндізгі оқу бөлімі студенттерінің міндеті:

 • практиканың бағдарламасы мен жеке жоспарында қарастырылған тапсырмаларды толық көлемде орындау, практика күнделігін жүргізу;
 • жоғарғы оқу орнының объектілерінде оқу практикасында 6 сағат, ал өндірісте - ҚР қолданыстағы Еңбек кодексіне сәйкес, қызметкерлердің тиісті санаттары үшін жасы мен өндіріс жағдайларына байланысты болу;
 • кәсіпорын/ұйым қызметкерлері үшін міндетті еңбек тәртібін, ішкі тәртіп ережелерін, қауіпсіздік техникасы ережелерін және кәсіби практика орнында өндірістік тәртіпті сақтау;
 • штаттық мамандармен тең дәрежеде орындалатын жұмыс пен оның нәтижелері үшін жауапты болу;
 • кәсіпорынның/ұйымның жабдығына, аспаптарына, құжаттамаларына және басқа да мүлкіне ұқыпты қарау;
 • практикадан өтуге белгіленген мерзімге кәсіпорынның/ұйымның қарамағына келу;
 • практикадан өту барысында және оны аяқтағаннан кейін кәсіпорын туралы құпия ақпаратты жария етпеу;
 • практика аяқталғаннан кейін бір апта мерзімде кафедра басшысына/әдіскеріне жазбаша есеп, практика күнделігі және практика бағдарламасында көрсетілген басқа құжаттарды ұсыну;
 • орнату және қорытынды конференцияларға қатысу, комиссия алдында практика нәтижелерін қорғаудан өту.

Кәсіптік практика қорытындылары бойынша студент сәйкес кафедраға есептік құжаттарды (есеп, күнделік, пікір, мінездеме және практика бағдарламасында көрсетілген басқа да есептік құжаттар) ұсынуы керек. Жетекші құжаттарды тексеріп болған соң, қорғауға жіберіледі. Есептер кафедра меңгерушісінің жарлығымен құрылған комиссияның алдында қорғалады.

Практиканы өтпеген, практиканың бағдарламасын толық орындамаған, теріс пікір алған және қорғау кезінде қанағаттанарлық баға алмаған студенттер практикаға келесі академиялық мерзімде немесе жазғы семестр кезінде ақылы негізде қайта жіберіледі.

Денсаулығына, бала тууына, оқуға қайта келуіне, пән айырмашылықтарын тапсыру кезінде және де басқа дәлелді себептермен тәжірибеге қайта жолданатын болса, студенттің өтініші мен көрсетілген себепті дәлелдейтін құжаттарды ұсынуы қажет.

 

Кәсіптік практикаларды ұйымдастыру және өткізу жөніндегі сұрақтар бойынша Оқу-әдістемелік басқарманың практика жетекшісі Животова Евгения Валерьевнаға хабарласуға болады: Университет көшесі, 28, бас ғимарат, 113 аудитория, тел. 31-22-99.