Кәсіптік практика жоғары білім алу бағдарламасының міндетті компоненті болып табылады. Ол оқу, педагогикалық, өндірістік және дипломалды болып бөлінеді (39-б. Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарының типтік ережелері (30.10.2018 ж. №595 бұйрық).

          «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ академиялық саясатына сәйкес күндізгі оқу бөлімінде ҚБТ-ны пайдалана отырып оқитын білім алушылар мамандығы бойынша жұмыс істеген жағдайда оқу, педагогикалық, өндірістік (технологиялық) практикадан өтуден босатылады. Бұл жағдайда олар жоғары оқу орнына жұмыс орнынан анықтама және олардың кәсіби қызметін көрсететін мінездеме ұсынады (қосымша 1 – анықтама мен мінездемеге қойылатын талаптар).

          Практикадан босатылғандарға мінездемеде кәсіпорын басшысы берген баға қойылады.

Мамандық бойынша жұмыс істемейтін күндізгі оқу бөлімінің ҚБТ-ны пайдалана отырып оқитын білім алушылар кәсіптік практикадан жалпы негізде өтеді, университетпен шарттық қатынастары бар мамандық бейіні бойынша практика базаларына жіберіледі немесе тұрғылықты жері бойынша, болашақ жұмысқа орналасу орны бойынша кәсіпорындармен/ұйымдармен жеке шарт жасасады.

Білім алушы өзінің білім беру бағдарламасының профиліне сәйкес келетін практика базасымен нұсқаулық пен қауіпсіздік ережелерін сақтауға кепілдік бере отырып, үш жақты жеке шарт жасасады. 2022-2023 оқу жылында өндірістік, педагогикалық практикаға жеке тәртіппен жіберу практика басталғанға дейін БІР АЙ БҰРЫН ҚОЛ ҚОЙЫЛҒАН ЖЕКЕ ШАРТ БОЛҒАН КЕЗДЕ ҒАНА жүзеге асырылатын болады, қалғандары талқылауға қабылданбайды.

Түпнұсқадағы құжаттар (анықтама, мінездеме немесе шарт) Қазпочта арқылы кеңсенің немесе кафедраның мекенжайына жіберіледі, практика басталғанға дейін кемінде бір ай бұрын кафедраның практика басшысына тапсырылады.

Егер білім алушы практикадан тұрғылықты жері бойынша жеке тәртіппен өтетін болса, онда кафедраның практика жетекшісімен байланыс платформада «Форум-чат» арқылы жүзеге асырылады https://idl.buketov.edu.kz/

 

Практикаға жіберілетін күндізгі оқу бөлімі (ҚБТ) білім алушыларының міндеті:

-        нұсқаушы конференциясына қатысу, тәжірибе есептерін қорғау;

-        практика бағдарламасында және жеке жұмыс жоспарында қарастырылған тапсырмаларды толық көлемде орындау;

 • электронды практика күнделігін жүргізу;
 • кәсіпорындағы, ұйымдағы, мекемедегі ішкі жұмыс тәртібін сақтау;
 • еңбекті қорғау ережелерін, қауіпсіздік техникаларын және өндірістік санитарияны қатаң сақтау;
 • орындайтын жұмысына штаттағы маман сияқты толық жауапкершілікпен қарау;
 • практика бағдарламасында көрсетілген есептік құжаттарды тапсыру.

Кәсіптік практиканың қорытындылары бойынша білім алушылар тиісті кафедраға есептік құжаттаманы (есеп, күнделік, пікірлер, мінездеме және практика бағдарламасында көрсетілген басқа да құжаттаманы) ұсынады. Білім алушылар құжаттаманы электронды форматта кафедраның бұлтты қоймасына тапсырады. Жетекші құжаттаманы тексергеннен кейін білім алушылар қорғауға рұқсат алады. Практика есептерін қорғау ZOOM конференциясында онлайн режимінде, кафедра меңгерушісінің өкімімен құрылған комиссияның қатысуымен өтеді.

Практикадан өтпеген, практика бағдарламасын орындамаған, жұмысы туралы теріс пікір немесе есепті қорғау кезінде қанағаттанарлықсыз баға алған білім алушылар келесі академиялық кезеңде теориялық оқытумен қатар немесе жазғы семестр кезеңінде практикаға қайта жіберіледі.

 

Кәсіптік практикаларды ұйымдастыру және өткізу жөніндегі сұрақтар бойынша Практика бөліміне хабарласуға болады: Университет көшесі, 28, бас ғимарат, 207 аудитория.

Қосымша 1

Жұмыс орнынан берілетін анықтамаға қойылатын талаптар:

Жұмыс орнынан берілетін анықтамада келесі мәліметтер болуы керек:

 • қызметкердің тегі, аты, жөні, лауазымы, аталған мекемеде қай уақыттан бастап қызмет ететіні, лауазымға тағайындау туралы бұйрықтың нөмірі мен күні;
 • ұйымның уәкілетті тұлғасының аты-жөні мен қолы, ұйымның мөрі;
 • ұйымның (кәсіпорынның) бұрыштық мөрі және анықтаманы тіркеу нөмірі мен берілген күні.

Мінездемеге қойылатын талаптар

Жұмыс орнынан берілетін мінездемеге келесі мәліметтер болуы керек:

●құжаттың атауы;

●қызметкердің анкеталық берілгендері:

 • тегі, аты, әкесінің аты (толық),
 • туған жылы,

●еңбек қызметі туралы мәліметтер:

 • мамандық бойынша жалпы жұмыс өтілі,
 • аталған ұйымда қай уақыттан бастап қызмет етеді,
 • лауазымы,
 • атқаратын қызметі,
 • функционалдық міндеттері;

● жұмыстағы жетістіктер: жұмыс кезеңінде қолданылған марапаттар, көтермелеу немесе жазалау);

●қызметкердің іскерлік және жеке қасиеттерін бағалау (әріптестерімен өзара қарым-қатынас, стресстік жағдайлардағы мінез-құлық, жұмыс процесін ұйымдастыру қабілеті, тапсырмалар мен тапсырмаларды сапалы және белгіленген мерзімде орындау қабілеті, стандартты емес жағдайларда шешім қабылдау қабілеті, өзіне жауапкершілік алу және т. б.);

●қосымша білім беру, біліктілікті арттыру курстары туралы ақпарат;

бес балдық жүйе бойынша кәсіби қызметті бағалау;

●мінездеме беретін ұйымның уәкілетті тұлғасының қолы, аты-жөні, ұйымның дөңгелек мөрі;

●құжаттың жасалған күні.

 

Кәсіби практика кадрларды даярлаудың білім беру бағдарламасының міндетті компоненті болып табылады. Ол білім беру, педагогикалық, өндірістік және дипломалды болып бөлінеді (39-б. Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарының типтік ережелері (30.10.2018 ж. №595 бұйрық).

Кәсіптік практикадан өтуге кәсіптік практиканың нақты түрі қарастырылған, пәндер циклін табысты меңгерген білім алушылар жіберіледі.

«Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ күндізгі оқу бөлімінің білім алушылары университет келісім–шартқа отырған практика базаларына мамандықтар профилі бойынша жіберіледі. Кәсіптік практиканың барлық түрлеріне жіберу мерзімі, базасы және жетекшісі көрсетіле отырып, ректордың бұйрығымен ресімделеді.

Өндірістік (педагогикалық) практикаға жіберу тұрғылықты жері немесе болашақ жұмысқа орналасуы орны бойынша жеке тәртіппен жүзеге асырылуы мүмкін. Дәлелді себептер (мүгедектік, босану, отбасылық жағдай) болған кезде 2 және 3 курс білім алушылары тұрғылықты жері бойынша практикаға жіберілуі мүмкін.

Білім алушы практика басталғанға дейін бір айдан кешіктірмей 3 данада үш жақты жеке шарт жасайды, оны кафедраның практика жетекшісіне тапсырады. 2022-2023 оқу жылында өндірістік практикаға бағыт практика басталғанға дейін БІР АЙДАН КЕШІКТІРМЕЙ қол қойылғанда, жеке шарт БОЛҒАН ЖАҒДАЙДА ҒАНА, жеке-дара тәртіппен жүзеге асады, қалғандары талқылауға қабылданбайды.

Кәсіптік (педагогикалық) практикаға жіберу жеке-дара түрде жүргізілуі мүмкін:

- тұрғылықты мекен-жайы бойынша (дәлелді себеп болғанда);

- болашақ жұмыс орны бойынша (бітіруші курс білім алушыларына).

Егер күндізгі оқу бөлімінің білім алушысы практиканы өтуге жеке-дара келісім-шартты әкелетін болса және де тұрғылықты мекен-жайы бойынша өтпейтін болса, онда ата-анасының бірінің жазбаша келісімі мен жеке куәліктің нотариалды куәландырылған көшірмесін ұсынуы керек (қосымша 1 – ата-анасының қолхатының үлгісі).

Практикаға жіберілетін күндізгі оқу бөлімі білім алушыларының міндеті:

 • практиканың бағдарламасы мен жеке жоспарында қарастырылған тапсырмаларды толық көлемде орындау, практика күнделігін жүргізу;
 • жоғарғы оқу орнының объектілерінде оқу практикасында 6 сағат, ал өндірісте - ҚР қолданыстағы Еңбек кодексіне сәйкес, қызметкерлердің тиісті санаттары үшін жасы мен өндіріс жағдайларына байланысты болу;
 • кәсіпорын/ұйым қызметкерлері үшін міндетті еңбек тәртібін, ішкі тәртіп ережелерін, қауіпсіздік техникасы ережелерін және кәсіби практика орнында өндірістік тәртіпті сақтау;
 • штаттық мамандармен тең дәрежеде орындалатын жұмыс пен оның нәтижелері үшін жауапты болу;
 • кәсіпорынның/ұйымның жабдығына, аспаптарына, құжаттамаларына және басқа да мүлкіне ұқыпты қарау;
 • практикадан өтуге белгіленген мерзімге кәсіпорынның/ұйымның қарамағына келу;
 • практикадан өту барысында және оны аяқтағаннан кейін кәсіпорын туралы құпия ақпаратты жария етпеу;
 • практика аяқталғаннан кейін бір апта мерзімде кафедра жетекшісіне/әдіскеріне жазбаша есеп, практика күнделігі және практика бағдарламасында көрсетілген басқа құжаттарды ұсыну;
 • бекіту конференциясына қатысу, комиссия алдында практика есебін қорғаудан өту.

Кәсіптік практика қорытындылары бойынша білім алушы сәйкес кафедраға есептік құжаттарды (есеп, күнделік, пікір, мінездеме және практика бағдарламасында көрсетілген басқа да есептік құжаттар) ұсынуы керек. Жетекші құжаттарды тексеріп болған соң, білім алушы қорғауға жіберіледі. Есептер кафедра меңгерушісінің жарлығымен құрылған комиссияның алдында қорғалады.

Практиканы өтпеген, практиканың бағдарламасын толық орындамаған, теріс пікір алған және қорғау кезінде қанағаттанарлық баға алмаған білім алушылар практикаға келесі академиялық мерзімде немесе жазғы семестр кезінде ақылы негізде қайта жіберіледі.

Денсаулығына, бала тууына, оқуға қайта келуіне, пән айырмашылықтарын тапсыру кезінде және де басқа дәлелді себептермен практикаға қайта жолданатын болса, білім алушының өтініші мен көрсетілген себепті дәлелдейтін құжаттарды ұсынуы қажет.

 

Кәсіптік практикаларды ұйымдастыру және өткізу жөніндегі сұрақтар бойынша Практика бөліміне хабарласуға болады: Университет көшесі, 28, бас ғимарат, 207 аудитория.

Келісімшартты жүктеп алыңыз
Ата-ананың қолхатын жүктеп алыңыз

Кәсіптік практикадан өтуге Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті туралы шарттар бойынша мәліметтер/ Сведения по договорам НАО "Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова" на прохождение профессиональной практики
2022-2023 оқу жылы/ 2022-2023 учебный год

(01.01.2023 жылы бойынша) / (по состоянию на 01.01.2023г.)

Шарт тарабы/ Сторона договора Келісімшарт тарапы Шарт жасалған күн/ Дата заключения договора Күні/день Айы/месяц Жылы/год
1 Абилитационный центр "Амалия" г.Караганды "Амалия" оңалту орталығы Қарағанды қ. 13.04.2022 12 4 2023 22./09
2 Администратор судов по области Улытау г.Жезказган Жезқазған қ. "Ұлытау облысы бойынша соттардың әкімшісі" 09.11.2022 31 12 2027 22./58
3 АО "Агенство "Хабар" г.Нур-Султан "Хабар Агенттігі" АҚ Нұр-Сұлтан қ. 29.11.2021 29 11 2024 21./77
4 АО "АрселорМиттал Темиртау" г.Темиртау "Арселормиттал Теміртау" АҚ 03.05.2022 31 8 2023 22./24
5 АО "Евразийский банк" г.Алматы Алматы қ. "Еуразиялық банк" АҚ 10.10.2022 1 7 2025 22./81
6 АО "Евразия Фудс" г.Караганды Қарағанды қ. "Еуразия Фудс" АҚ 10.11.2022 30 6 2027 22./63
7 АО "Карцемент" г.Темиртау Теміртау қ. "Карцемент" АҚ 01.12.2022 30 6 2027 22./73
8 АО "Международный научно-производственный холдинг "Фитохимия" г.Караганды Фитохимия халықаралық ғылыми-өндірістік холдингі" АҚ Қарағанды қ. 24.12.2020 31 12 2024 20./60
9 АО "Республиканская телерадиокорпорация "Казахстан" г.Астана "Теміртау электрометаллургиялық комбинаты" АҚ Теміртау қ. 15.07.2015 31 12 2023 15./90
10 АО ИП "Эфес Казахстан" г.Караганда ЖК "Эфес Казахстан" АҚ Қарағанды қ.  27.04.2021 31 12 2023 21./17
11 Бюро переводов "Umlaut" ИП Сербо Людмила Владимировна г.Караганды Аударма бюросы "Umlaut" ЖК Сербо Л.В. 02.12.2020 2 12 2025 20./44
12  ГУ "Агенство Республики Казахстан по делам государственной службы по Карагандинской области" г.Караганды  "Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері жөніндугі Қарағанды облысы бойынша агенттігі" РММ  21.09.2020 1 9 2023 20./38
13 ГУ "Аппарат Акима г.Жезказган" г.Жезказган Улытауской обл. Жезқазған қ. Ұлытау обл. "Жезқазған қаласы әкімінің аппараты" ММ  09.11.2022 31 12 2027 22./57
14 ГУ "Аппарат Акима Октябрьского района" г.Караганды "Октябрь ауданы әкім аппараты" ММ Қарағанды қ.  20.11.2020 30 6 2025 20./42
15 ГУ "Аппарат Акима района им. Казыбек Би" г.Караганда "Қазыбек би ауданы әкім аппараты" ММ Қарағанды қ.  15.04.2019 30 6 2024 19./04
16 ГУ "Аппарат Акима села Музбел Нуринского р-на" Карагандинской обл. "Нуринск ауданы Музбел ауылы әкім аппараты" ММ Қарағанды облысы 15.04.2019 30 6 2024 19./05
17 ГУ "Аппарат Карагандинского областного маслихата" г.Караганда "Қарағанды облысының маслихат аппараты" ММ Қарағанды қ. 01.11.2021 31 12 2024 21./62
18 ГУ "Департамент Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей" Министерства национальной экономики РК по Карагандинской области" г.Караганда "Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Қарағанды облысындағы табиғи монополияларды реттеу, бәсекелестікті және тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитетінің департаменті" Қарағанды қ. 15.04.2019 30 6 2024 19./09
19 ГУ "Департамент Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей" Министерства национальной экономики РК по Карагандинской области" г.Караганда "Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Қарағанды облысындағы табиғи монополияларды реттеу, бәсекелестікті және тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитетінің департаменті" Қарағанды қ. 15.04.2019 30 6 2024 19./09
20 ГУ "Кабинет психолого-педагогической коррекции" г.Караганды "Психологиялық-педагогикалық түзету кабинеті" ММ Қарағанды қ. 06.06.2019 30 6 2024 19./23
21 ГУ "Каргандинский департамент государственного имущества и приватизации КГИП МФ РК" "ҚР ҚМ ММЖК Қарағанды мемлекеттік мүлік және жекешелендіру департаменті" ММ 15.03.2022 31 12 2025 22./08
22 ГУ "Отдел внутренней политики города Караганды" "Қарағанды қаласының ішкі істер бөлімі" ММ 25.04.2018 31 12 2023 18./21
23 ГУ "Отдел занятости и социальных программ г.Караганды" «Қарағанды қаласының жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» ММ 29.10.2020 29 10 2025 20./24
24 ГУ "Отдел предпринимательства и сельского хозяйства" г.Караганда "Қарағанды қаласының кәсіпкерлік және ауылшаруашылық бөлімі" ММ 15.04.2019 30 6 2024 19./06
25 ГУ "Отдел экономики и финансов города Караганды" г.Караганды Қарағанды қ. "Экономика және қаржы бөлімі" ММ 17.01.2020 30 6 2023 20./01
26 ГУ "Прокуратура Карагандинской области" г.Караганды ММ "Қарағанды облысының прокуратурасы" Қарағанды қ. 01.04.2022 30 12 2027 22./13
27 ГУ "Ревизионная комиссия по Карагандинской области" г.Караганда "Қарағанды облысы бойынша тексеру комиссиясы" ММ Қарағанды қ. 15.04.2019 15 4 2024 19./07
28 ГУ "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ" ДЧС Карагандинской обл. "Қарағанды облысы ТЖД Өрт сөндіру және авариялық-құтқару жұмыстарының қызметі" ММ 01.03.2018 30 6 2023 18./17
29 ГУ "Управление ветеринарии Карагандинской области" г.Караганды "Қарағанды облысының ветеринария басқармасы" ММ Қарағанды қ.  30.04.2021 30 6 2026 21./25
30 ГУ "Управление внутренней политики Карагандинской области" "Қарағанды қаласының ішкі саясат басқармасы" ММ 01.11.2021 31 12 2024 21./63
31 ГУ "Управление здравоохранения по Карагандинской области" г.Караганды "Қарағанды облысының денсаулық басқармасы" ММ Қарағанды қ. 20.06.2019 1 9 2024 19./69
32 ГУ "Управление координации занятости и социальных программ Карагандинской области" г.Караганды Қарағанды қ. "Қарағанды облысының жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы" ММ 22.10.2022 22 10 2027 22./68
33 ГУ "Управление молодежной политики Карагандинской области" г.Караганды "Қарағанды облысының жастар саясаты басқармасы" ММ Қарағанды қ. 25.01.2022 30 6 2027 22./03
34 ГУ "Управление по делам религий Карагандинской области" г.Караганды Қарағанды облысының дін істері басқармасы ММ 20.11.2020 30 6 2025 20./35
35 ГУ "Управление по инспекции труда Карагандинской области" г.Караганда "Қарағанды облысының еңбек инспекциясы басқармасы" ММ Қарағанды қ. 22.05.2017 31 5 2023 17./47
36 ГУ "Управление правовой статистики и специальных учетов Генеральной прокуратуры РК по Карагандинской области" г. Караганды "Қарағанды облысы бойынша ҚР Бас прокуратурасының Құқықтық статистика және арнайы есепке алу басқармасы" ММ Қарағанды қ. 10.02.2021 30 6 2026 21./05
37 ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования прородопользования Карагандинской области" г.Караганды Қарағанды қ. "Қарағанды облысының табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы" ММ 15.12.2021 30 6 2026 21./88
38 ГУ "Управление сельского хозяйства Карагандинской области" г.Караганды "Қарағанды облысының ауыл шаруашылығы басқармасы" ММ Қарағанды қ. 30.04.2021 30 4 2026 21./24
39 ГУ "Управление экономики Карагандинской области" г.Караганда "Қарағанды облысының экономика басқармасы" ММ Қарағанды қ. 15.04.2019 30 6 2024 19./08
40 ГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства" г.Караганды "Энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы" ММ Қарағанды қ.  30.11.2021 30 6 2026 21./75
41 Департамент полиции Карагандинской области Қарағанды облысының ішкі істер департаменті 15.11.2020 15 11 2025 20./65
42 Департамент полиции области Улытау г.Жезказган Жезқазған қ. Ұлытау облысының полиция департаменті 10.11.2022 30 6 2027 22./61
43 Департамент Юстиции Карагандинской обл. "Қазақстан Республикасы Әділет Министрлігінің Қарағанды облысы әділет Департаменті" РММ 07.06.2022 7 6 2027 22./27
44 Департамент Юстиции Карагандинской обл. Қарағанды облысының Әділет департаменті 07.06.2022 7 6 2027 22./27
45 Евразийская Академия (Словацкая Республика) г.Братислава Еуразия академиясы (Словакия Республикасы) Братислава қаласы 30.11.2021 30 12 2026 21./91
46 ИП "Studyfirst" языковая школа г.Караганды ЖК "Studyfirst" тіл мектебі  Қарағанды қ. 12.10.2020 30 6 2024 20./12
47 ИП "Урываев С.В." "Школа робототехники и программирования Roboclub" г.Караганды Қарағанды қ. "Roboclub робототехника және бағдарламалау мектебі" "Урываев С.В." ЖК 07.09.2022 30 6 2025 22./56
48 Карагандинский высший колледж "Bolashaq" "Bolashaq" Қарағанды жоғары колледжі 22.08.2019 30 6 2024 19./67
49 Карагандинский областной центр обучения языкам ИП Игенова А.А. г.Караганды "Қарағанды облысының тілдерді оқыту орталығы" ЖК 27.11.2020 30 6 2025 20./41
50 КГКП "Абайский многопрофильный колледж" с. Агрогородок Абайского р-на "Абай көпсалалы колледжі" ҚМҚК Абай ауданы Агрогородок ауылы 01.10.2018 30 6 2023 18./50
51 КГКП "Дворец культуры горняков" г. Караганда "Кеншілер мәдениет сарайы" ҚМҚК Қарағанды қ. 10.09.2018 30 6 2023 18./43
52 КГКП "Дворец культуры Нового Майкудука" г. Караганда "Жаңа Майқұдық мәдениет сарайы" ҚМҚК Қарағанды қ. 15.11.2018 30 6 2023 18./70
53 КГКП "Детская художественная школа имени А.Исмаилова" г.Шахтинск "А.Исмаилов атындағы балалар көркемсурет мектебі" ҚМҚК Шахтинск қ.  11.01.2018 30 6 2023 18./10
54 КГКП "Детский сад "Акку" г.Караганды "Аққу" балабақшасы ҚМҚК Қарағанды қ. 15.11.2018 30 6 2023 18./92
55 КГКП "Детский сад "Алпамыс" г.Караганды "Алпамыс" балабақшасы ҚМҚК Қарағанды қ. 27.05.2019 30 6 2024 19./22
56 КГКП "Детский сад "Тилек" г.Караганды "Тілек" балабақшасы ҚМҚК Қарағанды қ. 22.05.2019 30 6 2024 19./55
57 КГКП "Карагандинский высший политехнический колледж" г.Караганды "Қарағанды жоғары политехникалық колледжі" КМҚК Қарағанды қ.  29.12.2021 31 12 2023 21./90
58 КГКП "Карагандинский государственный зоологический парк" "Қарағанды мемлекеттік хайуанаттар бағы" ҚМҚК  22.09.2020 30 6 2025 20./22
59 КГКП "Карагандинский государственный ордена Дружбы народов русский драматический театр им.К.С.Станиславского" г.Караганды "К.С.Станиславский атындағы Қарағанды мемлекеттік Халықтар Достығы ордені орыс драма театры" КМҚК Қарағанды қ. 15.04.2022 30 6 2027 22./10
60 КГКП "Карагандинский гуманитарный колледж" Қарағанды гуманитарлық колледжі КМҚК  22.08.2019 30 6 2024 19./40
61 КГКП "Карагандинский Дворец детства и юношества" "Қарағанды балалар мен жасөспірімдер сарайы" ҚМҚК  15.11.2018 30 6 2023 18./68
62 КГКП "Карагандинский транспортно-технологический колледж" г.Караганды Қарағанды қ. "Қарағанды көлік-технологиялық колледжі" КМҚК 14.11.2022 30 6 2025 22./65
63 КГКП "Карагандинской областной историко-краеведческий музей" "Қарағанды облыстық тарихи-өлкетану мұражайы" КМҚК  07.10.2020 30 6 2025 20./09
64 КГКП "Областная комплексная специализированная детско-юношеская спортивная школа"г.Караганда "Облыстық жан-жақты мамандандырылған балалар мен жасөспірімдер спорт мектебі" ҚМҚК Қарағанды қ. 15.11.2018 30 6 2023 18./65
65 КГКП "Областная специализированная спортивная школа "Жалын" г. Караганда "Жалын" облыстық мамандандырылған спорт мектебі" ҚМҚК Қарағанды қ. 15.11.2018 30 6 2023 18./62
66 КГКП "Областная специализированная спортивная школа плавания олимпийского резерва" Плавательный бассейн "Жастар" г.Темиртау "Жүзуден олимпиадалық резервтің облыстық мамандандырылған мектебі" КМҚК "Жастар" жүзу бассейны Темиртау қ. 20.11.2020 30 6 2025 20./36
67 КГКП "Областной музей изобразительного искусства" г.Караганды "Қарағанды облыстық бейнелеу өнері музейі" ҚМҚК 05.11.2019 30 6 2024 19./83
68 КГКП "Областной научно-методический центр досуга и народного творчества" г.Караганда "Облыстық мәдени-сауық және халық шығармашылығының ғылыми-әдістемелік орталығы" ҚМҚК Қарағанды қ.  01.07.2022 30 6 2027 22./38
69 КГКП "Областной научно-методический центр досуга и народного творчества" г.Караганда "Облыстық мәдени-сауық және халық шығармашылығының ғылыми-әдістемелік орталығы" ҚМҚК Қарағанды қ.  01.07.2022 30 6 2027 22./38
70 КГКП "Саранский высший гуманитарно-технический колледж имени Абая Кунанбаева" г.Сарани "Абай Құнанбаев атындағы Саран Жоғары гуманитарлық-техникалық колледжі" КМҚК Сарань қ. 30.10.2020 30 6 2025 20./28
71 КГКП "Учебно-методический центр развития образования Карагандинской области" Управления образования Карагандинской области Қарағанды облысының білім басқармасы "Қарағанды облысының білім беруді дамытудың оқу-әдістемелік орталығы" ҚМҚК  15.11.2018 30 6 2023 18./61
72 КГКП "Центр по сохранению историко-культурного наследия" Управления культуры, архивов и документации Карагандинской области Қарағанды облысының мәдениет, мұрағаттар және құжаттама басқармасының "Тарихи-мәдени мұраны сақтау орталығы" КМҚК Қарағанды қ.  07.10.2020 30 6 2025 20./08
73 КГКП "Ясли сад "Айгерим" г.Караганды ҚМҚК "Әйгерім" бөбекжай-балабақшасы" Қарағанды қ.  29.08.2018 30 6 2023 18./40
74 КГКП "Ясли сад "Айголек" г.Караганды "Айгөлек" бөбек-жай балабақшасы" КМҚМ Қарағанды қ.  15.11.2021 30 6 2026 21./72
75 КГКП "Ясли сад "Айсулу" г.Караганды "Айсұлу" бөбекжай балабақшасы КМҚК Қарағанды қ. 14.06.2019 30 6 2024 19./68
76 КГКП "Ясли -сад "Байтерек" г.Караганды "Байтере" бөбекжай балабақшасы КМҚК Қарағанды қ. 01.09.2022 1 6 2027 22./54
77 КГКП "Ясли сад "Балакай" г.караганда КМҚК "Балақай" балабақшасы" Қарағанды қ. 22.05.2019 30 6 2024 19./21
78 КГКП "Ясли -сад "Гаухар" г.Караганды КМҚК "Гаухар" балабақшасы" Қарағанды қ. 01.12.2022 30 6 2027 22./72
79 КГКП "Ясли сад "Еркетай" г.Караганды ҚМҚК "Еркетай" бөбекжай-балабақшасы" Қарағанды қ. 10.09.2018 30 6 2023 18./42
80 КГКП "Ясли сад "Жулдыз" г.Караганды ҚМҚК "Жұлдыз" бөбекжай-балабақшасы"  Қарағанды қ. 10.09.2018 30 6 2023 18./41
81 КГКП "Ясли сад "Толагай" г.Караганды ҚМҚК "Толагай" бөбекжай-балабақшасы" Қарағанды қ.  01.07.2022 30 6 2027 22./39
82 КГКП "Ясли сад "Толагай" г.Караганды ҚМҚК "Толагай" бөбекжай-балабақшасы" Қарағанды қ.  01.07.2022 30 6 2027 22./39
83 КГКП "Ясли сад "Толагай" г.Караганды ҚМҚК "Толагай" бөбекжай-балабақшасы" Қарағанды қ.  01.07.2022 30 6 2027 22./39
84 КГКП "Ясли сад "Толагай" г.Караганды ҚМҚК "Толагай" бөбекжай-балабақшасы" Қарағанды қ.  01.07.2022 30 6 2027 22./39
85 КГКП "Ясли сад "Толагай" г.Караганды ҚМҚК "Толагай" бөбекжай-балабақшасы" Қарағанды қ.  01.07.2022 30 6 2027 22./39
86 КГП "Поликлиника № 1" г.Караганды "Емхана №1" КММ Қарағанды қ.  24.06.2019 1 7 2023 19./99
87 КГП "Поликлиника № 3" г.Караганды "№ 3 емхана" КМК Қарағанды қ. 26.04.2021 30 6 2026 21./11
88 КГП "Поликлиника № 5" г. Караганды Қарағанды қ. "№ 5 емхана" КМК 25.06.2021 30 6 2026 21./46
89 КГУ  "Карагандинская областная универсальная научная библиотека имени Н.В.Гоголя" Управления культуры, архивов и документации Карагандинской Области г.Караганды ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫНЫҢ МӘДЕНИЕТ, АРХИВТЕР ЖӘНЕ КҰЖАТТАМА БАСҚАРМАСЫНЫҢ "Н.В.ГОГОЛЬ АТЫНДАҒЫ ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСТЫҚ ӘМБЕБАП ҒЫЛЫМИ КІТАПХАНАСЫ" КММ 22.04.2022 30 4 2025 22./23
90 КГУ "Акжарская основная школа" с. Курылыс Бухар-Жырауского р-на Карагандинской обл. "Ақжар негізгі мектебі" КММ Қарағанды облысы, Бұқар Жырау ауданы, Құрылыс ауылы 24.06.2019 30 6 2024 19./74
91 КГУ "Ботакаринская общеобразовательная школа" п.Ботакара Бухар-Жырауского р-на Карагандинской обл. Қарағанды обл. Бұқар Жырау ауд. Ботақара к. "Ботақара жалпы білім беретін мектебі" КММ 25.11.2022 30 6 2027 22./66
92 КГУ "Гимназия №3" г.Караганды "№3 гимназия" КММ Қарағанды қ. 01.10.2019 30 6 2024 19./66
93 КГУ "Гимназия №39 им.М.Жумабаева" г.Караганды "М.Жұмабаев атындағы №39 гимназия" КММ Қарағанды қ. 19.06.2019 30 6 2024 19./28
94 КГУ "Гимназия №45" г.Караганды "№ 45 гимназия" КММ Қарағанды қ. 22.08.2019 26 8 2024 19./42
95 КГУ "Гимназия №9" г.Караганды "№ 9 гимназия" КММ Қарағанды қ. 22.02.2019 30 6 2024 19./02
96 КГУ "Гимназия №92" (им С.Сейфуллина) г.Караганды "№ 92 гимназия" КММ Қарағанды қ. 26.10.2020 26 10 2024 20./26
97 КГУ "Гимназия №97" г.Караганды "№ 97 гимназия" КММ Қарағанды қ. 25.09.2020 30 6 2025 20./39
98 КГУ "Гимназия имени Каныша Сатпаева" (№ 38) г.Караганды "Қаныш Сатпаев атындағы гимназия" КММ Қарағанды қ. 15.12.2021 30 6 2026 21./81
99 КГУ "Городская комплексная детско-юношеская спортивная школа" г.Караганда "Қалалық жалпы білім беретін балалар мен спорт мектебі" КММ  Қарағанды қ. 15.12.2020 30 6 2026 20./70
100 КГУ "Государственный архив г.Караганды" "Қарағанды қаласының мемлекеттік архиві" КММ 22.08.2019 29 8 2024 19./44
101 КГУ "Государственный архив Карагандинской области по научно-технической документации" г.Караганда "Ғылыми-техникалық құжаттамаға арналған Қарағанды облысының мемлекеттік мұрағаты" КММ Қарағанды қ. 01.07.2022 30 6 2027 22./36
102 КГУ "Государственный архив Карагандинской области по научно-технической документации" г.Караганда "Ғылыми-техникалық құжаттамаға арналған Қарағанды облысының мемлекеттік мұрағаты" КММ Қарағанды қ. 01.07.2022 30 6 2027 22./36
103 КГУ "Государственный архив Карагандинской области по научно-технической документации" г.Караганда Қарағанды қ. "Ғылыми-техникалық құжаттамаға арналған Қарағанды облысының мемлекеттік мұрағаты" КММ  01.07.2022 30 6 2027 22./36
104 КГУ "Государственный архив Карагандинской области по научно-технической документации" г.Караганда Қарағанды қ. "Ғылыми-техникалық құжаттамаға арналған Қарағанды облысының мемлекеттік мұрағаты" КММ  01.07.2022 30 6 2027 22./36
105 КГУ "Государственный архив Карагандинской области по научно-технической документации" г.Караганда Қарағанды қ. "Ғылыми-техникалық құжаттамаға арналған Қарағанды облысының мемлекеттік мұрағаты" КММ  01.07.2022 30 6 2027 22./36
106 КГУ "Государственный архив Карагандинской области" "Қарағанды облысының мемлекеттік архиві" КММ 22.08.2019 26 8 2024 19./45
107 КГУ "Дворец школьников № 2" г.Караганды Қарағанды қ. "№ 2 оқушылар сарайы" КММ 05.10.2021 30 6 2026 21./65
108 КГУ "Детская юношеская спортивная школа "Кайрат" по национальным видам спорта" г.Караганда "Ұлттық спорт түрлерінен "Қайрат" балалар-жасөспірімдер спорт мектебі" КММ Қарағанды қ. 29.01.2018 30 6 2023 18./03
109 КГУ "Детский дом "Таншолпан" г.Караганды "Таңшолпан" балалар үйі" КММ Қарағанды қ.  15.12.2021 30 6 2026 21./86
110 КГУ "Детский дом для детей с ОВР" УОКО г.Караганды "Даму мүмкіншіліктері шектелген балаларға арналған балалар үйі" КММ Қарағанды қ. 10.11.2021 30 6 2026 21./69
111 КГУ "Информационно-аналитический центр Карагандинской области" РГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК" "Қарағанды облыстық ақпараттық талдау орталығы" КММ "ҚР Қаржы министрінің Қазынашылық комитеті" РММ 15.10.2018 30 6 2023 18./57
112 КГУ "Карагандинская областная детская библиотека имени Абая" г.Караганды "Абай атындағы Қарағанды облыстық балалар кітапханасы" КММ Қарағанды қ. 28.04.2021 30 6 2026 21./21
113 КГУ "Карагандинская областная психолого-медико-педагогическая консультация" г.Карагшанды Қарағанды қ. "Қарағанды облыстық психологиялық-медициналық-педагогикалық кеңесі" КММ 07.04.2021 30 6 2026 21./40
114 КГУ "Карагандинский горно-индустриальный колледж" УО КО г.Караганды Қарағанды қ. ББ "Қарағанды тау-кен индустриалдық колледжі" КММ 05.01.2021 30 6 2026 21./04
115 КГУ "Карагандинский колледж технологии и сервиса" "Қарағанды технология және сервис колледжі" КММ 01.10.2018 30 6 2023 18./49
116 КГУ "Карагандинский профессионально-технический колледж" УО КО г.Караганды Қарағанды қ. КБ ББ "Қарағанды кәсіптік-техникалық колледжі" КММ 29.01.2021 30 6 2026 21./03
117 КГУ "Карагандинское хозяйство по охране лесов и животного мира" г.Караганда "Орман және жануарлар дүниесін қорғау жөніндегі Қарағанды шаруашылығы" РМК Қарағанды қ. 26.02.2018 30 6 2023 18./12
118 КГУ "Комплекс-школа-ясли сад № 33" г.Караганды Қарағанды қ. "№ 33 бөбекжай-мектеп кешені" КММ 20.04.2022 30 6 2027 22./29
119 КГУ "Қоғамдық келісім" управления внутренней политики Карагандинской области Қарағанды облысы ішкі саясат басқармасының "Қоғамдық келісім" КММ 01.11.2021 31 12 2024 21./64
120 КГУ "Лицей-интернат "Білім-Инновация № 2" г.Караганда "Білім-Инновация № 2" лицей-интернаты" КММ Қарағанды қ. 19.12.2018 30 6 2024 18./94
121 КГУ "Лицей-интернат "Білім-инновация №1" г. Караганды Қарағанды қ. "Білім-инновация № 1 лицей-интернаты" КММ 11.11.2022 30 6 2025 22./64
122 КГУ "Молодежный ресурсный центр Карагандинской обл." г.Караганды "Қарағанды облысының жастар ресурстық орталығы" КММ 01.07.2022 30 6 2027 22./33
123 КГУ "Молодежный ресурсный центр Карагандинской обл." г.Караганды Қарағанды қ. "Қарағанды облысының Жастар ресурстық орталығы" КММ 01.07.2022 30 6 2027 22./33
124 КГУ "Молодежный ресурсный центр Карагандинской обл." г.Караганды Қарағанды қ. "Қарағанды облысының Жастар ресурстық орталығы" КММ 01.07.2022 30 6 2027 22./33
125 КГУ "Молодежный ресурсный центр Карагандинской обл." г.Караганды Қарағанды қ. "Қарағанды облысының Жастар ресурстық орталығы" КММ 01.07.2022 30 6 2027 22./33
126 КГУ "Молодежный ресурсный центр Карагандинской обл." г.Караганды Қарағанды қ. "Қарағанды облысының Жастар ресурстық орталығы" КММ 01.07.2022 30 6 2027 22./33
127 КГУ "Молодежный ресурсный центр Карагандинской обл." г.Караганды Қарағанды қ. "Қарағанды облысының Жастар ресурстық орталығы" КММ 01.07.2022 30 6 2027 22./33
128 КГУ "Молодежный ресурсный центр Карагандинской обл." г.Караганды Қарағанды қ. "Қарағанды облысының Жастар ресурстық орталығы" КММ 01.07.2022 30 6 2027 22./33
129 КГУ "Молодежный ресурсный центр Карагандинской обл." г.Караганды "Қарағанды облысының жастар ресурстық орталығы" КММ 01.07.2022 30 6 2027 22./33
130 КГУ "Областная специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва "Жастар" по футболу" г.Караганды Футбол бойынша Жастар" облыстық олимпиадалық резервтің мамандандырылған балалар-жасөспірімдер мектебі" КММ Қарағанды қ. 25.06.2021 30 6 2026 21./51
131 КГУ "Областная специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по велоспорту" г.Караганда "Облыстық мамандандырылған олимпиадалық резервтегі балалар мен жасөспірімдер мектебі" КММ Қарағанды қ.    15.11.2018 30 6 2023 18./63
132 КГУ "Областная специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по настольному теннису" г. Караганда "Үстел теннисінен ОМОРБЖМ" КММ Қарағанды қ.  15.12.2020 30 6 2026 20./68
133 КГУ "Областная специальная школа-интернат"  г.Атырау "Атырау облысы білім беру басқармасының "Лблыстық арнайы мектеп-интернат" КММ 20.09.2021 30 5 2026 21./92
134 КГУ "Областной реабилитационный центр "Умит" для детей с проблемами в развитии" "Дамуында проблемалары бар балаларға арналған "Үміт" облыстық оңалту орталығы" КММ Қарағанды қ. 20.06.2019 30 6 2024 19./32
135 КГУ "Общеобразовательная школа № 27" г.Темиртау Карагандинской обл. Қарағанды обл. Теміртау қ. "№ 27 жалпы білім беретін мектебі" КММ 05.12.2022 30 6 2027 22./74
136 КГУ "Общеобразовательная школа № 34" г.Караганды "№ 34 жалпы білім беретін мектеп" КММ Қарағанды қ. 15.12.2021 30 6 2026 21./85
137 КГУ "Общеобразовательная школа № 59" г.Караганды № 59 жалпы білім беретін мектеп КММ Қарағанды қ. 05.09.2022 25 5 2023 22./43
138 КГУ "Общеобразовательная школа № 85" г.Караганды № 85 жалпы білім беретін мектеп КММ Қарағанды қ. 20.04.2022 30 6 2027 22./28
139 КГУ "Общеобразовательная школа им.Н.Абдирова" (№ 58) г.Караганды "Н.Әбдіров атындағы жалпы білім беретін мектеп" КММ Қарағанды қ. 25.06.2021 30 6 2026 21./52
140 КГУ "Общеобразовательная школа имени Е.А.Букетова" (№52) г.Караганды № 52 жалпы білім беретін мектеп КММ Қарағанды қ. 01.07.2022 30 6 2027 22./30
141 КГУ "Общеобразовательная школа-интернат № 4" г.Караганды «№ 4 жалпы білім беретін мектеп-интернат» КММ Қарағанды қ. 15.11.2018 30 6 2023 18./60
142 КГУ "Общеобразовательный комплекс-школа детский сад №77" г.Караганды (им.Б.Момышулы) "Жалпы білім беретін №77 мектеп-балабақша кешені " КММ Қарағанды қ.  30.11.2020 30 6 2025 20./50
143 КГУ "Основная средняя школа №51" акимата г.Караганды "№51 негізгі білім беретін орта мектебі" КММ Қарағанды қ.  22.08.2019 30 6 2024 19./77
144 КГУ "Основная школа № 21" г.Караганды "№ 21 Негізгі мектебі"  КММ Қарағанды қ.  25.11.2020 30 6 2025 20./61
145 КГУ "Основная школа № 21" г.Караганды "№ 21 Негізгі мектебі"  КММ Қарағанды қ.  25.11.2020 30 6 2025 20./61
146 КГУ "Основная школа № 42" г.Караганды "№ 42 негізгі мектебі"  КММ Қарағанды қ.  22.12.2020 30 6 2026 20./73
147 КГУ "Основная школа № 42" г.Караганды Қарағанды қ. "№ 42 негізгі мектебі" КММ 01.09.2022 30 6 2027 22./55
148 КГУ "Первый Темиртауский классический лицей" г.Темиртау Теміртау қ. "Бірінші Теміртау классикалық лицейі" КММ 15.11.2022 30 6 2027 22./67
149 КГУ "Психоневрологическое медико-социальное учреждение №1 г.Караганды" Карагандинской обл.
"Қарағанды облысы Қарағанды қаласының №1 психоневрологиялық медициналық-әлеуметтік мекемесі" КММ
20.06.2019 1 9 2024 19./70
150 КГУ "Реабилитационный центр №1 УО" (реабилитационный центр "Умит") г.Караганды "№ 1 оңалту орталығы" КММ ("Үміт" оңалту орталығы) Қарағанды қ.  25.06.2021 30 6 2026 21./43
151 КГУ "Региональный проектный офис"Рухани жангыру" Карагандинской области Управления внутренней политики Карагандинской области г.Караганды Қарағанды облысының ІСБ "Қарағанды облысының "Рухани жаңғыру"аймақтық жобалық кеңсесі" КММ 30.04.2021 30 4 2026 21./33
152 КГУ "Специализированная детско-юношеская спортивная школа гимнастики" г.Караганды "Мамандандырылған балалар-жасөспірімдер гимнастика спорт мектебі" КММ Қарағанды қ.  20.11.2020 30 6 2025 20./37
153 КГУ "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по лёгкой атлетике города Караганды" Управления физической культуры и спорта Карагандинской области г.Караганды Қарағанды облысы дене шынықтыру және спорт басқармасының "Жеңіл атлетикадан олимпиадалық резервтегі Қарағанды қаласының мамандандырылған балалар мен жасөспірімдер спорт мектебі" КММ 20.11.2020 30 6 2025 20./40
154 КГУ "Специализированная школа-интернат "Дарын" г.Караганды  "Дарын" мамандандырылған мектеп интернаты" КММ 12.10.2020 30 6 2025 20./11
155 КГУ "Специализированная школа-интернат "Мурагер" г.Караганды "Мұрагер мамандандырылған мектеп-интернаты" КММ Қарағанды қ.  14.01.2021 30 6 2026 21./06
156 КГУ "Специализированная школа-интернат №7 имени Жамбыла для одаренных детей" г.Караганды "№7 Жамбыл атындағы мамандандырылған дарынды балалар мектеп-интернаты" КММ 24.06.2019 30 6 2024 19./73
157 КГУ "Специализированная школа-интернат имени Н.Нурмакова" г.Караганда "Н.Нұрмақов атындағы мамандандырылған мектеп-интернаты" КММ 22.08.2019 30 6 2024 19./49
158 КГУ "Специализированная школа-лицей-интернат "Информационных технологий" г. Караганды "Ақпараттық технологиялар" мамандандырылған мектеп-лицей-интернаты" КММ Қарағанды қ.  28.11.2018 30 6 2023 18./67
159 КГУ "Специализированнная детско-юношеская школа олимпийского резерва по гребному спорту" г.Темиртау "Есу спорты бойынша олимпиадалық резервтің мамандандырылған балалар-жасөспірімдер мектебі" КММ Теміртау қ. 15.12.2021 30 6 2026 21./83
160 КГУ "Специальная школа- интернат № 2" (Школа-интернат для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата) г.Караганда Қарағанды қ. "№ 2 арнайы мектеп - интернаты" КММ (тірек-қимыл аппараты зақымдалған балаларға арналған мектеп-интернат)  15.06.2020 30 6 2025 20./29
161 КГУ "Специальная школа-интерант № 5" Управления образования карагандинской области г.Темиртау Теміртау қ. "№ 5 арнайы мектеп-интернаты" КММ 06.12.2022 6 12 2027 22./75
162 КГУ "Специальная школа-интернат № 1" ( для детей с нарушениями зрения) г.Караганды "№ 1 мамандандырылған мектеп-интернаты" КММ Қарағанды қ. 20.05.2021 20 5 2026 21./53
163 КГУ "Специальная школа-интернат № 3" ( с нарушением слуха) г.Караганды "№ 3 арнайы мектеп-интернаты" КММ ( есту қабілеті бұзылған) Қарағанды қ.  15.12.2021 15 12 2026 21./89
164 КГУ "Специальная школа-интернат № 8" г.Темиртау (была № 2 для детей с нарушением интеллекта) Теміртау қ. "№ 8 арнайы мектеп-интернаты" КММ  (болды Даму мүмкіндігі шектеулі балаларға арналған № 2  Темиртау қ.)  20.05.2021 20 5 2025 21./48
165 КГУ "Специальная школа-интернат № 9" г.Сарани "№ 9 арнайы мектеп-интернаты" КММ Саран қ. 25.12.2020 25 12 2024 20./72
166 КГУ "Специальная школа-интернат №6  УО Карагандинской области (ранее № 3 для детей с отставанием в развитии) г.Караганда "Қарағанды облысы ББ № 6 арнайы мектеп-интернаты" (№ 3 даму мүмкіндігі шектеулі балалар) КММ Караганда қ.  15.06.2020 30 6 2026 20./76
167 КГУ "Средняя общеобразовательная школа № 76 им.А.Бокейханова" г.Караганды "Ә.Бөкейханов атындағы № 76 орта мектеп" КММ Қарағанды қ. 09.08.2021 30 6 2026 21./49
168 КГУ "Средняя общеобразовательная школа №15" г.Караганды "№15 жалпы білім беретін орта мектебі" КММ Қарағанды қ.  29.06.2019 30 6 2024 19./72
169 КГУ "Средняя общеобразовательная школа №16" г.Караганды "№16 жалпы білім беретін орта мектебі" КММ Қарағанды қ.  19.06.2019 30 6 2024 19./29
170 КГУ "Средняя общеобразовательная школа №18" г.Караганды "№18 жалпы білім беретін орта мектебі" КММ Қарағанды қ.  15.10.2018 30 6 2023 18./56
171 КГУ "Средняя общеобразовательная школа №23" г.Караганды "№23 жалпы білім беретін орта мектебі" КММ Қарағанды қ.  12.06.2019 30 6 2024 19./26
172 КГУ "Средняя общеобразовательная школа №27" г.Караганды "№27 жалпы білім беретін орта мектебі" КММ Қарағанды қ.  19.06.2019 30 6 2024 19./30
173 КГУ "Средняя общеобразовательная школа №30" г.Караганды "№30 жалпы білім беретін орта мектебі" КММ Қарағанды қ.  30.11.2020 30 6 2025 20./51
174 КГУ "Средняя общеобразовательная школа №32" г.Караганды "№32 жалпы білім беретін орта мектебі" КММ Қарағанды қ.  15.11.2018 30 6 2023 18./59
175 КГУ "Средняя общеобразовательная школа №36" г.Караганды "№36 жалпы білім беретін орта мектебі" КММ Қарағанды қ.  27.04.2018 30 6 2023 18./23
176 КГУ "Средняя общеобразовательная школа №5" г.Караганды (школа-центр дополнительного образования) "№5 жалпы білім беретін орта мектебі" КММ Қарағанды қ. (қосымша білім беру мектеп-орталығы) 12.06.2019 30 6 2024 19./27
177 КГУ "Средняя общеобразовательная школа №62" г.Караганды "№62 жалпы білім беретін орта мектебі" КММ Қарағанды қ.  22.08.2019 22 8 2024 19./47
178 КГУ "Средняя общеобразовательная школа №8" г.Караганды "№8 жалпы білім беретін орта мектебі" КММ Қарағанды қ.  15.11.2018 30 6 2023 18./89
179 КГУ "Средняя общеобразовательная школа №81" г.Караганды "№81 жалпы білім беретін орта мектебі" КММ Қарағанды қ.  19.06.2019 30 6 2024 19./31
180 КГУ "Средняя общеобразовательная школа №86" г.Караганда "№86 жалпы білім беретін орта мектебі" КММ Қарағанды қ.  27.04.2018 30 6 2023 18./22
181 КГУ "Средняя общеобразовательная школа-лицей № 53" г.Караганды Қарағанды қ. "№ 53 жалпы орта білім беретін мектеп-лицейі" КММ 12.06.2020 30 6 2025 20./21
182 КГУ "Станция юных натуралистов" г.Караганда "Жас натуралистер станциясы" КММ Қарағанды қ.  04.01.2018 30 6 2023 18./09
183 КГУ "Темиртауский колледж торговли и питания" "Теміртау сауда және тамақтану колледжі"  КММ  19.03.2018 30 6 2023 18./14
184 КГУ "Уштобинская общеобразовательная средняя опорная школа (Ресурсный центр)" п.Уштобе Бухар-Жырауского р-на Карагандинской обл. Қарағанды облысы Бұқар Жырау ауданы Үштөбе кенті "Үштөбе жалпы орта  білім беретін тірек мектебі (ресурстық орталық)" КММ 10.12.2020 30 6 2026 20./62
185 КГУ "Центр занятости населения акимата города Караганды" "Қарағанды қаласы әкімдігінің жұмыспен қамту орталығы" КММ 01.07.2022 30 6 2025 22./32
186 КГУ "Центр занятости населения акимата города Караганды" "Қарағанды қаласы әкімдігінің жұмыспен қамту орталығы" КММ 01.07.2022 30 6 2025 22./32
187 КГУ "Центр изучения и анализа проблем межконфессиональных отношений Карагандинской области" "Қарағанды облысының конфессияаралық қатынастар мәселелерін зерттеу және талдау орталығы" КММ 09.12.2019 9 12 2024 19./103
188 КГУ "Центр оказания специальных социальных услуг "Активное долголетие" г.Караганды Қарағанды қ. "Белсенді ұзақ өмір сүру "Арнаулы әлеуметтік қызмет көрсету орталығы" КММ 15.12.2022 15 12 2025 22./76
189 КГУ "Школа-гимназия № 102" г.Караганды (им.Аль-Фараби) "№ 102 мектеп-гимназия" КММ Қарағанды қ.  (Әл-Фараби атындағы) 22.10.2018 30 6 2023 18./52
190 КГУ "Школа-гимназия № 104" г.Караганды "№ 104 Мектеп-гимназия" КММ Қарағанды қ. 15.11.2021 30 6 2026 21./71
191 КГУ "Школа-гимназия №41 имени Ахмета Байтурсынулы" г.Караганды  "Ахмет Байтұрсынұлы атындағы №41 мектеп-гимназиясы" КММ 22.06.2021 30 6 2025 21./42
192 КГУ "Школа-гимназия №95" г.Караганды "№ 95 мектеп-гимназия" КММ Қарағанды қ.  22.08.2019 30 6 2024 19./52
193 КГУ "Школа-интернат № 68" г.Караганда "№ 68 мектеп-интернат" КММ Қарағанды қ.  20.06.2019 30 6 2024 19./33
194 КГУ "Школа-лицей №101" г.Караганды "№ 101 мектеп-лицей" КММ Қарағанды қ.  23.10.2018 30 6 2023 18./53
195 КГУ "Школа-лицей №103 имени А.Ермекова" г.Караганды "№ 103 мектеп-лицей" КММ Қарағанды қ.  01.10.2020 30 6 2025 20./15
196 КГУ "Школа-лицей №57 им. С.Саттарова" г.Караганды "С.Саттаров атындағы № 57 мектеп-лицей" КММ Қарағанды қ.  22.08.2019 30 6 2024 19./65
197 КГУ "Школа-лицей №66" г.Караганда "№ 66 мектеп-лицей" КММ Қарағанды қ.  11.11.2021 30 6 2026 21./68
198 КГУ Карагандинский агротехнический колледж" УО КО г. Караганды Қарағанды қ. КБ "Қарағанды агротехникалық колледжі" КММ 05.01.2021 30 6 2026 21./02
199 КГУ Специальная школа-интернат № 4" (Школа-интернат для детей с задержкой психического развития) г.Караганда Қарағанды қ. "№ 4 арнайы мектеп-интернаты" КММ (психикалық дамуы тежелген балаларға арналған мектеп-интернат) 15.06.2020 30 6 2025 20./30
200 Корпоративный фонд "Национальный Центр детсткой реабилитации" г.Астана "Балаларды оңалтудың ұлттық орталығы" корпоративтік қоры 12.12.2018 18 12 2023 18./82
201 КФ Национальный центр детской реабилитации "University Medical Centr" г.Нур-Султан "University Medical Centr" балаларды оңалтудың Ұлттық орталығы КҚ Нұр-Султан қ. 20.12.2020 25 12 2025 20./71
202 Лаборатория ДНК-диагностики ИП Погосян Г.П. г.Караганды Қарағанды қ. Г.П. Погосян ЖК ДНК-диагностикасы зертханасы 30.11.2020 30 6 2023 20./53
203 Медицинская клиника "Панацея" г.Караганда "Панацея" медициналық клиникасы Қарағанды қ.   03.04.2018 30 6 2023 18./25
204 Министерство культуры и спорта Республики Казахстан Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі 25.04.2022 30 6 2027 22./37
205 НАО "Казахский агротехнический университет им.С.Сейфуллина" г.Нур-Султан "С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті" КЕАҚ Нұр-Сұлтан қ. 15.11.2021 15 11 2026 21./82
206 НАО "Казахский национальный женский педагогический университет" г.Алматы "Қазақ Ұлттық қыздар педагогикалық университеті" КЕАҚ  08.09.2022 9 9 2027 22./42
207 НАО "Казахский национальный женский педагогический университет" г.Алматы Алматы қ. "Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті" КЕАҚ  08.09.2022 9 9 2027 22./42
208 НИИ "КазМИИР" при РГП на ПХВ КарГТУ г.Караганда КарМТУ "Каз мир" ҒЗИ  15.04.2019 30 6 2024 19./10
209 НПО "Ассоциация налогоплательщиков и бухгалтеров Карагандинской области"  "Салық төлеушілер және бухгалтерлер қауымдастығы үкіметтік емес ұйымы" жеке кәсіпкерлер және заңды тұлғалар бірлестігі 15.11.2019 30 6 2024 19./88
210 Образовательный центр "Indigo" ИП Фаткулина Т.Т.  "Indigo" білім беру орталығы ЖК Фаткулина Т.Т. Қарағанды қ.  07.06.2019 7 6 2025 19./38
211 Образовательный центр "Полиглот" ИП Кузьмина Ю.О.  "Полиглот" білім беру орталығы ЖК Кузьмина Ю.О. Қарағанды қ.  08.01.2019 8 1 2025 19./76
212 ОО "LITUANICA" г.Караганды (литовское культурное общество) "LITUANICA" (Литва мәдени қоғамы) ҚБ Қарағанды қ. 29.11.2019 30 6 2025 19./102
213 ОО "Азербайджанский Национальный культурный центр "НАМУС" г.Караганды "НАМУС" Азербайджан ұлттық-мәдени Орталығы" Қоғамдық бірлестігі Қарағанды қ. 20.04.2022 30 6 2027 22./35
214 ОО "Глобальная Федерация Таеквон-до по Караганде"" г.Караганды "Таэквон-до жаһандық федерациясы" ҚБ Қарағанды қ. 10.01.2022 30 6 2027 22./01
215 ОО "Движение молодежи за будущее Казахстана" г.Караганды "Қазақстанның болашақтағы жастар қозғалысы" ҚБ 20.04.2022 31 12 2025 22./22
216 ОО "Карагандинский областной экологический музей" г.Караганды Қарағанды облысының экологиялық мұражайы ҚБ Қарағанды қ. 16.06.2021 24 6 2024 21./39
217 ОО "Китайский национально-культурный центр "Дружба" г.Караганды Қарағанды қ. "Дружба" Қытай ұлттық-мәдени орталығы" ҚБ 20.04.2021 30 6 2026 21./44
218 ОО "Румынское культурное общество "Дакия" г.Караганды "Дакия" румын мәдени қоғамы" ҚБ Қарағанды қ.  05.12.2019 30 6 2025 19./101
219 ОО "Союз многодетных матерей "Talbezyk" г.Караганды "Talbezyk" көп балалы аналар одағы" ҚБ Қарағанды қ. 24.05.2021 24 5 2026 21./36
220 ОО "Федерация волейбола" г.Караганда "Волейбол федерациясы" ҚБ  26.06.2021 30 6 2026 21./41
221 ОО "Центр помощи детям и инвалидам "Лучик надежды" г.караганды "Лучик надежды" балалар мен мүгедектерге көмек көрсету Орталығы ҚБ 01.07.2022 30 6 2027 22./34
222 ООО "Seven Refractories Asia" с.Доскей Бухар-Жырауского р-на Карагандинкой обл. "Seven Refractories Asia" ЖШС Қарағанды обл., Бұқар Жырау ауд., Доскей а. 22.10.2021 22 10 2023 21./74
223 ОФ "Aqylsana" (Балпан) г.Караганды Қарағанды қ. "Aqylsana" ҚҚ (Балпан)  05.12.2022 5 12 2027 22./78
224 Палата предпринимателей Карагандинской области Қарағанды облысының кәсіпкерлер палатасы 15.10.2020 15 10 2025 20./13
225 Палата юридических консультантов "Adilzanger"  г.Караганды "Adilzanger" заңгерлік кеңес палатасы Қарағанды қ.   25.11.2019 30 6 2024 19./94
226 Представительство АО "Национальные информационные технологии" по Карагандинской области г.Караганды Қарағанды қ. "Ұлттық ақпараттық технологиялар" АҚ Қарағанды облысы бойынша өкілдігі 01.12.2022 30 6 2027 22./71
227 Производственный кооператив "БАТА" г. Караганды "БАТА" өндірістік кооперативі Қарағанды қ.  25.02.2022 30 6 2027 22./07
228 Производственный кооператив "Енбек" г. Караганды Өндірістік Кооператив "Еңбек" Қарағанды қ. 04.11.2019 30 6 2024 19./84
229 РГКП "Институт прикладной математики" МЦР и АП РК ҚР ДДО және ПӘ "Қолданбалы математика институты" РМҚК 03.05.2021 30 6 2026 21./34
230 РГУ "Государственный национальный природный парк "Буйратау" Осакаровского р-на Карагандинской обл. Қарағанды облысы Осакаров ауданының "Бұйратау" мемлекеттік ұлттық табиғи паркі" РММ 05.03.2020 30 6 2025 20./07
231 РГУ "Департамент Государственных Доходов по Карагандинской области Комитет Государственных Доходов
Министерство финансов Республики Казахстан"
"Қазақстан Республикасы қаржы министрлігінің Қарағанды облысы бойынша Мемлекеттік Кірістер Комитеті" РММ     20.12.2020 1 1 2026 20./55
232 РГУ "Департамент Комитета медицинского и фармацевтического контроля по Карагандинской области Министерства здравоохранения РК" г. Караганды "ҚР Денсаулық сақтау министрлігі Медициналық және фармацевтикалық бақылау комитетінің Қарағанды облысы бойынша департаменті" РММ Қарағанды қ. 28.04.2021 30 6 2026 21./22
233 РГУ "Департамент Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции" по Карагандинской обл. "Табиғи монополияларды реттеу, бәсекелестікті және тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитетінің Қарағанды облысы бойынша департаменті" РММ 03.04.2018 30 6 2023 18./19
234 РГУ "Департамент по управлению земельными ресурсами области Ұлытау Комитета по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства РК"  г.Жезказган Жезқазған қ. "ҚР Ауыл шаруашылығы министрлігі Жер ресурстарын басқару комитетінің Ұлытау облысының Жер ресурстарын басқару департаменті" РММ  09.11.2022 31 12 2027 22./59
235 РГУ "Департамент по чрезвычайным ситуациям Карагандинской обл." г.Караганды "Қарағанды облысының Төтенше жағдайлар департаменті" ММ Қарағанды қ. 15.12.2020 30 6 2025 20./59
236 РГУ "Департамент статистики Карагандинской области" "Қарағанды облысының статистика депертаменті" РММ   10.07.2018 10 1 2023 18./28
237 РГУ "Департамент УИС по Карагандинской области" КУИС МВД РК ҚР ІІМ ҚАЖК "Қарағанды облысы бойынша ҚАЖ департаменті" РММ 20.09.2019 30 6 2024 19./106
238 РГУ "Департамент экологии по Карагандинской области Комитета экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовом комплексе МЭ РК" "Қарағанды облысы бойынша Қазақстан Республикасы экология министрлігінің экологиялық реттеу, бақылау комитеті және мұнай-газ кешеніндегі мемлекеттік инспекция" РММ 30.11.2020 30 6 2025 20./45
239 РГУ "Департамент юстиции области Улытау Министерства юстиции РК" г.Жезказган Жезқазған қ. "ҚР Әділет министрлігінің Ұлытау облысының Әділет департаменті" РММ  11.11.2022 30 6 2022 22./60
240 Региональное командование "Орталық" Национальной гвардии "ҚР Үлттық Ұланының "Орталық" Өңірлік қолбасшылығы" РММ        28.11.2018 30 6 2023 18./69
241 Рекламно-производственная фирма "Print Shop" ИП Черемухина Н.И. г.караганда "Print Shop" жарнама-өндірістік компаниясы ИП Черемухина Н.И. Қарағанды қ. 15.04.2019 30 6 2024 19./51
242 Ресторан "Олимпия" ИП Каирбеков К.К. г. Караганды "Олимпия" мейрамханасы ЖК Каирбеков К.К. Қарағанды қ. 26.04.2021 30 6 2026 21./14
243 Ресторанный комплекс "Vogue" ИП Калимбетов Д.Ж. г.Караганды "Vogue" мейрамхана кешені ЖК Калимбетов Д.Ж. Қарағанды қ. 26.04.2021 30 6 2026 21./13
244 РОО "Казахское географическое общество" "Қазақ Географиялық Қоғамы" РҚБ 22.10.2020 30 6 2025 20./18
245 РОО "Казахстанская федерация образовательнойи спортивной робототехники ""Казроботикс" г.Астана Астана қ. "Қазроботикс" "Қазақстандық білім беру және спорттық робототехника федерациясы" РҚБ 07.09.2022 30 6 2025 22./46
246 ТОО  "FleetBook" г.Караганды "Fleet Book" ЖШС Қарағанды қ. 25.01.2022 30 6 2024 22./02
247 ТОО  "FleetBook" г.Караганды "Fleet Book" ЖШС Қарағанды қ. 25.01.2022 30 6 2024 22./01
248 ТОО  "Нейрореабилитацонный центр "Луч" г.Караганды "Нейрореабилитационный центр "Луч" ЖШС 30.06.2022 30 6 2027 22./44
249 ТОО "5 канал - KZ" г.Караганды "5 канал - KZ" ЖШС Қарағанды қ.  27.11.2019 30 6 2025 19./98
250 ТОО "Adil & Asyl" г. Шахтинск "Adil & Asyl" ЖШС Шахтинск қ. 15.04.2019 30 6 2024 19./11
251 ТОО "Art Global" г.Караганды "Art Global" ЖШС Қарағанды қ. 20.04.2022 30 6 2025 22./18
252 ТОО "BRC KAZ Consult" г.Караганда "BRC KAZ Consult" ЖШС Қарағанды қ. 10.12.2019 30 6 2024 18./78
253 ТОО "BSOLUTIONS KZ" г.Караганды "BSOLUTIONS KZ" ЖШС Қарағанды қ. 11.12.2020 30 6 2025 20./52
254 ТОО "D&D partners" г. Караганды "D&D partners" ЖШС Қарағанды қ. 15.04.2019 15 4 2024 19./12
255 ТОО "EPAM Kazakhstan" (ЭПАМ Казахстан) "EPAM Kazakhstan" (ЭПАМ Казахстан) ЖШС 28.06.2018 31 12 2023 18./37
256 ТОО "ERP Company" г.Караганды ЖШС "ERP Company" Қарағанды қ.  22.04.2022 22 4 2025 22./16
257 ТОО "Exline" г. Караганда "Exline" ЖШС Қарағанды қ. 16.06.2018 30 6 2023 18./88
258 ТОО "Fox Studio" (электронный журнал) г.Караганды "Fox Studio" ЖШС (электронды журнал) Қарағанды қ. 24.04.2021 30 6 2024 21./28
259 ТОО "Gold way K" г. Караганды "Gold way K" ЖШС Қарағанды қ. 11.11.2019 30 6 2024 19./85
260 ТОО "Gold Way" (ресторан Рубин) г.Караганды "Gold Way" ЖШС Қарағанды қ. 15.12.2020 31 12 2025 20./74
261 ТОО "iQ-SOLUTIONS" г.Астана "iQ-SOLUTIONS" ЖШС Нұрсұлтан қ. 15.11.2018 31 12 2024 18./97
262 ТОО "Kazcentrelektroprovod" г.Сарань "Kazcentrelektroprovod" ЖШС Саран қ. 12.12.2018 30 6 2023 18./81
263 ТОО "Luxe Travel" г. Караганда "Luxe Travel" ЖШС Қарағанды қ.. 25.12.2018 30 6 2024 18./95
264 ТОО "MG Partners Karaganda" г.Караганды "MG Partners Karaganda" ЖШС Қарағанды қ. 05.09.2022 30 6 2027 22./41
265 ТОО "MG Partners Karaganda" г.Караганды Қарағанды қ. "MG Partners Karaganda" ЖШС  05.09.2022 30 6 2027 22./41
266 ТОО "MG Partners Karaganda" г.Караганды Қарағанды қ. "MG Partners Karaganda" ЖШС  05.09.2022 30 6 2027 22./41
267 ТОО "MG Partners Karaganda" г.Караганды Қарағанды қ. "MG Partners Karaganda" ЖШС  05.09.2022 30 6 2027 22./41
268 ТОО "Nova  Строй" г.Караганды Қарағанды қ. "Nova Строй" ЖШС  03.10.2022 30 6 2027 22./49
269 ТОО "NOVA TOUR" г.Караганда "Nova Tour" ЖШС Қарағанды қ.. 04.11.2019 30 6 2024 19./81
270 ТОО "NURKUT Enerdgy" г.Караганды "NURKUT Enerdgy" ЖШС Қарағанды қ. 31.01.2020 30 6 2025 20./02
271 ТОО "Olympex Advisere" г.Нур-Султан "Olympex Advisere" ЖШС Нұрсұлтан қ. 30.01.2019 30 6 2024 19./36
272 ТОО "PSP System г.Каараганды" Қарағанды қ. "PSP System" ЖШС  03.10.2022 30 6 2027 22./52
273 ТОО "QazTehna" г.Сарань Карагандинской обл. "QazTehna" ЖШС Саран қ. Қарағанды обл. 15.11.2021 30 6 2026 21./67
274 ТОО "Rational Solution" г.Караганда "Rational Solution" ЖШС Қарағанды қ. 10.09.2018 30 6 2023 18./32
275 ТОО "Royal Club Travel" г. Караганды "Royal Club Travel" ЖШС Қарағанды қ. 30.11.2020 31 12 2025 20./48
276 ТОО "Samba Bilim group" г.Караганды ""Samba Bilim group" ЖШС Қарағанды қ. 20.04.2022 30 6 2027 22./25
277 ТОО "SHARKCOMPANY" г.Караганды "SHARKCOMPANY" ЖШС Қарағанды қ. 20.04.2022 30 6 2027 22./31
278 ТОО "TRANCO EXPRESS" г.Караганды Қарағанды қ. "TRANCO EXPRESS" ЖШС 20.04.2021 30 6 2026 21./47
279 ТОО "VK System" г.Караганды Қарағанды қ. "VK System" ЖШС  03.10.2022 30 6 2027 22./50
280 ТОО "АБЭМ" г.Караганды "АБЭМ" ЖШС  Қарағанды қ.. 26.11.2019 30 6 2025 19./97
281 ТОО "Автобусный парк № 3" г. Караганды "Автобусный парк № 3" ЖШС Қарағанды қ. 15.04.2019 30 6 2024 19./14
282 ТОО "Адифарм" г.Караганда "Адифарм" ЖШС Қарағанды қ. 10.09.2018 30 6 2023 18./33
283 ТОО "Азимут Геология" г.Караганды "Азимут Геология"  ЖШС Қарағанды қ. 20.04.2021 30 6 2026 21./37
284 ТОО "Аква-Рем" г. Караганды "Аква-Рем" ЖШС Қарағанды қ. 20.04.2022 30 6 2027 22./21
285 ТОО "АПМ-1" г. Караганды "АПМ-1"  ЖШС Қарағанды қ. 17.02.2020 30 6 2025 20./05
286 ТОО "Археологические исследования" г.Алматы, филиал г.Караганда "Археологиялық зерттеулер" ЖШС Алматы қ. Қарағанды қ. Филиалы 30.11.2021 30 6 2026 21./80
287 ТОО "Аудит и консалтинг - АА" г. Караганды "Аудит и консалтинг - АА" ЖШС Қарағанды қ. 27.11.2020 30 6 2030 20./43
288 ТОО "Баспагер Караганды" г.Караганда "Баспагер Караганды" ЖШС Қарағанды қ. 10.09.2018 30 6 2023 18./44
289 ТОО "Даму-Химия" г. Караганды "Даму-Химия" ЖШС Қарағанды қ. 20.05.2021 30 6 2026 21./35
290 ТОО "Дука-2030" г. Караганда "Дука-2030" ЖШС Қарағанды қ. 10.09.2018 30 6 2023 18./34
291 ТОО "Евразия+ОРТ" г.Алматы "Евразия+ОРТ" ЖШС Алматы қ. 15.12.2020 30 6 2025 20./56
292 ТОО "Евротехно Логистик"  г.Караганды  "Евротехно Логистик" ЖШС Қарағанды қ. 19.11.2019 30 6 2024 19./90
293 ТОО "Жезказганская городская дирекция телерадиовещания "Дидар" г.Жезказган "Дидар" Жезқазған қалалық телерадио хабарларын тарату дирекциясы" ЖШС Жезқазған қ. 20.04.2021 30 6 2026 21./30
294 ТОО "Издательский дом "Кент" г.Караганды "Кент" баспа үйі  ЖШС Қарағанды қ. 20.04.2021 30 6 2026 21./29
295 ТОО "Издательский дом "Пропаганда-паблишинг" (НОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ) г.Караганда "Пропаганда-паблишинг" баспа үйі" ЖШС 15.04.2019 30 6 2024 19./37
296 ТОО "Институт органического синтеза и углехимии РК" г.Караганды "ҚР органикалық синтез және көмір химиясы институты" ЖШС Қарағанды қ. 11.11.2021 30 6 2026 21./70
297 ТОО "Интерстройсервис и К", г. Караганды "Интерстройсервис и К" ЖШС Қарағанды қ. 22.08.2019 30 6 2024 19./54
298 ТОО "Казахский научно-исследовательский институт перерабатывающей и пищевой промышленности" г.Алматы "Қазақ өнеркәсіпті қайта өңдеу және азықтық ғылыми зерттеу институты" ЖШС Алматы қ.        26.02.2018 30 6 2023 18./08
299 ТОО "Казахстанский Институт Содействия Промышленности" г.Караганды Қарағанды қ. "Қазақстандық өнеркәсіпке жәрдемдесу институты" ЖШС 23.09.2021 31 12 2024 21./59
300 ТОО "Казмарт-12" г.Караганда "Казмарт-12" ЖШС Қарағанды қ. 26.04.2021 30 6 2026 21./16
301 ТОО "Казстройпроект 2010" г. Караганды "Казстройпроект 2010" ЖШС Қарағанды қ. 20.04.2022 30 6 2027 22./20
302 ТОО "Казтехнология" г. Караганды Қарағанды қ. "Казтехнология" ЖШС  03.10.2022 30 6 2027 22./51
303 ТОО "Караганда Энергоцентр" г.Караганда "Караганда Энергоцентр" ЖШС Қарағанды қ. 30.07.2018 30 6 2023 18./29
304 ТОО "Карагандаэкспертиза" г.Караганды "Карагандаэкспертиза" ЖШС Қарағанды қ. 20.04.2022 30 6 2025 22./17
305 ТОО "Карагандинская сельскохозяйственная опытная станция им. А.Ф.Христенко" с. Центральное Б-Жырауский р-н "А.Ф.Христенко атындағы Қарағанды ауылшаруашылық тәжірибе станциясы" ЖШС Центральное ауылы Бұқар-Жырау ауданы 23.10.2018 30 6 2023 18./74
306 ТОО "Карагандинский автобусный парк № 2" г. Караганды "Карагандинский автобусный парк № 2" ЖШС Қарағанды қ. 21.10.2021 30 6 2026 21./61
307 ТОО "Карагандинский фармацевтический комплекс" г.Караганды "Қарағанды фармацевтикалық комплексі" ЖШС 06.12.2019 30 6 2025 19./100
308 ТОО "Караганды-Кус" п.Уштобе "Карағанды-Құс" ЖШС Үштөбе ауылы 05.01.2018 30 6 2023 18./01
309 ТОО "Караганды-Нан" г.Караганды "Қарағанды-Нан" ЖШС Қарағанды қ. 01.04.2022 30 6 2027 22./12
310 ТОО "Кардорстрой 2015" г. Караганда "Кардорстрой 2015" ЖШС Қарағанды қ. 07.02.2018 30 6 2023 18./05
311 ТОО "Компания "Автоцентр-Бахус" г.Караганды "Компания "Автоцентр-Бахус" ЖШС Қарағанды қ. 26.10.2020 30 6 2023 20./31
312 ТОО "Компания Lightening" г.Алматы "Компания Lightening" ЖШС Алматы қ. 08.12.2020 8 12 2025 20./54
313 ТОО "Коргау Астана" г.Караганды Қарағанды қ. "Коргау_Астана" ЖШС 09.11.2022 9 11 2027 22./62
314 ТОО "Корпорация Казахмыс" г.Караганды Қарағанды қ. "Корпорация Казахмыс" ЖШС  14.12.2022 31 7 2023 22./82
315 ТОО "Кызмет-Инжиниринг" г.Караганды "Қызмет-Инжиниринг" ЖШС Қарағанды қ. 25.09.2020 30 6 2023 20./34
316 ТОО "Қарағанды - Жарық" г.Караганды "Қарағанды-Жарық" ЖШС Қарағанды қ. 27.04.2021 30 6 2024 21./27
317 ТОО "Қарағанды Су" г.Караганды "Қарағанды Су" ЖШС Қарағанды қ. 29.10.2020 30 6 2025 20./25
318 ТОО "Меди Гранд" г. Караганда "Меди Гранд" ЖШС Қарағанды қ. 10.09.2018 30 6 2023 18./35
319 ТОО "МИК - Т" г.Темиртау "МИК -Т" ЖШС Теміртау қ. 06.04.2021 6 4 2025 21./07
320 ТОО "Микрокредитная организация "Микрокредит" г.Караганды Қарағанды қ. "Микрокредит "Микрокредиттік ұйымы" ЖШС 25.08.2021 30 6 2026 21./58
321 ТОО "Модный дом "LABIBA" г.Караганды "LABIBA" сән үйі ЖШС Қарағанды қ. 17.02.2020 30 6 2025 20./06
322 ТОО "Научно-производственное объединение Центр инновационных технологий ALL" г. Караганды "ҒӨБ ИТО ALL" ЖШС Қарағанды қ. 20.04.2022 30 6 2027 22./19
323 ТОО "Нәтиже" Сүт фабрикасы" г.Караганды "Нәтиже" Сүт фабрикасы" ЖШС Қарағанды қ.  20.12.2020 30 6 2025 20./67
324 ТОО "НПО Дефектоскопия" г.Караганды Қарағанды қ. "НПО Дефектоскопия" ЖШС 24.09.2021 31 12 2024 21./60
325 ТОО "НүрАкыл" г. Караганда "НұрАқыл" ЖШС Қарағанды қ.  15.04.2019 30 6 2024 19./15
326 ТОО "Образовательный консорциум в Балхаше" г.Балхаш Балқаш қ. "Балқаштағы білім беру консорциумы" ЖШС 10.12.2020 30 6 2025 20./75
327 ТОО "Охранное агенство Тумар-2020" г.Караганда "Тұмар-2020 қауіпсіздік агенттігі" ЖШС Қарағанды қ.  15.10.2018 30 6 2023 18./96
328 ТОО "Производственная инновационная компания "Ютария Ltd" г.Жезказган Жезқазған қ. "Ютария Ltd" өндірістік инновациялық компаниясы" ЖШС 22.09.2022 30 6 2027 22./45
329 ТОО "Промэлектросеть" г.Караганды "Промэлектросеть" ЖШС Қарағанды қ.  15.12.2021 30 6 2026 21./87
330 ТОО "Редакция газеты "Балқаш өңірі" г.Балхаш "Балқаш өңірі" газетінің редакциясы" ЖШС Балхаш қ. 15.12.2020 30 6 2025 20./64
331 ТОО "Редакция газеты "Тоқырауын тынысы" Актогайского р-на Карагандинской обл.  "Тоқырауын тынысы" газетінің редакциясы" ЖШС Ақтоғай ауданы Қарағанды облысы 25.11.2019 30 6 2024 19./96
332 ТОО "Редакция областной газеты "Орталық Қазақстан" г.Караганды Облыстық "Орталық Қазақстан" газетінің редакциясы ЖШС Қарағанды қ.  25.11.2019 30 6 2024 19./92
333 ТОО "Редакция районной газеты "Абай-Ақиқат" г.Абай Аудандық "Абай-Ақиқат" газетінің редакциясы ЖШС Қарағанды қ.  25.11.2019 30 6 2024 19./93
334 ТОО "Сабыға-2030" Ресторан "Hadi bakery" г.Караганды "Сабыға-2030" ЖШС "Hadi bakery" мейрамханасы Қарағанды қ. 26.04.2021 30 6 2026 21./15
335 ТОО "Софрест 9" г.Караганды "Софрест 9" ЖШС Қарағанды қ. 17.02.2020 30 6 2025 20./04
336 ТОО "Табыс Аудит Консалтинг" г.Караганды "Табыс Аудит Консалтинг" ЖШС Қарағанды қ.  15.04.2019 30 6 2024 19./16
337 ТОО "Телерадиокомпания "Караганда" г.Караганды (Первый Карагандинский) "Телерадиокомпания "Караганда" ЖШС Қарағанды қ.  15.12.2020 30 6 2026 20./57
338 ТОО "Теплотранзит Караганда" г.Караганды "Теплотранзит Караганда" ЖШС Қарағанды қ. 01.06.2021 31 5 2024 21./38
339 ТОО "Терриконовая долина" г.Караганды Қарағанды қ. "Терриконовая долина" ЖШС 10.10.2022 10 10 2032 22./80
340 ТОО "Фарм Гранд" г.Астана "Фарм Гранд" ЖШС Нұрсұлтан қ. 10.09.2018 30 6 2023 18./31
341 ТОО "Центр Достар" г. Караганды "Центр Достар" ЖШС Қарағанды қ. 11.11.2019 30 6 2024 19./86
342 ТОО "Центр инновационных технологий "WTO" г.Караганда "WTO" инновациялық технологиялар орталығы" ЖШС Қарағанды қ.  15.10.2018 30 6 2024 18./55
343 ТОО "Центр офтальмологии Глазолик kz" г.Караганда "Глазолик kz офтальмологиялық орталығы" ЖШС Қарағанды қ.  10.09.2018 30 6 2023 18./30
344 ТОО "Центр строительной экспертизы" г. Караганды Қарағанды қ. "Құрылыс сараптамасы орталығы" ЖШС 01.12.2022 20 5 2026 22./77
345 ТОО "Эдельвейс 2030" Детский оздоровительный центр "Звездный континент" с.Катарколь Бурабайского р-на Акмолинской обл. "Звездный континент" Балаларды сауықтыру орталығы "Эдельвейс 2030" ЖШС Қатаркөл а. Бурабай ауд. Ақмола обл. 15.04.2022 30 6 2027 22./11
346 ТОО "Экоэксперт" г.Караганды "Экоэксперт" ЖШС Қарағанды қ. 16.02.2022 16 2 2024 22./06
347 ТОО "Энергия плюс ТБ" г.Караганды "Энергия плюс ТБ" ЖШС Қарағанды қ. 10.09.2018 30 6 2023 18./54
348 Туристическая компания "Sky Travel" г.Караганды "Sky Travel" туристік компаниясы Қарағанды қ. 15.11.2018 30 6 2023 18./77
349 Туристическое агенство "Марко Поло" г. Караганда "Марко Поло" туристік агеттігі Қарағанды қ. 30.11.2020 31 12 2025 20./49
350 Угольный департамент АО "АрселорМиттал Темиртау" г.Караганды "АРСЕЛОРМИТТАЛ ТЕМІРТАУ" АҚ  Көмір Департаменті Қарағанды қ. 20.04.2022       22./15
351 Управление административной полиции Карагандинской области г.Караганды Қарағанды облысының Әкімшілік полиция басқармасы 20.04.2022 30 6 2027 22./14
352 Филиал АО "First Heartland Jysan Bank" г.Караганды "First Heartland Jysan Bank" филиал Қарағанды қ. 16.10.2020 16 10 2023 20./17
353 Филиал АО "ForteBank" г.Караганды "ForteBank" АҚ филиалы Қарағанды қ. 12.02.2020 30 6 2025 20./03
354 Филиал АО "Аграрная кредитная корпорация" Карагандинской обл. г.Караганды Қарағанды облысының "Аграрлық несие корпорациясы" АҚ филиалы Қарағанды қ.  30.11.2021 30 6 2026 21./76
355 Филиал АО "Банк ЦентрКредит" г.Караганда "Банк ЦентрКредит" филиалы АҚ Қарағанды қ. 22.08.2019 30 6 2024 19./71
356 Филиал АО "Казтелерадио" Карагандинская ОДРТ" г.Караганды Қарағанды ОРТД "Қазтелерадио" АҚ филиалы  Қарағанды қ. 07.12.2018 30 6 2023 18./93
357 Филиал АО "КТЖ-Грузовые перевозки" - "Карагандинское отделение грузовых перевозок г.Караганды "ҚТЖ - Жүк тасымалдары АҚ Қарағанды ЖТ бөлімшесі" филиалы Қарағанды қ. 19.11.2019 30 6 2024 19./91
358 Филиал АО "Народный Банк Казахстана" г. Караганды "Қазақстан Халық Банкі" филиалы АҚ Қарағанды қ. 22.10.2020 22 10 2025 20./32
359 Филиал АО "НК КТЖ - "Карагандинское отделение магистральной сети" г.Караганды Қарағанды қ. "ҚТЖ ҰК - Қарағанды магистральдық желі бөлімшесінің филиалы" АҚ  23.09.2022 30 6 2024 22./48
360 Филиал АО "Республиканская Телерадиокорпорация "Казахстан" г.Караганда "Қазақстан" Республикалық Телерадиокорпорациясы" филиалы АҚ Қарағанды қ. (САРЫАРКА) 05.12.2018 30 6 2023 18./72
361 Филиал НИШ ХБН г.Караганда АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы" г.Караганды Қарағанды ​​қаласындағы химия-биология бағытындағы Назарбаев Зияткерлік мектептерінің филиалы "Назарбаев Зияткерлік мектептері" АҚ Қарағанды ​​қ. 01.07.2022 30 6 2027 22./40
362 Филиал РГП "Казгидромет" по Карагандинской обл. МЭГ и ПР г.Караганды Қарағанды облысы бойынша "Қазгидромет"    Қарағанды қ. филиалы РМК 27.04.2021 30 6 2026 21./18
363 Филиал РГП "НЦ КПМС РК" "Химико-металлургический институт им.Ж.Абишева" г.Караганды Қарағанды қ. "ҚР ПМК ҰО "Ж.Әбішев атындағы химия-металлургия институтының филиалы" РМК  13.07.2022 13 7 2025 22./53
364 Филиал РГП ИБФ "Жезказганский ботанический сад" Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и прироных ресурсов РК г.Жезказган ҚР Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің "Жезқазған ботаникалық бағы" РМК филиалы Жезқазған қ. 25.06.2021 30 6 2026 21./45
365 Филиал ТОО "PetroRetail" г.Караганды "PetroRetail" ЖШС Қарағанды қ. филиалы 27.04.2021 30 6 2026 21./20
366 Филиал ТОО "Кар-Тел" г. Караганда "Кар-Тел" ЖШС филиалы Қарағанды қ. 08.01.2018 30 6 2023 18./07
367 Филиал ТОО "КТЖ-Грузовые перевозки" - "Карагандинское отделение грузовых перевозок г.Караганды "ҚТЖ - Жүк тасымалдары ЖШС Қарағанды ЖТ бөлімшесі" филиалы Қарағанды қ. 23.09.2022 30 6 2024 22./47
368 Центр социально-психологической, правовой поддержки несовершеннолетних лиц "Шанс" Карагандинской обл. "Шанс" кәмелетке толмаған тұлғаларды әлеуметтік-психологиялық, құқықтық қолдау орталығы" Қарағанды облысы  05.02.2018 30 6 2023 18./04
369 Центр языка и перевода Big Ben (ИП Шитц О.А.) г.Караганда Big Ben тіл және аударма орталығы ЖК О.А.Шитц Қарағанды қ. 19.10.2018 30 6 2023 18./51
370 Цех по производству мороженного ИП Байшуманова Б.Т. Г. караганда Балмұздақ өндіру цехы ЖК Б.Т. Байшуманова Қарағанды қ. 15.11.2018 30 6 2023 18./84
371 ЧОУ "SOS Детская деревня Темиртау" г.Темиртау "SOS Теміртау балалар ауылы" КФ филиалы Теміртау қ. 25.01.2021 31 6 2025 21./01
372 ЧСОУ "Frendship" г.Караганды Қарағанды қ. "Friendship" ЖОББМ 01.12.2022 30 6 2027 22./79
373 ЧУ "Академия "Bolashaq" г.Караганды "Bolashaq" академиясы" ЖМ Қарағанды қ.  01.04.2021 1 4 2027 21./19
374 ЧУ "Академия "Bolashaq" г.Караганды (исследовательская практика) Қарағанды қ. "Bolashaq" академиясы" ЖМ (зерттеу практикасы) 03.11.2022 31 12 2025 22./70
375 ЧУ "Академия "Bolashaq" г.Караганды (стажировка) Қарағанды қ. "Bolashaq" академиясы" ЖМ (тағылымдама) 03.11.2022 31 12 2025 22./69
376 ЧУ "Гимназия им. Т.Аубакирова" г.Темиртау Теміртау қ. "Т.Әубәкіров атындағы гимназия" ММ  01.07.2022 1 7 2027 22./26
377 ЧУ "Институт разрешения конфликтов и медиации" г.Караганда "Дауды шешу және медиация институты" ЖМ Қарағанды қ. 27.06.2018 30 6 2023 18./27
378 ЧУ "Карагандинский банковский колледж им. А.Ж. Букенова" г.Караганды "А.Ж. Букенов атындағы Қарағанды банк колледжі" ЖМ Қарағанды қ. 30.11.2020 30 6 2025 20./47
379 ЧУ "Многопрофильный  гуманитарно-технический колледж" г.Караганды "Көпсалалы гуманитарлық-техникалық колледжі" ЖМ Қарағанды қ.  05.01.2022 31 12 2024 22./04
380 ЧУ "Современный многопрофильный колледж" г.Караганда "Қазіргі заманғы көпсалалы колледж" ЖМ Қарағанды қ. 15.11.2018 30 6 2023 18./86