Кәсіптік практика жоғары білім алу бағдарламасының міндетті компоненті болып табылады. Ол оқу, педагогикалық, өндірістік және дипломалды болып бөлінеді (39-б. Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарының типтік ережелері (30.10.2018 ж. №595 бұйрық).

«Академик Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Академиялық саясатына сәйкес күндізгі оқу бөлімінде ҚБТ-ны   пайдалана отырып  оқитын білім алушылар даярлық бағыты бойынша жұмыс істеген жағдайда оқу, педагогикалық, өндірістік (технологиялық) практикадан өтуден босатылады. Бұл жағдайда олар жоғары оқу орнына жұмыс орнынан анықтама және олардың кәсіби қызметін көрсететін мінездеме ұсынады (қосымша 1 – анықтама мен мінездемеге қойылатын талаптар).

          Практикадан босатылғандарға мінездемеде кәсіпорын басшысы берген баға қойылады.

          Даярлық бағыты бойынша жұмыс істемейтін күндізгі оқу оқу бөлімінің ҚБТ- білім алушылар кәсіптік практикадан жалпы негізде өтеді, университетпен шарттық қатынастары бар мамандық бейіні бойынша практика базасына жіберіледі немесе болашақта жұмысқа орналасу орны бойынша Практика базасымен жеке шарт жасасады (шартқа 2-қосымша).

Білім алушы өзінің білім беру бағдарламасының профиліне сәйкес келетін практика базасымен нұсқаулық пен қауіпсіздік ережелерін сақтауға кепілдік бере отырып, үш жақты жеке шарт жасасады. 2023-2024 оқу жылында өндірістік, педагогикалық практикаға жеке тәртіппен жіберу практика басталғанға дейін БІР АЙ БҰРЫН ҚОЛ ҚОЙЫЛҒАН ЖЕКЕ ШАРТ БОЛҒАН КЕЗДЕ ҒАНА жүзеге асырылатын болады, қалғандары талқылауға қабылданбайды.

Түпнұсқадағы құжаттар (анықтама, мінездеме немесе шарт) Қазпочта арқылы кеңсенің немесе кафедраның мекенжайына жіберіледі, практика басталғанға дейін кемінде бір ай бұрын кафедраның практика басшысына тапсырылады.

Егер білім алушы практикадан тұрғылықты жері бойынша жеке тәртіппен өтетін болса, онда кафедраның практика жетекшісімен байланыс платформада «Форум-чат» арқылы жүзеге асырылады https://idl.buketov.edu.kz/

Практикаға жіберілетін күндізгі оқу бөлімі (ҚБТ) білім алушыларының міндеті:

-        нұсқаушы конференциясына қатысу, тәжірибе есептерін қорғау;

-        практика бағдарламасында және жеке жұмыс жоспарында қарастырылған тапсырмаларды толық көлемде орындау;

 • электронды практика күнделігін жүргізу;
 • кәсіпорындағы, ұйымдағы, мекемедегі ішкі жұмыс тәртібін сақтау;
 • еңбекті қорғау ережелерін, қауіпсіздік техникаларын және өндірістік санитарияны қатаң сақтау;
 • орындайтын жұмысына штаттағы маман сияқты толық жауапкершілікпен қарау;
 • практика бағдарламасында көрсетілген есептік құжаттарды тапсыру.

Кәсіптік практиканың қорытындылары бойынша білім алушылар тиісті кафедраға есептік құжаттаманы (есеп, күнделік, пікірлер, мінездеме және практика бағдарламасында көрсетілген басқа да құжаттаманы) ұсынады. Білім алушылар құжаттаманы электронды форматта кафедраның бұлтты қоймасына тапсырады. Жетекші құжаттаманы тексергеннен кейін білім алушылар қорғауға рұқсат алады. Практика есептерін қорғау оффайн режимінде немесе конференция ZOOM онлайн режимінде, кафедра меңгерушісінің өкімімен құрылған Практика базасы, комиссия басшыларының қатысуымен өтеді.

Практикадан өтпеген, практика бағдарламасын орындамаған, жұмыс туралы теріс пікір алған немесе есепті қорғау кезінде қанағаттанарлықсыз баға алған (F балы) білім алушылар теориялық оқумен қатар келесі академиялық кезеңде немесе жазғы семестр кезеңінде (бітіру курсының білім алушыларын қоспағанда) ақылы негізде практикаға қайта жіберіледі. Оқу процесіне байланысты педагогикалық практикалар тек оқу жылы шеңберінде өткізіледі.

Бала ауырған, бала босанған, қайта қабылданған, айырма тапсырылған және басқа да дәлелді себептер болған жағдайда практикаға жіберу үшін (қайта немесе мерзімінен бұрын) білім алушының себептерін көрсете отырып, өтініші, факультет деканын ұсынуы қажет. Мұндай жағдайларда практикадан мерзімінен бұрын өту де, оны келесі академиялық кезеңге ауыстыру да мүмкін (бітіруші курстың білім алушыларын қоспағанда).

Кәсіптік практикаларды ұйымдастыру және өткізу жөніндегі сұрақтар бойынша Практика бөліміне хабарласуға болады: Университет көшесі, 28, бас ғимарат, 113 аудитория.

Қосымша 1

Жұмыс орнынан берілетін анықтамаға қойылатын талаптар:

Жұмыс орнынан берілетін анықтамада келесі мәліметтер болуы керек:

 • қызметкердің тегі, аты, жөні, лауазымы, аталған мекемеде қай уақыттан бастап қызмет ететіні, лауазымға тағайындау туралы бұйрықтың нөмірі мен күні;
 • ұйымның уәкілетті тұлғасының аты-жөні мен қолы, ұйымның мөрі;
 • ұйымның (кәсіпорынның) бұрыштық мөрі және анықтаманы тіркеу нөмірі мен берілген күні.

Мінездемеге қойылатын талаптар

Жұмыс орнынан берілетін мінездемеге келесі мәліметтер болуы керек:

●құжаттың атауы;

●қызметкердің анкеталық берілгендері:

 • тегі, аты, әкесінің аты (толық),
 • туған жылы,

●еңбек қызметі туралы мәліметтер:

 • мамандық бойынша жалпы жұмыс өтілі,
 • аталған ұйымда қай уақыттан бастап қызмет етеді,
 • лауазымы,
 • атқаратын қызметі,
 • функционалдық міндеттері;

● жұмыстағы жетістіктер: жұмыс кезеңінде қолданылған марапаттар, көтермелеу немесе жазалау);

●қызметкердің іскерлік және жеке қасиеттерін бағалау (әріптестерімен өзара қарым-қатынас, стресстік жағдайлардағы мінез-құлық, жұмыс процесін ұйымдастыру қабілеті, тапсырмалар мен тапсырмаларды сапалы және белгіленген мерзімде орындау қабілеті, стандартты емес жағдайларда шешім қабылдау қабілеті, өзіне жауапкершілік алу және т. б.);

●қосымша білім беру, біліктілікті арттыру курстары туралы ақпарат;

бес балдық жүйе бойынша кәсіби қызметті бағалау;

●мінездеме беретін ұйымның уәкілетті тұлғасының қолы, аты-жөні, ұйымның дөңгелек мөрі;

●құжаттың жасалған күні.

 

Кәсіби практика кадрларды даярлаудың білім беру бағдарламасының міндетті компоненті болып табылады. Ол білім беру, педагогикалық, өндірістік және дипломалды болып бөлінеді (39-б. Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарының типтік ережелері (30.10.2018 ж. №595 бұйрық).

Кәсіптік практикадан өтуге кәсіптік практиканың нақты түрі қарастырылған, пәндер циклін табысты меңгерген білім алушылар жіберіледі.

«Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ күндізгі оқу бөлімінің білім алушылары университет келісім–шартқа отырған практика базаларына мамандықтар профилі бойынша жіберіледі. Кәсіптік практиканың барлық түрлеріне жіберу мерзімі, базасы және жетекшісі көрсетіле отырып, ректордың бұйрығымен ресімделеді.

Өндірістік (педагогикалық) практикаға жіберу тұрғылықты жері немесе болашақ жұмысқа орналасуы орны бойынша жеке тәртіппен жүзеге асырылуы мүмкін. Дәлелді себептер (мүгедектік, босану, отбасылық жағдай) болған кезде 2 және 3 курс білім алушылары тұрғылықты жері бойынша практикаға жіберілуі мүмкін.

Білім алушы практика басталғанға дейін бір айдан кешіктірмей 3 данада үш жақты жеке шарт жасайды, оны кафедраның практика жетекшісіне тапсырады. 2023-2024 оқу жылында өндірістік практикаға бағыт практика басталғанға дейін БІР АЙДАН КЕШІКТІРМЕЙ қол қойылғанда, жеке шарт БОЛҒАН ЖАҒДАЙДА ҒАНА, жеке-дара тәртіппен жүзеге асады, қалғандары талқылауға қабылданбайды.  (1-қосымша – шарт).

Егер күндізгі оқу бөлімінің білім алушысы практиканы өтуге жеке-дара келісім-шартты әкелетін болса және де тұрғылықты мекен-жайы бойынша өтпейтін болса, онда ата-анасының бірінің жазбаша келісімі мен жеке куәліктің көшірмесін ұсынуы керек (қосымша 2 – ата-анасының қолхатының үлгісі)..

Практикаға жіберілетін күндізгі оқу бөлімі білім алушыларының міндеті:

 •  практиканың бағдарламасы мен жеке жоспарында қарастырылған тапсырмаларды толық көлемде орындау, практика күнделігін жүргізу;
 • жоғарғы оқу орнының объектілерінде оқу практикасында 6 сағат, ал өндірісте - ҚР қолданыстағы Еңбек кодексіне сәйкес, қызметкерлердің тиісті санаттары үшін жасы мен өндіріс жағдайларына байланысты болу;
 • кәсіпорын/ұйым қызметкерлері үшін міндетті еңбек тәртібін, ішкі тәртіп ережелерін, қауіпсіздік техникасы ережелерін және кәсіби практика орнында өндірістік тәртіпті сақтау;
 • штаттық мамандармен тең дәрежеде орындалатын жұмыс пен оның нәтижелері үшін жауапты болу;
 • кәсіпорынның/ұйымның жабдығына, аспаптарына, құжаттамаларына және басқа да мүлкіне ұқыпты қарау;
 • практикадан өтуге белгіленген мерзімге кәсіпорынның/ұйымның қарамағына келу;
 • практикадан өту барысында және оны аяқтағаннан кейін кәсіпорын туралы құпия ақпаратты жария етпеу;
 • практика аяқталғаннан кейін бір апта мерзімде кафедра жетекшісіне/әдіскеріне жазбаша есеп, практика күнделігі және практика бағдарламасында көрсетілген басқа құжаттарды ұсыну;
 • бекіту конференциясына қатысу, комиссия алдында практика есебін қорғаудан өту.

Кәсіптік практика қорытындылары бойынша білім алушы сәйкес кафедраға есептік құжаттарды (есеп, күнделік, пікір, мінездеме және практика бағдарламасында көрсетілген басқа да есептік құжаттар) ұсынуы керек. Жетекші құжаттарды тексеріп болған соң, білім алушы қорғауға жіберіледі. Есептер кафедра меңгерушісінің жарлығымен құрылған комиссияның алдында қорғалады.

Практикадан  өтпеген, практиканың бағдарламасын толық орындамаған, теріс пікір алған және қорғау кезінде қанағаттанарлық баға алмаған білім алушылар немесе есепті қорғау кезінде қанағаттанарлықсыз баға (F балл) алған білім алушылар практикаға келесі академиялық мерзімде немесе жазғы семестр кезінде (оқуын аяқтайтын білім алушыларды санамағанда) ақылы негізде қайта жіберіледі.Оқу процесіне байланысты педагогикалық тәжірибелер тек оқу жылы ішінде жүзеге асырылады.

Академиялық мобильдік, денсаулығына, бала тууына, оқуға қайта келуіне, пән айырмашылықтарын тапсыру кезінде және де басқа дәлелді себептермен практикаға қайта жолданатын болса, білім алушының өтініші мен көрсетілген себепті дәлелдейтін құжаттарды факультет деканына ұсынуы қажет. Жоғарыда аталған жағдайлар орын алғанда практиканы мерзімінен бұрын өтеуге немесе  келесі академиялық кезеңге ауыстыруы мүмкін (оқуын аяқтайтын білім алушыларды санамағанда). Академиялық мобильдік бағдарламасына қатысатын білім алушылар деканатпен, практика бөлімімен, офис тіркеушімен келісім бойынша жеке оқу жоспарын қалыптастыру кезінде қабылдаушы Тараптың мүмкіндіктерін ескере отырып, кәсіптік практикаға кредиттер санын көбейте/ азайта алады

Кәсіптік практикаларды ұйымдастыру және өткізу жөніндегі сұрақтар бойынша Практика бөліміне хабарласуға болады: Университет көшесі, 28, бас ғимарат, 113 аудитория.

 

Келісімшартты жүктеп алыңыз
Ата-ананың қолхатын жүктеп алыңыз

Кәсіптік практикадан өтуге Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті туралы шарттар бойынша мәліметтер/ Сведения по договорам НАО "Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова" на прохождение профессиональной практики
2023-2024 оқу жылы/ 2023-2024 учебный год

(01.09.2023г. жылы бойынша) / (по состоянию на 01.09.2023г.)

Шарт тарабы/ Сторона договора Келісімшарт тарапы Шарт жасалған күн/ Дата заключения договора Күні/день Айы/месяц Жылы/год
1 Абилитационный центр "Амалия" г.Караганды "Амалия" оңалту орталығы Қарағанды қ. 12.04.2023 12 4 2028
2 Администратор судов по области Улытау г.Жезказган  "Ұлытау облысы бойынша соттардың әкімшісі" Жезқазған қ. 09.11.2022 31 12 2027
3 АО "Агенство "Хабар" г.Нур-Султан "Хабар Агенттігі" АҚ Нұр-Сұлтан қ. 29.11.2021 29 11 2024
4 АО "Аэропорт "Сары-Арка" Бухар-Жырауский р-н Карагандинской обл. "Сары-Арқа" әуежайы" АҚ Қарағанды  облысы Бұқар-Жырау ауданы 09.02.2023 30 6 2028
5 АО "Евразийский банк" г.Алматы "Еуразиялық банк" АҚ Алматы  қ. 10.10.2022 1 7 2025
6 АО "Евразия Фудс" г.Караганды "Еуразия Фудс" АҚ Қарағанды қ. 10.11.2022 30 6 2027
7 АО "Карцемент" г.Темиртау "Карцемент" АҚ Теміртау қ. 01.12.2022 30 6 2027
8 АО "Международный научно-производственный холдинг "Фитохимия" г.Караганды Фитохимия халықаралық ғылыми-өндірістік холдингі" АҚ Қарағанды қ. 24.12.2020 31 12 2024
9 АО "Республиканская телерадиокорпорация "Казахстан" г.Астана АО "Республиканская телерадиокорпорация "Казахстан" г.Астана 15.07.2015 31 12 2024
10 АО "Темиртауский электрометаллургический комбинат" г.Темиртау "Теміртау электрометаллургиялық комбинаты" АҚ Теміртау қ. 26.04.2021 30 6 2026
11 АО "Футбольный клуб "Шахтер" г.Караганды "Шахтер" Футбол клубы" АҚ 05.01.2023 30 6 2028
12 АО "Шубарколь комир" г.Караганды "Шұбаркөл көмір" АҚ Қарағанды қ. 30.03.2023 31 12 2025
13 АО ИП "Эфес Казахстан" г.Караганда ЖК "Эфес Казахстан" АҚ Қарағанды қ.  27.04.2021 31 12 2023
14 Бюро переводов "Umlaut" ИП Сербо Людмила Владимировна г.Караганды Аударма бюросы "Umlaut" ЖК Сербо Л.В. 02.12.2020 2 12 2025
15 ГУ "Аппарат Акима г.Жезказган" г.Жезказган Улытауской обл. Жезқазған қ. Ұлытау обл. "Жезқазған қаласы әкімінің аппараты" ММ  09.11.2022 31 12 2027
16 ГУ "Аппарат Акима Октябрьского района" г.Караганды "Октябрь ауданы әкім аппараты" ММ Қарағанды қ.  20.11.2020 30 6 2025
17 ГУ "Аппарат Акима района им. Казыбек Би" г.Караганда "Қазыбек би ауданы әкім аппараты" ММ Қарағанды қ.  15.04.2019 30 6 2024
18 ГУ "Аппарат Акима села Музбел Нуринского р-на" Карагандинской обл. "Нуринск ауданы Музбел ауылы әкім аппараты" ММ Қарағанды облысы 15.04.2019 30 6 2024
19 ГУ "Аппарат Карагандинского областного маслихата" г.Караганда "Қарағанды облысының маслихат аппараты" ММ Қарағанды қ. 01.11.2021 31 12 2024
20 ГУ "Департамент Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей" Министерства национальной экономики РК по Карагандинской области" г.Караганда "Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Қарағанды облысындағы табиғи монополияларды реттеу, бәсекелестікті және тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитетінің департаменті" Қарағанды қ. 15.04.2019 30 6 2024
21 ГУ "Кабинет психолого-педагогической коррекции" г.Караганды "Психологиялық-педагогикалық түзету кабинеті" ММ Қарағанды қ. 06.06.2019 30 6 2024
22 ГУ "Каргандинский департамент государственного имущества и приватизации КГИП МФ РК" "ҚР ҚМ ММЖК Қарағанды мемлекеттік мүлік және жекешелендіру Департаменті" ММ 15.03.2022 31 12 2025
23 ГУ "Отдел внутренней политики города Караганды" "Қарағанды қаласының ішкі істер бөлімі" ММ 25.04.2018 31 12 2023
24 ГУ "Отдел занятости и социальных программ г.Караганды" «Қарағанды қаласының жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» ММ 29.10.2020 29 10 2025
25 ГУ "Отдел предпринимательства и сельского хозяйства" г.Караганда "Қарағанды қаласының кәсіпкерлік және ауылшаруашылық бөлімі" ММ 15.04.2019 30 6 2024
26 ГУ "Прокуратура Карагандинской области" г.Караганды ММ "Қарағанды облысының прокуратурасы" Қарағанды қ. 01.04.2022 30 12 2027
27 ГУ "Ревизионная комиссия по Карагандинской области" г.Караганда "Қарағанды облысы бойынша тексеру комиссиясы" ММ Қарағанды қ. 15.04.2019 15 4 2024
28 ГУ "Управление ветеринарии Карагандинской области" г.Караганды "Қарағанды облысының ветеринария басқармасы" ММ Қарағанды қ.  30.04.2021 30 6 2026
29 ГУ "Управление внутренней политики Карагандинской области" "Қарағанды қаласының ішкі саясат басқармасы" ММ 01.11.2021 31 12 2024
30 ГУ "Управление здравоохранения по Карагандинской области" г.Караганды "Қарағанды облысының денсаулық басқармасы" ММ Қарағанды қ. 20.06.2019 1 9 2024
31 ГУ "Управление координации занятости и социальных программ Карагандинской области" г.Караганды Қарағанды қ. "Қарағанды облысының жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы" ММ 22.10.2022 22 10 2027
32 ГУ "Управление молодежной политики Карагандинской области" г.Караганды "Қарағанды облысының жастар саясаты басқармасы" ММ Қарағанды қ. 25.01.2022 30 6 2027
33 ГУ "Управление по делам религий Карагандинской области" г.Караганды Қарағанды облысының дін істері басқармасы ММ 20.11.2020 30 6 2025
34 ГУ "Управление правовой статистики и специальных учетов Генеральной прокуратуры РК по Карагандинской области" г. Караганды "Қарағанды облысы бойынша ҚР Бас прокуратурасының Құқықтық статистика және арнайы есепке алу басқармасы" ММ Қарағанды қ. 10.02.2021 30 6 2026
35 ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования прородопользования Карагандинской области" г.Караганды Қарағанды қ. "Қарағанды облысының табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы" ММ 15.12.2021 30 6 2026
36 ГУ "Управление промышленности и индустриально-инновационного развития Карагандинской области" г.Караганды Қарағанды облысының өнеркәсіп және индустриялық-инновациялық даму басқармасы" мемлекеттік мекемесі  05.12.2022 30 6 2027
37 ГУ "Управление сельского хозяйства Карагандинской области" г.Караганды "Қарағанды облысының ауыл шаруашылығы басқармасы" ММ Қарағанды қ. 30.04.2021 30 4 2026
38 ГУ "Управление экономики Карагандинской области" г.Караганда "Қарағанды облысының экономика басқармасы" ММ Қарағанды қ. 15.04.2019 30 6 2024
39 ГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства" г.Караганды "Энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы" ММ Қарағанды қ.  30.11.2021 30 6 2026
40 Департамент полиции Карагандинской области Қарағанды облысының ішкі істер департаменті 15.11.2020 15 11 2025
41 Департамент полиции области Улытау г.Жезказган Жезқазған қ. Ұлытау облысының полиция департаменті 10.11.2022 30 6 2027
42 Департамент Юстиции Карагандинской обл. Қарағанды облысының Әділет департаменті 07.06.2022 7 6 2027
43 Евразийская Академия (Словацкая Республика) г.Братислава Братислава қ. Еуразия академиясы (Словакия Республикасы)  30.11.2021 30 12 2026
44 ИП "Studyfirst" языковая школа г.Караганды ЖК "Studyfirst" тіл мектебі  Қарағанды қ. 12.10.2020 30 6 2024
45 ИП "Урываев С.В." "Школа робототехники и программирования Roboclub" г.Караганды Қарағанды қ. "Roboclub робототехника және бағдарламалау мектебі" "Урываев С.В." ЖК 07.09.2022 30 6 2025
46 Карагагндинский филиал ОО "Партия "Аманат" г.Караганды "Аманат" Партиясы"қоғамдық бірлестігінің Қарағанды облысы Қарағанды қалалық филиалы 21.04.2023 31 12 2028
47 Карагандинский высший колледж "Bolashaq" г.Караганды Қарағанды ​​қ. "Bolashaq" Қарағанды жоғары колледжі 22.08.2019 30 6 2024
48 Карагандинский областной центр обучения языкам ИП Игенова А.А. г.Караганды "Қарағанды облысының тілдерді оқыту орталығы" ЖК 27.11.2020 30 6 2025
49 КГКП "Детский сад "Алпамыс" г.Караганды "Алпамыс" балабақшасы ҚМҚК Қарағанды қ. 27.05.2019 30 6 2024
50 КГКП "Детский сад "Тилек" г.Караганды "Тілек" балабақшасы ҚМҚК Қарағанды қ. 22.05.2019 30 6 2024
51 КГКП "Карагандинский высший политехнический колледж" г.Караганды "Қарағанды жоғары политехникалық колледжі" КМҚК Қарағанды қ.  29.12.2021 31 12 2023
52 КГКП "Карагандинский государственный зоологический парк" "Қарағанды мемлекеттік хайуанаттар бағы" ҚМҚК  22.09.2020 30 6 2025
53 КГКП "Карагандинский государственный ордена Дружбы народов русский драматический театр им.К.С.Станиславского" г.Караганды "К.С.Станиславский атындағы Қарағанды мемлекеттік Халықтар Достығы ордені орыс драма театры" КМҚК Қарағанды қ. 15.04.2022 30 6 2027
54 КГКП "Карагандинский гуманитарный колледж" Қарағанды гуманитарлық колледжі КМҚК  22.08.2019 30 6 2024
55 КГКП "Карагандинский областной академический казахский драматический театр им.С.Сейфуллина" г.Караганды Қарағанды облысының мәдениет, архивтер және құжаттама басқармасының "Сәкен Сейфуллин атындағы Қарағанды облыстық академиялық қазақ драма театры" КМҚК 19.04.2023 19 4 2028
56 КГКП "Карагандинский транспортно-технологический колледж" г.Караганды Қарағанды қ. "Қарағанды көлік-технологиялық колледжі" КМҚК 14.11.2022 30 6 2025
57 КГКП "Карагандинской областной историко-краеведческий музей" "Қарағанды облыстық тарихи-өлкетану мұражайы" КМҚК  07.10.2020 30 6 2025
58 КГКП "Областная специализированная спортивная школа плавания олимпийского резерва" Плавательный бассейн "Жастар" г.Темиртау "Жүзуден олимпиадалық резервтің облыстық мамандандырылған мектебі" КМҚК "Жастар" жүзу бассейны Темиртау қ. 20.11.2020 30 6 2025
59 КГКП "Областной музей изобразительного искусства" г.Караганды "Қарағанды облыстық бейнелеу өнері музейі" ҚМҚК 05.11.2019 30 6 2024
60 КГКП "Областной научно-методический центр досуга и народного творчества" г.Караганда Қарағанды қ. "Облыстық мәдени-сауық және халық шығармашылығының ғылыми-әдістемелік орталығы" ҚМҚК  01.07.2022 30 6 2027
61 КГКП "Саранский высший гуманитарно-технический колледж имени Абая Кунанбаева" г.Сарани Сарань қ. "Абай Құнанбаев атындағы Саран Жоғары гуманитарлық-техникалық колледжі" КМҚК  30.10.2020 30 6 2025
62 КГКП "Центр по сохранению историко-культурного наследия" Управления культуры, архивов и документации Карагандинской области Қарағанды облысының мәдениет, мұрағаттар және құжаттама басқармасының "Тарихи-мәдени мұраны сақтау орталығы" КМҚК Қарағанды қ.  07.10.2020 30 6 2025
63 КГКП "Ясли сад "Айголек" г.Караганды Қарағанды қ. "Айгөлек" бөбек-жай балабақшасы" КМҚМ  15.11.2021 30 6 2026
64 КГКП "Ясли сад "Айсулу" г.Караганды "Айсұлу" бөбекжай балабақшасы КМҚК Қарағанды қ. 14.06.2019 30 6 2024
65 КГКП "Ясли -сад "Байтерек" г.Караганды Қарағанды қ. "Бәйтерек" бөбекжайы" КМҚК 01.09.2022 1 6 2027
66 КГКП "Ясли сад "Балакай" г.караганда КМҚК "Балақай" балабақшасы" Қарағанды қ. 22.05.2019 30 6 2024
67 КГКП "Ясли -сад "Гаухар" г.Караганды Қарағанды қ. "Гаухар" бөбекжайы" КМҚК 01.12.2022 30 6 2027
68 КГКП "Ясли сад "Толагай" г.Караганды ҚМҚК "Толагай" бөбекжай-балабақшасы" Қарағанды қ.  01.07.2022 30 6 2027
69 КГКП "Ясли-сад "Еркетай" г.Караганды Қарғанды облысы білім басқармасының Қарағанды білім бөлімінің  "Еркетай" бөбекжайы" КМҚК 29.04.2023 30 6 2028
70 КГП "Поликлиника № 3" г.Караганды "№ 3 емхана" КМК Қарағанды қ. 26.04.2021 30 6 2026
71 КГП "Поликлиника № 5" г. Караганды Қарағанды қ. "№ 5 емхана" КМК 25.06.2021 30 6 2026
72 КГУ "Акжарская основная школа" с. Курылыс Бухар-Жырауского р-на Карагандинской обл. "Ақжар негізгі мектебі" КММ Қарағанды облысы, Бұқар Жырау ауданы, Құрылыс ауылы 24.06.2019 30 6 2024
73 КГУ "Ботакаринская общеобразовательная школа" п.Ботакара Бухар-Жырауского р-на Карагандинской обл. "Ботақара жалпы білім беретін мектебі" КММ Қарағанды обл. Бұқар Жырау ауд. Ботақара к.    30 6 2027
74 КГУ "Гимназия №3" г.Караганды "№3 гимназия" КММ Қарағанды қ. 01.10.2019 30 6 2024
75 КГУ "Гимназия №45" г.Караганды "№ 45 гимназия" КММ Қарағанды қ. 22.08.2019 26 8 2024
76 КГУ "Гимназия №97" г.Караганды "№ 97 гимназия" КММ Қарағанды қ. 25.09.2020 30 6 2025
77 КГУ "Гимназия им С.Сейфуллина" (№92) г.Караганды "С.Сейфуллин атындағы гимназиясы" КММ   (№92) Қарағанды  қ. 26.10.2020 26 10 2024
78 КГУ "Гимназия им.Казыбека Нуржанова" (№9) г.Караганды "Қазыбек  нұржанов   атындағы гимназия" КММ (№9) Қарағанды қ. 22.02.2019 30 6 2024
79 КГУ "Гимназия им.М.Жумабаева" (№39) г.Караганды  "М.Жұмабаев атындағы гимназия" КММ  (№39)  Қарағанды  қ. 19.06.2019 30 6 2024
80 КГУ "Гимназия имени Каныша Сатпаева" (№38) г.Караганды "Қаныш Сатпаев атындағы гимназия" КММ Қарағанды қ. 15.12.2021 30 6 2026
81 КГУ "Городская комплексная детско-юношеская спортивная школа" г.Караганда "Қалалық жалпы білім беретін балалар мен спорт мектебі" КММ  Қарағанды қ. 15.12.2020 30 6 2026
82 КГУ "Государственный архив г.Караганды" "Қарағанды қаласының мемлекеттік архиві" КММ 22.08.2019 29 8 2024
83 КГУ "Государственный архив Карагандинской области по научно-технической документации" г.Караганда Қарағанды қ. "Ғылыми-техникалық құжаттамаға арналған Қарағанды облысының мемлекеттік мұрағаты" КММ  01.07.2022 30 6 2027
84 КГУ "Государственный архив Карагандинской области" "Қарағанды облысының мемлекеттік архиві" КММ 22.08.2019 26 8 2024
85 КГУ "Дворец школьников № 1" г.Караганды Қарағанды облысының білім басқармасының Қарағанды қаласы білім бөлімінің "Оқушылар сарайы" КМҚК 12.06.2023 22 6 2028
86 КГУ "Дворец школьников № 2" г.Караганды Қарағанды қ. "№ 2 оқушылар сарайы" КММ 05.10.2021 30 6 2026
87 КГУ "Детский дом "Таншолпан" г.Караганды "Таңшолпан" балалар үйі" КММ Қарағанды қ.  15.12.2021 30 6 2026
88 КГУ "Детский дом для детей с ОВР" УОКО г.Караганды "Даму мүмкіншіліктері шектелген балаларға арналған балалар үйі" КММ Қарағанды қ. 10.11.2021 30 6 2026
89 КГУ "Детско-юношеская спортивная школа поселка Осакаровка" акимата Осакаровского р-на п.Осакаровка  Осакаров ауданы әкімдігінің "Осакаровка кентінің балалар мен жасөспірімдер спорт мектебі" КММ Осакаровка к. 15.12.2020 30 6 2026
90 КГУ "Карагандинская областная детская библиотека имени Абая" г.Караганды "Абай атындағы Қарағанды облыстық балалар кітапханасы" КММ Қарағанды қ. 28.04.2021 30 6 2026
91 КГУ "Карагандинская областная психолого-медико-педагогическая консультация" г.Караганды Қарағанды қ. "Қарағанды облыстық психологиялық-медициналық-педагогикалық кеңесі" КММ 07.04.2021 30 6 2026
92 КГУ "Карагандинская областная универсальная научная библиотека имени Н.В.Гоголя" Управления культуры, архивов и документации Карагандинской Области г.Караганды Қарағанды облысының мәдениет, мұрағаттар және құжаттама басқармасының "Н.В.Гоголь атындағы Қарағанды облыстық әмбебап ғылыми кітапханасы" КММ 22.04.2022 30 4 2025
93 КГУ "Карагандинский горно-индустриальный колледж" УО КО г.Караганды Қарағанды қ. ББ "Қарағанды тау-кен индустриалдық колледжі" КММ 05.01.2021 30 6 2026
94 КГУ "Карагандинский профессионально-технический колледж" УО КО г.Караганды Қарағанды қ. КБ ББ "Қарағанды кәсіптік-техникалық колледжі" КММ 29.01.2021 30 6 2026
95 КГУ "Комплекс-школа-ясли сад № 33" г.Караганды Қарағанды қ. "№ 33 бөбекжай-мектеп кешені" КММ 20.04.2022 30 6 2027
96 КГУ "Қоғамдық келісім" управления внутренней политики Карагандинской области Қарағанды облысы ішкі саясат басқармасының "Қоғамдық келісім" КММ 01.11.2021 31 12 2024
97 КГУ "Лицей № 2" г.Караганды Қарағанды облысы білім басқармасының Қарғанды қаласы білім бөлімінің  "№2 лицейі" КММ 19.01.2023 30 6 2028
98 КГУ "Лицей-интернат "Білім-инновация №1" г. Караганды Қарағанды қ. "Білім-инновация № 1 лицей-интернаты" КММ 11.11.2022 30 6 2025
99 КГУ "Лицей-интернат "Білім-Инновация №2" г.Караганда "Білім-Инновация № 2" лицей-интернаты" КММ Қарағанды қ. 19.12.2018 30 6 2024
100 КГУ "Молодежный ресурсный центр Карагандинской обл." г.Караганды Қарағанды қ. "Қарағанды облысының Жастар ресурстық орталығы" КММ 01.07.2022 30 6 2027
101 КГУ "Областная специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва "Жастар" по футболу" г.Караганды «Футболдан «Жастар» облыстық мамандандырылған балалар-жасөспірімдер олимпиадалық резерв мектебі» КММ Қарағанды ​​қ. 25.06.2021 30 6 2026
102 КГУ "Областная специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по боксу" г.Караганды «Бокстан облыстық мамандандырылған балалар мен жасөспірімдердің олимпиадалық резерв мектебі» КММ Қарағанды ​​қ. 05.01.2023 30 6 2028
103 КГУ "Областная специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по зимним видам спорта им. 10-летия Независимости Республики Казахстан" г.Караганды "Қазақстан  Республикасы тәуелсіздігінің 10-жылдығы атындағы спорттың  қысқы түрлері  бойынша облыстық мамандандырылған олимпиадалық резервтегі балалар мен жасөспірімдердің облыстық  мектебі" КММ Қарағанды  қ. 01.12.2022 30 6 2028
104 КГУ "Областная специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по настольному теннису" г. Караганда «Үстел теннисінен облыстық мамандандырылған балалар мен жасөспірімдердің олимпиадалық резерв мектебі» КММ, Қарағанды ​​қ. 15.12.2020 30 6 2026
105 КГУ "Областная специализированная школа-интернат-колледж олимпийского резерва имени Алии Молдагуловой" г.Караганды Қарағанды облысы дене шынықтыру және спорт басқармасының "Әлия Молдағұлова атындағы облыстық мамандырылған олимпиядалық резервтегі мектеп-интернат-колледжі" КММ 05.01.2023 30 6 2028
106 КГУ "Областная специальная школа-интернат" г.Атырау Атырау қ. "Облыстық арнайы мектеп-интернаты" КММ 20.09.2021 30 5 2026
107 КГУ "Областной реабилитационный центр "Умит" для детей с проблемами в развитии" г.Караганды "Дамуында проблемалары бар балаларға арналған "Үміт" облыстық оңалту орталығы" КММ Қарағанды қ. 20.06.2019 30 6 2024
108 КГУ "Общеобразовательная школа № 15" г.Караганды "№15 жалпы білім беретін орта мектебі" КММ Қарағанды қ.  29.06.2019 30 6 2024
109 КГУ "Общеобразовательная школа № 16" г.Караганды "№16 жалпы білім беретін орта мектебі" КММ Қарағанды қ.  19.06.2019 30 6 2024
110 КГУ "Общеобразовательная школа № 23" г.Караганды "№23 жалпы білім беретін орта мектебі" КММ Қарағанды қ.  12.06.2019 30 6 2024
111 КГУ "Общеобразовательная школа № 27" г.Караганды "№27 жалпы білім беретін орта мектебі" КММ Қарағанды қ.  19.06.2019 30 6 2024
112 КГУ "Общеобразовательная школа № 27" г.Темиртау Карагандинской обл. Қарағанды қ. "Ғабиден Мұстафин атындағы жалпы білім беретін мектебі" КММ 05.12.2022 30 6 2027
113 КГУ "Общеобразовательная школа № 30" г.Караганды "№30 жалпы білім беретін орта мектебі" КММ Қарағанды қ.  30.11.2020 30 6 2025
114 КГУ "Общеобразовательная школа им.Жакыпа Акбаева" (№ 34) г.Караганды "Жақып Акбаев атындағы  жалпы білім беретін мектебі" КММ (№ 34) Қарағанды  қ. 15.12.2021 30 6 2026
115 КГУ "Общеобразовательная школа № 85" г.Караганды Қарағанды қ. "№ 85 жалпы білім беретін мектебі" КММ 20.04.2022 30 6 2027
116 КГУ "Общеобразовательная школа им.А.Бокейхана" (№76) г.Караганды "Ә.Бөкейханов атындағы № 76 орта мектеп" КММ Қарағанды қ. 09.08.2021 30 6 2026
117 КГУ "Общеобразовательная школа им.Г.Мустафина " (№ 83) г.Караганды Қарағанды қ. "Ғабиден Мұстафин атындағы жалпы білім беретін мектебі" КММ 06.02.2023 30 6 2028
118 КГУ "Общеобразовательная школа им.Н.Абдирова" (№58) г.Караганды "Н.Әбдіров атындағы жалпы білім беретін мектеп" КММ Қарағанды қ. 25.06.2021 30 6 2026
119 КГУ "Общеобразовательная школа имени Е.А.Букетова" (№52) г.Караганды Қарағанды қ. "Е.А. Бөкетов атындағы жалпы білім беретін мектебі" КММ (№52) 01.07.2022 30 6 2027
120 КГУ "Общеобразовательная школа им.Б.Момышулы" (№77) г.Караганды "Б.Момышұлы атындағы жалпы білім беретін мектеп" КММ (№77) Қарағанды қ.  30.11.2020 30 6 2025
121 КГУ "Основная средняя школа № 134" г.Караганды "№134 негізгі орта мектебі" КММ Қарағанды қ. 09.01.2023 9 1 2026
122 КГУ "Школа- центр дополнительного образования №51" г.Караганды "№51 қосымша білім беретін мектеп - орталығы" КММ Қарағанды қ.  22.08.2019 30 6 2024
123 КГУ "Основная школа № 21" г.Караганды "№ 21 Негізгі мектебі"  КММ Қарағанды қ.  25.11.2020 30 6 2025
124 КГУ "Основная школа № 42" г.Караганды Қарағанды қ. "№ 42 негізгі мектебі" КММ 01.09.2022 30 6 2027
125 КГУ "Первый Темиртауский классический лицей" г.Темиртау Теміртау қ. "Бірінші Теміртау классикалық лицейі" КММ 15.11.2022 30 6 2027
126 КГУ "Психоневрологическое медико-социальное учреждение №1 г.Караганды" Карагандинской обл. "Қарағанды облысы Қарағанды қаласының №1 психоневрологиялық медициналық-әлеуметтік мекемесі" КММ 20.06.2019 1 9 2024
127 КГУ "Реабилитационный центр №1 УО" (реабилитационный центр "Умит") г.Караганды "№ 1 оңалту орталығы" КММ ("Үміт" оңалту орталығы) Қарағанды қ.  25.06.2021 30 6 2026
128 КГУ "Региональный проектный офис"Рухани жангыру" Карагандинской области Управления внутренней политики Карагандинской области г.Караганды Қарағанды облысының ІСБ "Қарағанды облысының "Рухани жаңғыру"аймақтық жобалық кеңсесі" КММ 30.04.2021 30 4 2026
129 КГУ "Специализированная детско-юношеская спортивная школа гимнастики" г.Караганды "Мамандандырылған балалар-жасөспірімдер гимнастика спорт мектебі" КММ Қарағанды қ.  20.11.2020 30 6 2025
130 КГУ "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по лёгкой атлетике города Караганды" Управления физической культуры и спорта Карагандинской области г.Караганды Қарағанды облысы дене шынықтыру және спорт басқармасының "Жеңіл атлетикадан олимпиадалық резервтегі Қарағанды қаласының мамандандырылған балалар мен жасөспірімдер спорт мектебі" КММ 20.11.2020 30 6 2025
131 КГУ "Специализированная школа-интернат "Дарын" г.Караганды  Қарағанды қ. "Дарын" мамандандырылған мектеп интернаты" КММ 12.10.2020 30 6 2025
132 КГУ "Специализированная школа-интернат "Мурагер" г.Караганды "Мұрагер мамандандырылған мектеп-интернаты" КММ Қарағанды қ.  14.01.2021 30 6 2026
133 КГУ "Специализированная школа-интернат им. Жамбыла " (№7) г.Караганды "№7 Жамбыл атындағы мамандандырылған дарынды балалар мектеп-интернаты" КММ 24.06.2019 30 6 2024
134 КГУ "Специализированная школа-интернат имени Н.Нурмакова" (№2) г.Караганда "Н.Нұрмақов атындағы мамандандырылған мектеп-интернаты" КММ 22.08.2019 30 6 2024
135 КГУ "Специализированная школа-лицей-интернат "Информационных технологий" г. Караганды Қарағанды облысы білім басқармасының  "Ақпараттық технологиялар" мамандырылған мектеп-лицей-интернаты" КММ 07.06.2023 30 6 2028
136 КГУ "Специализированнная детско-юношеская школа олимпийского резерва по гребному спорту" г.Темиртау "Есу спорты бойынша олимпиадалық резервтің мамандандырылған балалар-жасөспірімдер мектебі" КММ Теміртау қ. 15.12.2021 30 6 2026
137 КГУ "Специальная школа- интернат № 2" (Школа-интернат для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата) г.Караганда Қарағанды қ. "№ 2 арнайы мектеп - интернаты" КММ (тірек-қимыл аппараты зақымдалған балаларға арналған мектеп-интернат)  15.06.2020 30 6 2025
138 КГУ "Специальная школа-интерант № 5" г.Темиртау Теміртау қ. "№ 5 арнайы мектеп-интернаты" КММ 06.12.2022 6 12 2027
139 КГУ "Специальная школа-интернат № 1" (для детей с нарушениями зрения) г.Караганды "№ 1 мамандандырылған мектеп-интернаты" КММ Қарағанды қ. 20.05.2021 20 5 2026
140 КГУ "Специальная школа-интернат № 3" (с нарушением слуха) г.Караганды "№ 3 арнайы мектеп-интернаты" КММ ( есту қабілеті бұзылған) Қарағанды қ.  15.12.2021 15 12 2026
141 КГУ "Специальная школа-интернат № 8" г.Темиртау (была № 2 для детей с нарушением интеллекта) Теміртау қ. "№ 8 арнайы мектеп-интернаты" КММ  (болды Даму мүмкіндігі шектеулі балаларға арналған № 2  Темиртау қ.)  20.05.2021 20 5 2025
142 КГУ "Специальная школа-интернат № 9" г.Сарани "№ 9 арнайы мектеп-интернаты" КММ Саран қ. 25.12.2020 25 12 2024
143 КГУ "Специальная школа-интернат № 6  УО Карагандинской области (ранее № 3 для детей с отставанием в развитии) г.Караганда "Қарағанды облысы ББ № 6 арнайы мектеп-интернаты" (№ 3 даму мүмкіндігі шектеулі балалар) КММ Караганда қ.  15.06.2020 30 6 2026
144 КГУ "Общеобразовательная школа № 36" г.Караганды  "№36 жалпы білім беретін мектебі" КММ Қарағанды қ. 07.06.2023 20 6 2027
145 КГУ "Школа-центр дополнительного образования №5" г.Караганды "№5 жалпы білім беретін орта мектебі" КММ Қарағанды қ. (қосымша білім беру мектеп-орталығы) 12.06.2019 30 6 2024
146 КГУ "Общеобразовательная школа № 62" г.Караганды "№62 жалпы білім беретін орта мектебі" КММ Қарағанды қ.  22.08.2019 22 8 2024
147 КГУ "Средняя общеобразовательная школа №81" г.Караганды "№81 жалпы білім беретін орта мектебі" КММ Қарағанды қ.  19.06.2019 30 6 2024
148 КГУ "Школа-лицей № 53" г.Караганды Қарағанды қ. "№ 53  мектеп-лицейі" КММ 12.06.2020 30 6 2025
149 КГУ "Уштобинская опорная школа (Ресурсный центр)" п.Уштобе Бухар-Жырауского р-на Карагандинской обл. Қарағанды облысы Бұқар Жырау ауданы Үштөбе кенті "Үштөбе тірек мектебі (ресурстық орталық)" КММ 10.12.2020 30 6 2026
150 КГУ "Центр занятости населения акимата города Караганды" "Қарағанды қаласы әкімдігінің жұмыспен қамту орталығы" КММ 01.07.2022 30 6 2025
151 КГУ "Центр изучения и анализа проблем межконфессиональных отношений Карагандинской области" "Қарағанды облысының конфессияаралық қатынастар мәселелерін зерттеу және талдау орталығы" КММ 09.12.2019 9 12 2024
152 КГУ "Центр оказания специальных социальных услуг "Активное долголетие" г.Караганды Қарағанды қ. "Белсенді ұзақ өмір сүру "Арнаулы әлеуметтік қызмет көрсету орталығы" КММ 15.12.2022 15 12 2025
153 КГУ "Школа-гимназия им.Абая" (№104) г.Караганды "Абай   атындағы мектеп - гимназия" КММ (№ 104)  Қарағанды қ. 15.11.2021 30 6 2026
154 КГУ "Школа-гимназия им.Ахмета Байтурсынулы" (№41) г.Караганды  "Ахмет Байтұрсынұлы атындағы  мектеп-гимназиясы" КММ (№41) Қарағанды  қ. 22.06.2021 30 6 2025
155 КГУ "Школа-гимназия №95" г.Караганды "№ 95 мектеп-гимназия" КММ Қарағанды қ.  22.08.2019 30 6 2024
156 КГУ "Школа-интернат имени Мартбека Мамыраева" (№ 68) г.Караганды "Мартбек Мамараев   атындағы мектеп-интернат" КММ (№ 68) Қарағанды қ.  20.06.2019 30 6 2024
157 КГУ "Школа-лицей им. А.Ермекова" (№103) г.Караганды "А.Ермеков атындағы мектеп-лицей" КММ (№103) Қарағанды қ.  01.10.2020 30 6 2025
158 КГУ "Школа-лицей им. С.Саттарова" (№57) г.Караганды "С.Саттаров атындағы  мектеп-лицей" КММ (№57) Қарағанды қ.  22.08.2019 30 6 2024
159 КГУ "Школа-лицей №66" г.Караганда "№ 66 мектеп-лицей" КММ Қарағанды қ.  11.11.2021 30 6 2026
160 КГУ Карагандинский агротехнический колледж" УО КО г. Караганды Қарағанды қ. КБ "Қарағанды агротехникалық колледжі" КММ 05.01.2021 30 6 2026
161 КГУ Специальная школа-интернат № 4" (Школа-интернат для детей с задержкой психического развития) г.Караганда Қарағанды қ. "№ 4 арнайы мектеп-интернаты" КММ (психикалық дамуы тежелген балаларға арналған мектеп-интернат) 15.06.2020 30 6 2025
162 Корпоративный фонд "Национальный Центр детсткой реабилитации" г.Астана "Балаларды оңалтудың ұлттық орталығы" корпоративтік қоры 12.12.2018 18 12 2023
163 КФ Национальный центр детской реабилитации "University Medical Centr" г.Нур-Султан "University Medical Centr" балаларды оңалтудың Ұлттық орталығы КҚ Нұр-Султан қ. 20.12.2020 25 12 2025
164 Министерство культуры и спорта Республики Казахстан Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі 25.04.2022 30 6 2027
165 НАО "Казахский агротехнический университет им.С.Сейфуллина" г.Нур-Султан "С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті" КЕАҚ Нұр-Сұлтан қ. 15.11.2021 15 11 2026
166 НАО "Казахский национальный женский педагогический университет" г.Алматы "Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті" КЕАҚ Алматы қ. 08.09.2022 9 9 2027
167 НАО "Костанайский региональный университет имени А.Байтурсынова" г.Костанай "А.Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университеті" КЕАҚ 27.06.2023 27 6 2028
168 НАО "Торайгыров университет" г.Павлодар "Торайғыров универстиеті" КЕАҚ 20.04.2023 20 4 2028
169 НИИ "КазМИИР" при РГП на ПХВ КарГТУ г.Караганда КарМТУ "Каз мир" ҒЗИ  15.04.2019 30 6 2024
170 НПО "Ассоциация налогоплательщиков и бухгалтеров Карагандинской области"  "Салық төлеушілер және бухгалтерлер қауымдастығы үкіметтік емес ұйымы" жеке кәсіпкерлер және заңды тұлғалар бірлестігі 15.11.2019 30 6 2024
171 Образовательный центр "Indigo" ИП Фаткулина Т.Т.  "Indigo" білім беру орталығы ЖК Фаткулина Т.Т. Қарағанды қ.  07.06.2019 7 6 2025
172 Образовательный центр "Полиглот" ИП Кузьмина Ю.О.  "Полиглот" білім беру орталығы ЖК Кузьмина Ю.О. Қарағанды қ.  08.01.2019 8 1 2025
173 ОО "LITUANICA" г.Караганды (литовское культурное общество) "LITUANICA" (Литва мәдени қоғамы) ҚБ Қарағанды қ. 29.11.2019 30 6 2025
174 ОО "Азербайджанский Национальный культурный центр "НАМУС" г.Караганды "НАМУС" Азербайджан ұлттық-мәдени Орталығы" ҚБ Қарағанды қ. 20.04.2022 30 6 2027
175 ОО "Глобальная Федерация Таеквон-до по Караганде"" г.Караганды "Таэквон-до жаһандық федерациясы" ҚБ Қарағанды қ. 10.01.2022 30 6 2027
176 ОО "Движение молодежи за будущее Казахстана" г.Караганды "Қазақстанның болашақтағы жастар қозғалысы" ҚБ Қарағанды қ. 20.04.2022 31 12 2025
177 ОО "Карагандинский областной экологический музей" г.Караганды Қарағанды облысының экологиялық мұражайы ҚБ Қарағанды қ. 16.06.2021 24 6 2024
178 ОО "Китайский национально-культурный центр "Дружба" г.Караганды "Дружба" Қытай ұлттық-мәдени орталығы" ҚБ Қарағанды қ. 20.04.2021 30 6 2026
179 ОО "Румынское культурное общество "Дакия" г.Караганды "Дакия" румын мәдени қоғамы" ҚБ Қарағанды қ.  05.12.2019 30 6 2025
180 ОО "Союз многодетных матерей "Talbezyk" г.Караганды "Talbezyk" көп балалы аналар одағы" ҚБ Қарағанды қ. 24.05.2021 24 5 2026
181 ОО "Союз многодетных матерей "Talbezyk" г.Караганды "Talbezyk" көп балалы аналар одағы" ҚБ Қарағанды қ. 24.05.2021 24 5 2026
182 ОО "Федерация волейбола" г.Караганда "Волейбол федерациясы" ҚБ  26.06.2021 30 6 2026
183 ОО "Центр помощи детям и инвалидам "Лучик надежды" г.Караганды Қарағанды қ. "Лучик надежды" балалар мен мүгедектерге көмек көрсету орталығы" ҚБ 01.07.2022 30 6 2027
184 ООО "Seven Refractories Asia" с.Доскей Бухар-Жырауского р-на Карагандинкой обл. "Seven Refractories Asia" ЖШС Қарағанды обл., Бұқар Жырау ауд., Доскей а. 22.10.2021 22 10 2023
185 ОФ "Aqylsana" (Балпан) г.Караганды Қарағанды қ. "Aqylsana" ҚҚ (Балпан)  05.12.2022 5 12 2027
186 Палата предпринимателей Карагандинской области Қарағанды облысының кәсіпкерлер палатасы 15.10.2020 15 10 2025
187 Палата юридических консультантов "Adilzanger"  г.Караганды "Adilzanger" заңгерлік кеңес палатасы Қарағанды қ.   25.11.2019 30 6 2024
188 Предприятие "BioHumus KZ" ИП г.Караганды «BioHumus KZ» АЖ Қарағанды ​​қ 01.03.2023 30 6 2028
189 Представительство АО "Национальные информационные технологии" по Карагандинской области г.Караганды Қарағанды қ. "Ұлттық ақпараттық технологиялар" АҚ Қарағанды облысы бойынша өкілдігі 01.12.2022 30 6 2027
190 Производственный кооператив "БАТА" г. Караганды "БАТА" өндірістік кооперативі Қарағанды қ.  25.02.2022 30 6 2027
191 Производственный кооператив "Енбек" г. Караганды Өндірістік Кооператив "Еңбек" Қарағанды қ. 04.11.2019 30 6 2024
192 РГКП "Институт прикладной математики" МЦР и АП РК ҚР ДДО және ПӘ "Қолданбалы математика институты" РМҚК 03.05.2021 30 6 2026
193 РГУ "Администратор судов по Карагандинской области" г.Караганды РММ "Қарағанды облысы бойынша соттар әкімшісі" Қарағанды қ.  04.01.2023 4 1 2028
194 РГУ "Администратор судов по области Улытау" г.Жезказган Жезқазған қ. "Ұлытау облысы бойынша соттардың әкімшісі" 09.11.2022 31 12 2027
195 РГУ "Государственный национальный природный парк "Буйратау" Осакаровского р-на Карагандинской обл. Қарағанды облысы Осакаров ауданының "Бұйратау" мемлекеттік ұлттық табиғи паркі" РММ 05.03.2020 30 6 2025
196 РГУ "Департамент Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) по области Ұлытау" г.Жезказган Қазақстан Республикасы Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің (Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет) Ұлытау облысы бойынша департаменті 30.03.2023 30 3 2028
197 РГУ "Департамент Государственных Доходов по Карагандинской области Комитет Государственных Доходов
Министерство финансов Республики Казахстан"
"Қазақстан Республикасы қаржы министрлігінің Қарағанды облысы бойынша Мемлекеттік Кірістер Комитеті" РММ     20.12.2020 1 1 2026
198 РГУ "Департамент государственных доходов по области Ұлытау Комитета государственных доходов Министерства финансов РК" г.Жезказган «Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Мемлекеттік кірістер комитетінің Ұлытау облысы бойынша Мемлекеттік кірістер департаменті» РМК Жезқазған қ. 12.01.2023 12 1 2028
199 РГУ "Департамент Комитета медицинского и фармацевтического контроля по Карагандинской области Министерства здравоохранения РК" г. Караганды "ҚР Денсаулық сақтау министрлігі Медициналық және фармацевтикалық бақылау комитетінің Қарағанды облысы бойынша департаменті" РММ Қарағанды қ. 28.04.2021 30 6 2026
200 РГУ "Департамент по управлению земельными ресурсами области Ұлытау Комитета по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства РК"  г.Жезказган Жезқазған қ. "ҚР Ауыл шаруашылығы министрлігі Жер ресурстарын басқару комитетінің Ұлытау облысының Жер ресурстарын басқару департаменті" РММ  09.11.2022 31 12 2027
201 РГУ "Департамент по чрезвычайным ситуациям Карагандинской обл." г.Караганды "Қарағанды облысының Төтенше жағдайлар департаменті" ММ Қарағанды қ. 15.12.2020 30 6 2025
202 РГУ "Департамент торговли и защиты прав потребителей Карагандинской обл." г.Караганды «Қарағанды ​​облысының сауда және тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаменті» РММ Қарағанды ​​қаласы 03.05.2023 23 5 2028
203 РГУ "Департамент УИС по Карагандинской области" КУИС МВД РК ҚР ІІМ ҚАЖК "Қарағанды облысы бойынша ҚАЖ департаменті" РММ 20.09.2019 30 6 2024
204 РГУ "Департамент экологии по Карагандинской области Комитета экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовом комплексе МЭ РК" "Қарағанды облысы бойынша Қазақстан Республикасы экология министрлігінің экологиялық реттеу, бақылау комитеті және мұнай-газ кешеніндегі мемлекеттік инспекция" РММ 30.11.2020 30 6 2025
205 Рекламно-производственная фирма "Print Shop" ИП Черемухина Н.И. г.караганда "Print Shop" жарнама-өндірістік компаниясы ИП Черемухина Н.И. Қарағанды қ. 15.04.2019 30 6 2024
206 Ресторан "Олимпия" ИП Каирбеков К.К. г. Караганды "Олимпия" мейрамханасы ЖК Каирбеков К.К. Қарағанды қ. 26.04.2021 30 6 2026
207 Ресторанный комплекс "Vogue" ИП Калимбетов Д.Ж. г.Караганды "Vogue" мейрамхана кешені ЖК Калимбетов Д.Ж. Қарағанды қ. 26.04.2021 30 6 2026
208 РОО "Всеказахстанская организация кёкушинкой каратэ" г.Караганда "Кекушинкай каратэ Букіл Қазақстандық ұйымы" қоғамдық бірлестігі Қарағанды қ. 05.01.2023 30 6 2028
209 РОО "Казахское географическое общество" г.Караганда "Қазақ Географиялық Қоғамы" РҚБ Қарағанды қ. 22.10.2020 30 6 2025
210 РОО "Казахстанская федерация образовательной и спортивной робототехники "Казроботикс" г.Астана Астана қ. "Қазроботикс" "Қазақстандық білім беру және спорттық робототехника федерациясы" РҚБ 07.09.2022 30 6 2025
211 ТОО  "FleetBook" г.Караганды "Fleet Book" ЖШС Қарағанды қ. 25.01.2022 30 6 2024
212 ТОО  "Нейрореабилитацонный центр "Луч" г.Караганды Қарағанды қ. "Луч" нейрооңалту орталығы" ЖШС 30.06.2022 30 6 2027
213 ТОО "1CФранчайзингКараганда" г.Караганды «1С Франчайзинг Қарағанды» ЖШС Қарағанды ​​қ 20.04.2023 30 6 2028
214 ТОО "5 канал - KZ" г.Караганды "5 канал - KZ" ЖШС Қарағанды қ.  27.11.2019 30 6 2025
215 ТОО "Adil & Asyl" г. Шахтинск "Adil & Asyl" ЖШС Шахтинск қ. 15.04.2019 30 6 2024
216 ТОО "Art Global" г.Караганды Қарағанды қ."Art Global" ЖШС  20.04.2022 30 6 2025
217 ТОО "Azat Live" Улытауская обл, Жанааркинского р-на с/о Тугусен "Azat Live"  ЖШС Ұлытау облысы Жаңаарқа райынының Тугусен а/о  30.03.2023 30 6 2028
218 ТОО "BRC KAZ Consult" г.Караганда "BRC KAZ Consult" ЖШС Қарағанды қ. 10.12.2019 30 6 2024
219 ТОО "BSOLUTIONS KZ" г.Караганды "BSOLUTIONS KZ" ЖШС Қарағанды қ. 11.12.2020 30 6 2025
220 ТОО "ColorPRINT" г.караганды "COLORPRINT 2022" ЖШС 21.04.2023 20 4 2028
221 ТОО "D&D partners" г. Караганды "D&D partners" ЖШС Қарағанды қ. 15.04.2019 15 4 2024
222 ТОО "EcoProf KZ" г.Караганды "ECOPROF KZ" ЖШС Қарағанды қ. 27.03.2023 31 12 2023
223 ТОО "EPAM Kazakhstan" (ЭПАМ Казахстан) "EPAM Kazakhstan" (ЭПАМ Казахстан) ЖШС 28.06.2018 31 12 2023
224 ТОО "ERP Company" г.Караганды ЖШС "ERP Company" Қарағанды қ.  22.04.2022 22 4 2025
225 ТОО "Fox Studio" (электронный журнал) г.Караганды "Fox Studio" ЖШС (электронды журнал) Қарағанды қ. 24.04.2021 30 6 2024
226 ТОО "Gold way K" г. Караганды "Gold way K" ЖШС Қарағанды қ. 11.11.2019 30 6 2024
227 ТОО "iQ-SOLUTIONS" г.Астана "iQ-SOLUTIONS" ЖШС Нұрсұлтан қ. 15.11.2018 31 12 2024
228 ТОО "Kaz-metiz" ("Казметиз") г.Караганды "KAZ-METIZ" (КАЗ-МЕТИЗ) ЖШС Карағанды қ. 25.04.2023 31 12 2025
229 ТОО "Luxe Travel" г. Караганда "Luxe Travel" ЖШС Қарағанды қ.. 25.12.2018 30 6 2024
230 ТОО "MG Partners Karaganda" г.Караганды Қарағанды қ. "MG Partners Karaganda" ЖШС  05.09.2022 30 6 2027
231 ТОО "NOVA TOUR" г.Караганда "Nova Tour" ЖШС Қарағанды қ.. 04.11.2019 30 6 2024
232 ТОО "Nova Строй" г.Караганды Қарағанды қ. "Nova Строй" ЖШС  03.10.2022 30 6 2027
233 ТОО "NURKUT Enerdgy" г.Караганды "NURKUT Enerdgy" ЖШС Қарағанды қ. 31.01.2020 30 6 2025
234 ТОО "Olympex Advisere" г.Нур-Султан "Olympex Advisere" ЖШС Нұрсұлтан қ. 30.01.2019 30 6 2024
235 ТОО "PSP System" г.Караганды Қарағанды қ. "PSP System" ЖШС  03.10.2022 30 6 2027
236 ТОО "QazTehna" г.Сарань Карагандинской обл. "QazTehna" ЖШС Саран қ. Қарағанды обл. 15.11.2021 30 6 2026
237 ТОО "Royal Club Travel" г. Караганды "Royal Club Travel" ЖШС Қарағанды қ. 30.11.2020 31 12 2025
238 ТОО "Samba Bilim group" г.Караганды "Samba Bilim group" ЖШС Қарағанды қ. 20.04.2022 30 6 2027
239 ТОО "Saryarga agparat" г.Караганды "Saryarga agparat" ЖШС Қарағанды қ. 20.04.2021 30 6 2026
240 ТОО "SHARKCOMPANY" г.Караганды "SHARKCOMPANY" ЖШС Қарағанды қ. 20.04.2022 30 6 2027
241 ТОО "SUNPAPER" г.Сарань Карагандинской обл. "SUNPAPER"ЖШС Қарағанды облысы Саран қаласы 20.04.2023 30 6 2028
242 ТОО "TRANCO EXPRESS" г.Караганды Қарағанды қ. "TRANCO EXPRESS" ЖШС 20.04.2021 30 6 2026
243 ТОО "VICTORY-TRANS" г.Караганды VICTORY-TRANS ЖШС  19.04.2023 30 6 2028
244 ТОО "VK System" г.Караганды Қарағанды қ. "VK System" ЖШС  03.10.2022 30 6 2027
245 ТОО "АБЭМ" г.Караганды "АБЭМ" ЖШС  Қарағанды қ.. 26.11.2019 30 6 2025
246 ТОО "Авиатурагенство "Пулково" г.Караганды "АВИАТУРАГЕНТСТВО "ПУЛКОВО" ЖШС 01.03.2023 1 7 2027
247 ТОО "Автобусный парк № 3" г. Караганды "Автобусный парк № 3" ЖШС Қарағанды қ. 15.04.2019 30 6 2024
248 ТОО "Азимут Геология" г.Караганды "Азимут Геология"  ЖШС Қарағанды қ. 20.04.2021 30 6 2026
249 ТОО "Аква-Рем" г. Караганды "Аква-Рем" ЖШС Қарағанды қ. 20.04.2022 30 6 2027
250 ТОО "АПМ-1" г. Караганды "АПМ-1"  ЖШС Қарағанды қ. 17.02.2020 30 6 2025
251 ТОО "Археологические исследования" г.Алматы, филиал г.Караганда "Археологиялық зерттеулер" ЖШС Алматы қ. Қарағанды қ. Филиалы 30.11.2021 30 6 2026
252 ТОО "Аудит и консалтинг - АА" г. Караганды "Аудит и консалтинг - АА" ЖШС Қарағанды қ. 27.11.2020 30 6 2030
253 ТОО "Ғимарат-М" г.Караганды  "Ғимарат-М" ЖСШ Қарағанды қ. 18.04.2023 30 6 2028
254 ТОО "Даму-Химия" г. Караганды "Даму-Химия" ЖШС Қарағанды қ. 20.05.2021 30 6 2026
255 ТОО "Дастархан - Сервис" г.Караганды Қарағанды қ. "Дастархан - Сервис" ЖШС  15.04.2022 30 6 2027
256 ТОО "Евразия+ОРТ" г.Алматы "Евразия+ОРТ" ЖШС Алматы қ. 15.12.2020 30 6 2025
257 ТОО "Евротехно Логистик"  г.Караганды  "Евротехно Логистик" ЖШС Қарағанды қ. 19.11.2019 30 6 2024
258 ТОО "Жезказганская городская дирекция телерадиовещания "Дидар" г.Жезказган "Дидар" Жезқазған қалалық телерадио хабарларын тарату дирекциясы" ЖШС Жезқазған қ. 20.04.2021 30 6 2026
259 ТОО "Зубр-21" г.Караганды "ЗУБР-21" Жшс Қарағанды қ. 20.04.2023 30 6 2028
260 ТОО "Издательский дом "Кент" г.Караганды "Кент" баспа үйі  ЖШС Қарағанды қ. 20.04.2021 30 6 2026
261 ТОО "Издательский дом "Пропаганда-паблишинг" (НОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ) г.Караганда "Пропаганда-паблишинг" баспа үйі" ЖШС 15.04.2019 30 6 2024
262 ТОО "Институт органического синтеза и углехимии РК" г.Караганды "ҚР органикалық синтез және көмір химиясы институты" ЖШС Қарағанды қ. 11.11.2021 30 6 2026
263 ТОО "Интерстройсервис и К", г. Караганды "Интерстройсервис и К" ЖШС Қарағанды қ. 22.08.2019 30 6 2024
264 ТОО "Казахстанский Институт Содействия Промышленности" г.Караганды Қарағанды қ. "Қазақстандық өнеркәсіпке жәрдемдесу институты" ЖШС 23.09.2021 31 12 2024
265 ТОО "Казмарт-12" г.Караганда "Казмарт-12" ЖШС Қарағанды қ. 26.04.2021 30 6 2026
266 ТОО "Казстройпроект 2010" г. Караганды "Казстройпроект 2010" ЖШС Қарағанды қ. 20.04.2022 30 6 2027
267 ТОО "Казтехнология" г. Караганды Қарағанды қ. "Казтехнология" ЖШС  03.10.2022 30 6 2027
268 ТОО "Карагандаэкспертиза" г.Караганды "Карагандаэкспертиза" ЖШС Қарағанды қ. 20.04.2022 30 6 2025
269 ТОО "Карагандинский автобусный парк № 2" г. Караганды "Карагандинский автобусный парк № 2" ЖШС Қарағанды қ. 20.10.2021 30 6 2026
270 ТОО "Карагандинский фармацевтический комплекс" г.Караганды "Қарағанды фармацевтикалық комплексі" ЖШС 06.12.2019 30 6 2025
271 ТОО "Караганды-Нан" г.Караганды "Қарағанды-Нан" ЖШС Қарағанды қ. 01.04.2022 30 6 2027
272 ТОО "Компания Lightening" г.Алматы "Компания Lightening" ЖШС Алматы қ. 08.12.2020 8 12 2025
273 ТОО "Коргау_Астана" г.Караганды (Шанс) Қарағанды қ. "Коргау_Астана" ЖШС 09.11.2022 9 11 2027
274 ТОО "Қарағанды - Жарық" г.Караганды "Қарағанды-Жарық" ЖШС Қарағанды қ. 27.04.2021 30 6 2024
275 ТОО "Қарағанды Су" г.Караганды "Қарағанды Су" ЖШС Қарағанды қ. 29.10.2020 30 6 2025
276 ТОО "МИК - Т" г.Темиртау "МИК -Т" ЖШС Теміртау қ. 06.04.2021 6 4 2025
277 ТОО "Микрокредитная организация "Микрокредит" г.Караганды Қарағанды қ. "Микрокредит "Микрокредиттік ұйымы" ЖШС 25.08.2021 30 6 2026
278 ТОО "Научно-производственное объединение Центр инновационных технологий ALL" г. Караганды «ALL инновациялық технологиялар орталығы ғылыми-өндірістік бірлестігі» ЖШС, Қарағанды 20.04.2022 30 6 2027
279 ТОО "Нәтиже" Сүт фабрикасы" г.Караганды "Нәтиже" Сүт фабрикасы" ЖШС Қарағанды қ.  20.12.2020 30 6 2025
280 ТОО "НПО Дефектоскопия" г.Караганды Қарағанды қ. "НПО Дефектоскопия" ЖШС 24.09.2021 31 12 2024
281 ТОО "НүрАкыл" г. Караганда "НұрАқыл" ЖШС Қарағанды қ.  15.04.2019 30 6 2024
282 ТОО "Образовательный консорциум в Балхаше" г.Балхаш Балқаш қ. "Балқаштағы білім беру консорциумы" ЖШС 10.12.2020 30 6 2025
283 ТОО "Производственная инновационная компания "Ютария Ltd" г.Жезказган Жезқазған қ. "Ютария Ltd" Өндірістік инновациялық компаниясы" ЖШС 22.09.2022 30 6 2027
284 ТОО "Промэлектросеть" г.Караганды "Промэлектросеть" ЖШС Қарағанды қ.  15.12.2021 30 6 2026
285 ТОО "Редакция газеты "Балқаш өңірі" г.Балхаш "Балқаш өңірі" газетінің редакциясы" ЖШС Балхаш қ. 15.12.2020 30 6 2025
286 ТОО "Редакция газеты "Тоқырауын тынысы" Актогайского р-на Карагандинской обл.  "Тоқырауын тынысы" газетінің редакциясы" ЖШС Ақтоғай ауданы Қарағанды облысы 25.11.2019 30 6 2024
287 ТОО "Редакция областной газеты "Орталық Қазақстан" г.Караганды Облыстық "Орталық Қазақстан" газетінің редакциясы ЖШС Қарағанды қ.  25.11.2019 30 6 2024
288 ТОО "Редакция районной газеты "Абай-Ақиқат" г.Абай Аудандық "Абай-Ақиқат" газетінің редакциясы ЖШС Қарағанды қ.  25.11.2019 30 6 2024
289 ТОО "Редакция Шетской районной газеты "Шет шұғыласы" п.Аксу-Аюлы Шетского р-на Карагандинской обл. "Шет аудандық "Шет шұғыласы" газетінің редакциясы" ЖШС 20.04.2023 30 6 2028
290 ТОО "Сабыға-2030" Ресторан "Hadi bakery" г.Караганды "Сабыға-2030" ЖШС "Hadi bakery" мейрамханасы Қарағанды қ. 26.04.2021 30 6 2026
291 ТОО "Софрест 9" г.Караганды "Софрест 9" ЖШС Қарағанды қ. 17.02.2020 30 6 2025
292 ТОО "Табыс Аудит Консалтинг" г.Караганды "Табыс Аудит Консалтинг" ЖШС Қарағанды қ.  15.04.2019 30 6 2024
293 ТОО "Телерадиокомпания "Караганда" г.Караганды (Первый Карагандинский) "Телерадиокомпания "Караганда" ЖШС Қарағанды қ.  15.12.2020 30 6 2026
294 ТОО "Теплотранзит Караганда" г.Караганды "Теплотранзит Караганда" ЖШС Қарағанды қ. 01.06.2021 31 5 2024
295 ТОО "Терриконовая долина" г.Караганды Қарағанды қ. "Терриконовая долина" ЖШС 10.10.2022 10 10 2032
296 ТОО "Угольный центр "Сабурхан" г.караганды "Угольный центр"Сабурхан" ЖШС 20.04.2023 30 6 2024
297 ТОО "Центр Достар" г. Караганды "Центр Достар" ЖШС Қарағанды қ. 11.11.2019 30 6 2024
298 ТОО "Центр инновационных технологий "WTO" г.Караганда "WTO" инновациялық технологиялар орталығы" ЖШС Қарағанды қ.  15.10.2018 30 6 2024
299 ТОО "Центр строительной экспертизы" г. Караганды Қарағанды қ. "Құрылыс сараптамасы орталығы" ЖШС 01.12.2022 20 5 2026
300 ТОО "Центр утилизации отходов "Эколидер" г.Караганды "Центр утилизации отходов" Эколидер"ЖШС 20.04.2023 30 6 2028
301 ТОО "Эдельвейс 2030" Детский оздоровительный центр "Звездный континент" с.Катарколь Бурабайского р-на Акмолинской обл. "Звездный континент" Балаларды сауықтыру орталығы "Эдельвейс 2030" ЖШС Қатаркөл а. Бурабай ауд. Ақмола обл. 15.04.2022 30 6 2027
302 ТОО "Экоэксперт" г.Караганды "Экоэксперт" ЖШС Қарағанды қ. 16.02.2022 16 2 2024
303 ТОО Модный дом "LABIBA" г.Караганды "LABIBA" сән үйі ЖШС Қарағанды қ. 17.02.2020 30 6 2025
304 Туристическая компания "Pangea kz" ИП Артыкова г.Караганды Туристік компания  "Pangea kz" ЖК Артыкова  01.03.2023 1 7 2024
305 Туристическое агенство "Марко Поло" г. Караганда "Марко Поло" туристік агеттігі Қарағанды қ. 30.11.2020 31 12 2025
306 Угольный департамент АО "АрселорМиттал Темиртау" г.Караганды Қарағанды қ. "АРСЕЛОРМИТТАЛ ТЕМІРТАУ" АҚ  Көмір Департаменті  20.04.2022 30 6 2025
307 Управление административной полиции Карагандинской области г.Караганды Қарағанды облысының Әкімшілік полиция басқармасы 20.04.2022 30 6 2027
308 Учреждение образования "Высший медицинский колледж "Авиценна" г.Семей Семей қаласының "АВИЦЕННА" жоғары медициналық колледжі "білім мекемесі 07.02.2023 7 2 2028
309 Филиал АО "First Heartland Jysan Bank" г.Караганды "First Heartland Jysan Bank" филиал Қарағанды қ. 16.10.2020 16 10 2023
310 Филиал АО "ForteBank" г.Караганды "ForteBank" АҚ филиалы Қарағанды қ. 12.02.2020 #### 6 2025
311 Филиал АО "Аграрная кредитная корпорация" Карагандинской обл. г.Караганды Қарағанды облысының "Аграрлық несие корпорациясы" АҚ филиалы Қарағанды қ.  30.11.2021 30 6 2026
312 Филиал АО "Альфа-Банк" г. Караганды "Альфа-Банк" филиалы АҚ Қарағанды қ. 17.11.2020 17 11 2023
313 Филиал АО "Банк ЦентрКредит" г.Караганда "Банк ЦентрКредит" филиалы АҚ Қарағанды қ. 22.08.2019 30 6 2024
314 Филиал АО "Народный Банк Казахстана" г. Караганды "Қазақстан Халық Банкі" филиалы АҚ 22.10.2020 22 10 2025
315 Филиал АО "НК КТЖ - "Карагандинское отделение магистральной сети" г.Караганды Қарағанды қ. "ҚТЖ ҰК - Қарағанды магистральдық желі бөлімшесінің филиалы" АҚ  23.09.2022 30 6 2024
316 Филиал ДБ АО "Сбербанк РОссии" г.Караганды "Сбербанк России" АҚ ЕБ филиалы Қарағанды қ.  03.12.2019 31 12 2024
317 Филиал НИШ ХБН г.Караганда АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы" г.Караганды Қарағанды ​​қаласындағы химия-биология бағытындағы Назарбаев Зияткерлік мектептерінің филиалы "Назарбаев Зияткерлік мектептері" АҚ Қарағанды ​​қ. 01.07.2022 30 6 2027
318 Филиал ОО "Французский Альянс" г.Караганды "Француз Альянсы" филиалы ҚБ Қарағанды қ.  12.02.2020 30 6 2025
319 Филиал РГП "Казгидромет" по Карагандинской обл. МЭГ и ПР г.Караганды Қарағанды облысы бойынша "Қазгидромет"    Қарағанды қ. филиалы РМК 27.04.2021 30 6 2026
320 Филиал РГП "НЦ КПМС РК" "Химико-металлургический институт им.Ж.Абишева" г.Караганды Қарағанды қ. "ҚР ПМК ҰО "Ж.Әбішев атындағы химия-металлургия институтының филиалы" РМК  13.07.2022 13 7 2025
321 Филиал РГП ИБФ "Жезказганский ботанический сад" Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и прироных ресурсов РК г.Жезказган ҚР Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің "Жезқазған ботаникалық бағы" РМК филиалы Жезқазған қ. 25.06.2021 30 6 2026
322 Филиал ТОО "PetroRetail" г.Караганды "PetroRetail" ЖШС Қарағанды қ. филиалы 27.04.2021 30 6 2026
323 Филиал ТОО "КТЖ-Грузовые перевозки" - "Карагандинское отделение грузовых перевозок г.Караганды "Қарағанды қ. жүк тасымалдарының Қарағанды бөлімшесінің  филиалы" "ҚТЖ - Жүк тасымалдары" ЖШС 23.09.2022 30 6 2024
324 ЧОУ "SOS Детская деревня Темиртау" г.Темиртау "SOS Теміртау балалар ауылы" КФ филиалы Теміртау қ. 25.01.2021 31 6 2025
325 ЧСОУ "Frendship" г.Караганды Қарағанды қ. "Friendship" ЖОББМ 01.12.2022 30 6 2027
326 ЧУ "Академия "Bolashaq" г.Караганды "Bolashaq" академиясы" ЖМ Қарағанды қ.  01.04.2021 1 4 2027
327 ЧУ "Академия "Bolashaq" г.Караганды (исследовательская практика) Қарағанды қ. "Bolashaq" академиясы" ЖМ (зерттеу практикасы) 03.11.2022 31 12 2025
328 ЧУ "Академия "Bolashaq" г.Караганды (стажировка) Қарағанды қ. "Bolashaq" академиясы" ЖМ (тағылымдама) 03.11.2022 31 12 2025
329 ЧУ "Гимназия им. Т.Аубакирова" г.Темиртау Теміртау қ. "Т.Әубәкіров атындағы гимназия" ММ  01.07.2022 1 7 2027
330 ЧУ "Карагандинский банковский колледж им. А.Ж. Букенова" г.Караганды "А.Ж. Букенов атындағы Қарағанды банк колледжі" ЖМ Қарағанды қ. 30.11.2020 30 6 2025
331 ЧУ "Многопрофильный  гуманитарно-технический колледж" г.Караганды "Көпсалалы гуманитарлық-техникалық колледжі" ЖМ Қарағанды қ.  05.01.2022 31 12 2024
332 ЧУ "Современный многопрофильный колледж" г.Караганды "Қазіргі замаңғы көпсалаы колледж" жеке меншік мекемесі 10.06.2023 30 6 2028

 

Профессиональная практика является обязательным компонентом образовательной программы подготовки кадров. Она подразделяется на учебную, педагогическую, производственную и преддипломную (п.39 Типовые правила организаций образования, реализующих программы высшего и (или) послевузовского образования (приказ № 595 от 30.10.2018г.).

Согласно «Академической политики НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» обучающиеся очной формы обучения (ДОТ) освобождаются от прохождения учебной, педагогической, производственной (технологической) практики при условии работы по направлению подготовки. В данном случае они предоставляют в вуз справку с места работы и характеристику как на сотрудника, отражающую их профессиональную деятельность (приложение 1 – требования к справке и характеристике).

Освобожденным от практики выставляется оценка, данная руководителем предприятия в характеристике.

Обучающиеся очной формы обучения с применением ДОТ, не работающие по направлению подготовки, проходят профессиональную практику на общих основаниях, направляются на базы практик по профилю специальности, имеющие договорные отношения с университетом, или заключают индивидуальный договор с Базой практики по месту жительства, по месту будущего трудоустройства (приложение 2 – договор).

Обучающийся заключает трехсторонний индивидуальный договор с Базой практики, соответствующей профилю его образовательной программы, с гарантией обеспечения руководства и соблюдения правил техники безопасности. В 2023-2024 учебном году направление на производственную, педагогическую практику в индивидуальном порядке будет осуществляться ТОЛЬКО ПРИ НАЛИЧИИ индивидуального договора, подписанного НЕ ПОЗДНЕЕ, ЧЕМ ЗА ОДИН МЕСЯЦ до начала практики, остальные к рассмотрению не принимаются.

Документы в оригинале (справка, характеристика или договор) присылаются через Казпочту на адрес канцелярии или кафедры, сдаются руководителю практики от кафедры не менее чем за месяц до начала практики.

В случае, если обучающийся проходит практику в индивидуальном порядке, по месту жительства, то связь с руководителем практики от кафедры поддерживается посредством «Форума-чата» на платформе https://idl.buketov.edu.kz/

Обучающиеся, направляемые на практику, обязаны:

- участвовать в установочной конференции, защите отчетов практики,

- в полном объеме выполнять задания, предусмотренные программой практики и индивидуальным планом работы,

- вести электронный дневник практики,

- соблюдать действующие на предприятии, в организации, в учреждении правила внутреннего трудового распорядка,

- строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и производственной санитарии,

- нести ответственность за выполняемую работу наравне со штатными специалистами,

- сдать отчетную документацию, указанную в программе практики.

По итогам профессиональной практики обучающиеся предоставляют на соответствующую кафедру отчетную документацию (отчет, дневник, отзывы, характеристику и другую документацию, указанную в программе практики). Документация сдается обучающимися в электронном формате в облачное хранилище кафедры. После проверки документации руководителем, обучающиеся получают допуск к защите. Защита отчетов практики проходит в режиме оффлайн либо онлайн в ZOOM конференции, в присутствии руководителей от Базы практики, комиссии, созданной распоряжением заведующего кафедрой.

Обучающиеся, не прошедшие практику, не выполнившие программу практики, получившие отрицательный отзыв о работе или неудовлетворительную оценку (балл F) при защите отчета, направляются повторно на практику на платной основе в следующий академический период параллельно с теоретическим обучением или в период летнего семестра (за исключением обучающихся выпускного курса). Педагогические практики, связанные с учебным процессом проводятся только в рамках учебного года.

В случае болезни, рождения ребенка, восстановления, сдачи разницы и других уважительных причин для направления на практику (повторного или досрочного) необходимо заявление обучающегося с указанием причины, подтверждающие документы, представление декана факультета. В этих случаях возможны как досрочное прохождение практики, так её перенос в следующий академический период (за исключением обучающихся выпускного курса).

По вопросам организации, проведения профессиональных практик обращаться в Отдел практики: ул. Университетская 28, главный корпус, 113 аудитория.

 

Профессиональная практика является обязательным компонентом образовательной программы подготовки кадров. Она подразделяется на учебную, педагогическую, производственную и преддипломную (п.39 Типовые правила организаций образования, реализующих программы высшего и (или) послевузовского образования (приказ № 595 от 30.10.2018г.).

К прохождению профессиональной практики допускаются обучающиеся, успешно освоившие цикл дисциплин, по которым предусмотрен конкретный вид профессиональной практики.

Обучающиеся НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» очной формы обучения направляются на базы практик по профилю специальности, имеющие договорные отношения с университетом. Направление на все виды профессиональных практик оформляется приказом ректора с указанием сроков, базы и руководителя.

Направление на производственную (педагогическую) практику может осуществляться в индивидуальном порядке по месту жительства или будущего трудоустройства. При наличии уважительных причин (инвалидность, роды, семейное положение) обучающиеся 2 и 3 курса могут быть направлены на практику по месту жительства.

Обучающийся заключает трехсторонний индивидуальный договор в 3-х экземплярах не позднее, чем за месяц до начала практики, сдает руководителю практики от кафедры. В 2023-2024 учебном году направление на производственную практику в индивидуальном порядке будет осуществляться ТОЛЬКО ПРИ НАЛИЧИИ индивидуального договора, подписанного НЕ ПОЗДНЕЕ, ЧЕМ ЗА ОДИН МЕСЯЦ до начала практики, остальные к рассмотрению не принимаются (приложение 1 - договор).

Если обучающийся очной формы обучения предоставляет индивидуальный договор на прохождение практики с организацией, которая находится не по месту его жительства, то необходимо письменное согласие одного из родителей с приложением копии удостоверения личности (приложение 2 – образец расписки родителей).

Обучающиеся очной формы обучения, направляемые на практику, обязаны:

–     в полном объеме выполнять задания, предусмотренные программой и индивидуальным планом практики, вести дневник практики;

–     находится на учебной практике на объектах вуза 6 часов, а на Базе практики - в соответствии с действующим Трудовым Кодексом РК, для соответствующих категорий работников - в зависимости от возраста и условий производства;

–     соблюдать трудовую дисциплину, правила внутреннего распорядка, правила техники безопасности и производственный распорядок на месте профессиональной практики, обязательные для работников Базы практики;

–     нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты наравне со штатными специалистами;

–     бережно относиться к оборудованию, приборам, документации и другому имуществу Базы практики;

–     прибыть в распоряжение Базы практики к установленному сроку на прохождение практики;

–     не разглашать конфиденциальную информацию о Базе практики в процессе прохождения практики и после его завершения;

–     после окончания практики представить в недельный срок руководителю/методисту от кафедры портфолио в электронном или бумажном виде: отчет, дневник практики и другую документацию, указанную в программе практики;

–     участвовать в установочной конференции, пройти защиту отчета практики перед комиссией.

По итогам профессиональной практики обучающиеся предоставляют на соответствующую кафедру отчетную документацию (корешок направления, отчет, дневник, отзывы, характеристику и другую документацию, указанную в программе практики). После проверки документации руководителем, обучающиеся получают допуск к защите. Защита отчетов практики проходит в присутствии комиссии, созданной распоряжением заведующего кафедрой.

Обучающиеся, не прошедшие практику, не выполнившие программу практики, получившие отрицательный отзыв о работе или неудовлетворительную оценку (балл F) при защите отчета, направляются повторно на практику на платной основе в следующий академический период параллельно с теоретическим обучением или в период летнего семестра (за исключением обучающихся выпускного курса). Педагогические практики, связанные с учебным процессом проводятся только в рамках учебного года.

В случае выполнения программы академической мобильности, болезни, рождения ребенка, восстановления, сдачи разницы и других уважительных причин для направления на практику (повторного или досрочного) необходимо заявление обучающегося с указанием причины, подтверждающие документы, представление декана факультета. В этих случаях возможны как досрочное прохождение практики, так её перенос в следующий академический период (за исключением обучающихся выпускного курса). Обучающиеся, участвующие в программе академической мобильности, при формировании индивидуального учебного плана по согласованию с деканатом, Отделом практики, Офис регистратором, могут увеличивать/ уменьшать количество кредитов на профессиональную практику с учетом возможностей принимающей стороны.

По вопросам организации, проведения профессиональных практик обращаться в Отдел практики: ул. Университетская 28, главный корпус, 113 аудитория.

Скачать договор
Скачать расписку от родителей

Кәсіптік практикадан өтуге Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті туралы шарттар бойынша мәліметтер/ Сведения по договорам НАО "Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова" на прохождение профессиональной практики
2023-2024 оқу жылы/ 2023-2024 учебный год

(01.09.2023г. жылы бойынша) / (по состоянию на 01.09.2023г.)

Шарт тарабы/ Сторона договора Келісімшарт тарапы Шарт жасалған күн/ Дата заключения договора Күні/день Айы/месяц Жылы/год
1 Абилитационный центр "Амалия" г.Караганды "Амалия" оңалту орталығы Қарағанды қ. 12.04.2023 12 4 2028
2 Администратор судов по области Улытау г.Жезказган  "Ұлытау облысы бойынша соттардың әкімшісі" Жезқазған қ. 09.11.2022 31 12 2027
3 АО "Агенство "Хабар" г.Нур-Султан "Хабар Агенттігі" АҚ Нұр-Сұлтан қ. 29.11.2021 29 11 2024
4 АО "Аэропорт "Сары-Арка" Бухар-Жырауский р-н Карагандинской обл. "Сары-Арқа" әуежайы" АҚ Қарағанды  облысы Бұқар-Жырау ауданы 09.02.2023 30 6 2028
5 АО "Евразийский банк" г.Алматы "Еуразиялық банк" АҚ Алматы  қ. 10.10.2022 1 7 2025
6 АО "Евразия Фудс" г.Караганды "Еуразия Фудс" АҚ Қарағанды қ. 10.11.2022 30 6 2027
7 АО "Карцемент" г.Темиртау "Карцемент" АҚ Теміртау қ. 01.12.2022 30 6 2027
8 АО "Международный научно-производственный холдинг "Фитохимия" г.Караганды Фитохимия халықаралық ғылыми-өндірістік холдингі" АҚ Қарағанды қ. 24.12.2020 31 12 2024
9 АО "Республиканская телерадиокорпорация "Казахстан" г.Астана АО "Республиканская телерадиокорпорация "Казахстан" г.Астана 15.07.2015 31 12 2024
10 АО "Темиртауский электрометаллургический комбинат" г.Темиртау "Теміртау электрометаллургиялық комбинаты" АҚ Теміртау қ. 26.04.2021 30 6 2026
11 АО "Футбольный клуб "Шахтер" г.Караганды "Шахтер" Футбол клубы" АҚ 05.01.2023 30 6 2028
12 АО "Шубарколь комир" г.Караганды "Шұбаркөл көмір" АҚ Қарағанды қ. 30.03.2023 31 12 2025
13 АО ИП "Эфес Казахстан" г.Караганда ЖК "Эфес Казахстан" АҚ Қарағанды қ.  27.04.2021 31 12 2023
14 Бюро переводов "Umlaut" ИП Сербо Людмила Владимировна г.Караганды Аударма бюросы "Umlaut" ЖК Сербо Л.В. 02.12.2020 2 12 2025
15 ГУ "Аппарат Акима г.Жезказган" г.Жезказган Улытауской обл. Жезқазған қ. Ұлытау обл. "Жезқазған қаласы әкімінің аппараты" ММ  09.11.2022 31 12 2027
16 ГУ "Аппарат Акима Октябрьского района" г.Караганды "Октябрь ауданы әкім аппараты" ММ Қарағанды қ.  20.11.2020 30 6 2025
17 ГУ "Аппарат Акима района им. Казыбек Би" г.Караганда "Қазыбек би ауданы әкім аппараты" ММ Қарағанды қ.  15.04.2019 30 6 2024
18 ГУ "Аппарат Акима села Музбел Нуринского р-на" Карагандинской обл. "Нуринск ауданы Музбел ауылы әкім аппараты" ММ Қарағанды облысы 15.04.2019 30 6 2024
19 ГУ "Аппарат Карагандинского областного маслихата" г.Караганда "Қарағанды облысының маслихат аппараты" ММ Қарағанды қ. 01.11.2021 31 12 2024
20 ГУ "Департамент Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей" Министерства национальной экономики РК по Карагандинской области" г.Караганда "Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Қарағанды облысындағы табиғи монополияларды реттеу, бәсекелестікті және тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитетінің департаменті" Қарағанды қ. 15.04.2019 30 6 2024
21 ГУ "Кабинет психолого-педагогической коррекции" г.Караганды "Психологиялық-педагогикалық түзету кабинеті" ММ Қарағанды қ. 06.06.2019 30 6 2024
22 ГУ "Каргандинский департамент государственного имущества и приватизации КГИП МФ РК" "ҚР ҚМ ММЖК Қарағанды мемлекеттік мүлік және жекешелендіру Департаменті" ММ 15.03.2022 31 12 2025
23 ГУ "Отдел внутренней политики города Караганды" "Қарағанды қаласының ішкі істер бөлімі" ММ 25.04.2018 31 12 2023
24 ГУ "Отдел занятости и социальных программ г.Караганды" «Қарағанды қаласының жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» ММ 29.10.2020 29 10 2025
25 ГУ "Отдел предпринимательства и сельского хозяйства" г.Караганда "Қарағанды қаласының кәсіпкерлік және ауылшаруашылық бөлімі" ММ 15.04.2019 30 6 2024
26 ГУ "Прокуратура Карагандинской области" г.Караганды ММ "Қарағанды облысының прокуратурасы" Қарағанды қ. 01.04.2022 30 12 2027
27 ГУ "Ревизионная комиссия по Карагандинской области" г.Караганда "Қарағанды облысы бойынша тексеру комиссиясы" ММ Қарағанды қ. 15.04.2019 15 4 2024
28 ГУ "Управление ветеринарии Карагандинской области" г.Караганды "Қарағанды облысының ветеринария басқармасы" ММ Қарағанды қ.  30.04.2021 30 6 2026
29 ГУ "Управление внутренней политики Карагандинской области" "Қарағанды қаласының ішкі саясат басқармасы" ММ 01.11.2021 31 12 2024
30 ГУ "Управление здравоохранения по Карагандинской области" г.Караганды "Қарағанды облысының денсаулық басқармасы" ММ Қарағанды қ. 20.06.2019 1 9 2024
31 ГУ "Управление координации занятости и социальных программ Карагандинской области" г.Караганды Қарағанды қ. "Қарағанды облысының жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы" ММ 22.10.2022 22 10 2027
32 ГУ "Управление молодежной политики Карагандинской области" г.Караганды "Қарағанды облысының жастар саясаты басқармасы" ММ Қарағанды қ. 25.01.2022 30 6 2027
33 ГУ "Управление по делам религий Карагандинской области" г.Караганды Қарағанды облысының дін істері басқармасы ММ 20.11.2020 30 6 2025
34 ГУ "Управление правовой статистики и специальных учетов Генеральной прокуратуры РК по Карагандинской области" г. Караганды "Қарағанды облысы бойынша ҚР Бас прокуратурасының Құқықтық статистика және арнайы есепке алу басқармасы" ММ Қарағанды қ. 10.02.2021 30 6 2026
35 ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования прородопользования Карагандинской области" г.Караганды Қарағанды қ. "Қарағанды облысының табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы" ММ 15.12.2021 30 6 2026
36 ГУ "Управление промышленности и индустриально-инновационного развития Карагандинской области" г.Караганды Қарағанды облысының өнеркәсіп және индустриялық-инновациялық даму басқармасы" мемлекеттік мекемесі  05.12.2022 30 6 2027
37 ГУ "Управление сельского хозяйства Карагандинской области" г.Караганды "Қарағанды облысының ауыл шаруашылығы басқармасы" ММ Қарағанды қ. 30.04.2021 30 4 2026
38 ГУ "Управление экономики Карагандинской области" г.Караганда "Қарағанды облысының экономика басқармасы" ММ Қарағанды қ. 15.04.2019 30 6 2024
39 ГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства" г.Караганды "Энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы" ММ Қарағанды қ.  30.11.2021 30 6 2026
40 Департамент полиции Карагандинской области Қарағанды облысының ішкі істер департаменті 15.11.2020 15 11 2025
41 Департамент полиции области Улытау г.Жезказган Жезқазған қ. Ұлытау облысының полиция департаменті 10.11.2022 30 6 2027
42 Департамент Юстиции Карагандинской обл. Қарағанды облысының Әділет департаменті 07.06.2022 7 6 2027
43 Евразийская Академия (Словацкая Республика) г.Братислава Братислава қ. Еуразия академиясы (Словакия Республикасы)  30.11.2021 30 12 2026
44 ИП "Studyfirst" языковая школа г.Караганды ЖК "Studyfirst" тіл мектебі  Қарағанды қ. 12.10.2020 30 6 2024
45 ИП "Урываев С.В." "Школа робототехники и программирования Roboclub" г.Караганды Қарағанды қ. "Roboclub робототехника және бағдарламалау мектебі" "Урываев С.В." ЖК 07.09.2022 30 6 2025
46 Карагагндинский филиал ОО "Партия "Аманат" г.Караганды "Аманат" Партиясы"қоғамдық бірлестігінің Қарағанды облысы Қарағанды қалалық филиалы 21.04.2023 31 12 2028
47 Карагандинский высший колледж "Bolashaq" г.Караганды Қарағанды ​​қ. "Bolashaq" Қарағанды жоғары колледжі 22.08.2019 30 6 2024
48 Карагандинский областной центр обучения языкам ИП Игенова А.А. г.Караганды "Қарағанды облысының тілдерді оқыту орталығы" ЖК 27.11.2020 30 6 2025
49 КГКП "Детский сад "Алпамыс" г.Караганды "Алпамыс" балабақшасы ҚМҚК Қарағанды қ. 27.05.2019 30 6 2024
50 КГКП "Детский сад "Тилек" г.Караганды "Тілек" балабақшасы ҚМҚК Қарағанды қ. 22.05.2019 30 6 2024
51 КГКП "Карагандинский высший политехнический колледж" г.Караганды "Қарағанды жоғары политехникалық колледжі" КМҚК Қарағанды қ.  29.12.2021 31 12 2023
52 КГКП "Карагандинский государственный зоологический парк" "Қарағанды мемлекеттік хайуанаттар бағы" ҚМҚК  22.09.2020 30 6 2025
53 КГКП "Карагандинский государственный ордена Дружбы народов русский драматический театр им.К.С.Станиславского" г.Караганды "К.С.Станиславский атындағы Қарағанды мемлекеттік Халықтар Достығы ордені орыс драма театры" КМҚК Қарағанды қ. 15.04.2022 30 6 2027
54 КГКП "Карагандинский гуманитарный колледж" Қарағанды гуманитарлық колледжі КМҚК  22.08.2019 30 6 2024
55 КГКП "Карагандинский областной академический казахский драматический театр им.С.Сейфуллина" г.Караганды Қарағанды облысының мәдениет, архивтер және құжаттама басқармасының "Сәкен Сейфуллин атындағы Қарағанды облыстық академиялық қазақ драма театры" КМҚК 19.04.2023 19 4 2028
56 КГКП "Карагандинский транспортно-технологический колледж" г.Караганды Қарағанды қ. "Қарағанды көлік-технологиялық колледжі" КМҚК 14.11.2022 30 6 2025
57 КГКП "Карагандинской областной историко-краеведческий музей" "Қарағанды облыстық тарихи-өлкетану мұражайы" КМҚК  07.10.2020 30 6 2025
58 КГКП "Областная специализированная спортивная школа плавания олимпийского резерва" Плавательный бассейн "Жастар" г.Темиртау "Жүзуден олимпиадалық резервтің облыстық мамандандырылған мектебі" КМҚК "Жастар" жүзу бассейны Темиртау қ. 20.11.2020 30 6 2025
59 КГКП "Областной музей изобразительного искусства" г.Караганды "Қарағанды облыстық бейнелеу өнері музейі" ҚМҚК 05.11.2019 30 6 2024
60 КГКП "Областной научно-методический центр досуга и народного творчества" г.Караганда Қарағанды қ. "Облыстық мәдени-сауық және халық шығармашылығының ғылыми-әдістемелік орталығы" ҚМҚК  01.07.2022 30 6 2027
61 КГКП "Саранский высший гуманитарно-технический колледж имени Абая Кунанбаева" г.Сарани Сарань қ. "Абай Құнанбаев атындағы Саран Жоғары гуманитарлық-техникалық колледжі" КМҚК  30.10.2020 30 6 2025
62 КГКП "Центр по сохранению историко-культурного наследия" Управления культуры, архивов и документации Карагандинской области Қарағанды облысының мәдениет, мұрағаттар және құжаттама басқармасының "Тарихи-мәдени мұраны сақтау орталығы" КМҚК Қарағанды қ.  07.10.2020 30 6 2025
63 КГКП "Ясли сад "Айголек" г.Караганды Қарағанды қ. "Айгөлек" бөбек-жай балабақшасы" КМҚМ  15.11.2021 30 6 2026
64 КГКП "Ясли сад "Айсулу" г.Караганды "Айсұлу" бөбекжай балабақшасы КМҚК Қарағанды қ. 14.06.2019 30 6 2024
65 КГКП "Ясли -сад "Байтерек" г.Караганды Қарағанды қ. "Бәйтерек" бөбекжайы" КМҚК 01.09.2022 1 6 2027
66 КГКП "Ясли сад "Балакай" г.караганда КМҚК "Балақай" балабақшасы" Қарағанды қ. 22.05.2019 30 6 2024
67 КГКП "Ясли -сад "Гаухар" г.Караганды Қарағанды қ. "Гаухар" бөбекжайы" КМҚК 01.12.2022 30 6 2027
68 КГКП "Ясли сад "Толагай" г.Караганды ҚМҚК "Толагай" бөбекжай-балабақшасы" Қарағанды қ.  01.07.2022 30 6 2027
69 КГКП "Ясли-сад "Еркетай" г.Караганды Қарғанды облысы білім басқармасының Қарағанды білім бөлімінің  "Еркетай" бөбекжайы" КМҚК 29.04.2023 30 6 2028
70 КГП "Поликлиника № 3" г.Караганды "№ 3 емхана" КМК Қарағанды қ. 26.04.2021 30 6 2026
71 КГП "Поликлиника № 5" г. Караганды Қарағанды қ. "№ 5 емхана" КМК 25.06.2021 30 6 2026
72 КГУ "Акжарская основная школа" с. Курылыс Бухар-Жырауского р-на Карагандинской обл. "Ақжар негізгі мектебі" КММ Қарағанды облысы, Бұқар Жырау ауданы, Құрылыс ауылы 24.06.2019 30 6 2024
73 КГУ "Ботакаринская общеобразовательная школа" п.Ботакара Бухар-Жырауского р-на Карагандинской обл. "Ботақара жалпы білім беретін мектебі" КММ Қарағанды обл. Бұқар Жырау ауд. Ботақара к.    30 6 2027
74 КГУ "Гимназия №3" г.Караганды "№3 гимназия" КММ Қарағанды қ. 01.10.2019 30 6 2024
75 КГУ "Гимназия №45" г.Караганды "№ 45 гимназия" КММ Қарағанды қ. 22.08.2019 26 8 2024
76 КГУ "Гимназия №97" г.Караганды "№ 97 гимназия" КММ Қарағанды қ. 25.09.2020 30 6 2025
77 КГУ "Гимназия им С.Сейфуллина" (№92) г.Караганды "С.Сейфуллин атындағы гимназиясы" КММ   (№92) Қарағанды  қ. 26.10.2020 26 10 2024
78 КГУ "Гимназия им.Казыбека Нуржанова" (№9) г.Караганды "Қазыбек  нұржанов   атындағы гимназия" КММ (№9) Қарағанды қ. 22.02.2019 30 6 2024
79 КГУ "Гимназия им.М.Жумабаева" (№39) г.Караганды  "М.Жұмабаев атындағы гимназия" КММ  (№39)  Қарағанды  қ. 19.06.2019 30 6 2024
80 КГУ "Гимназия имени Каныша Сатпаева" (№38) г.Караганды "Қаныш Сатпаев атындағы гимназия" КММ Қарағанды қ. 15.12.2021 30 6 2026
81 КГУ "Городская комплексная детско-юношеская спортивная школа" г.Караганда "Қалалық жалпы білім беретін балалар мен спорт мектебі" КММ  Қарағанды қ. 15.12.2020 30 6 2026
82 КГУ "Государственный архив г.Караганды" "Қарағанды қаласының мемлекеттік архиві" КММ 22.08.2019 29 8 2024
83 КГУ "Государственный архив Карагандинской области по научно-технической документации" г.Караганда Қарағанды қ. "Ғылыми-техникалық құжаттамаға арналған Қарағанды облысының мемлекеттік мұрағаты" КММ  01.07.2022 30 6 2027
84 КГУ "Государственный архив Карагандинской области" "Қарағанды облысының мемлекеттік архиві" КММ 22.08.2019 26 8 2024
85 КГУ "Дворец школьников № 1" г.Караганды Қарағанды облысының білім басқармасының Қарағанды қаласы білім бөлімінің "Оқушылар сарайы" КМҚК 12.06.2023 22 6 2028
86 КГУ "Дворец школьников № 2" г.Караганды Қарағанды қ. "№ 2 оқушылар сарайы" КММ 05.10.2021 30 6 2026
87 КГУ "Детский дом "Таншолпан" г.Караганды "Таңшолпан" балалар үйі" КММ Қарағанды қ.  15.12.2021 30 6 2026
88 КГУ "Детский дом для детей с ОВР" УОКО г.Караганды "Даму мүмкіншіліктері шектелген балаларға арналған балалар үйі" КММ Қарағанды қ. 10.11.2021 30 6 2026
89 КГУ "Детско-юношеская спортивная школа поселка Осакаровка" акимата Осакаровского р-на п.Осакаровка  Осакаров ауданы әкімдігінің "Осакаровка кентінің балалар мен жасөспірімдер спорт мектебі" КММ Осакаровка к. 15.12.2020 30 6 2026
90 КГУ "Карагандинская областная детская библиотека имени Абая" г.Караганды "Абай атындағы Қарағанды облыстық балалар кітапханасы" КММ Қарағанды қ. 28.04.2021 30 6 2026
91 КГУ "Карагандинская областная психолого-медико-педагогическая консультация" г.Караганды Қарағанды қ. "Қарағанды облыстық психологиялық-медициналық-педагогикалық кеңесі" КММ 07.04.2021 30 6 2026
92 КГУ "Карагандинская областная универсальная научная библиотека имени Н.В.Гоголя" Управления культуры, архивов и документации Карагандинской Области г.Караганды Қарағанды облысының мәдениет, мұрағаттар және құжаттама басқармасының "Н.В.Гоголь атындағы Қарағанды облыстық әмбебап ғылыми кітапханасы" КММ 22.04.2022 30 4 2025
93 КГУ "Карагандинский горно-индустриальный колледж" УО КО г.Караганды Қарағанды қ. ББ "Қарағанды тау-кен индустриалдық колледжі" КММ 05.01.2021 30 6 2026
94 КГУ "Карагандинский профессионально-технический колледж" УО КО г.Караганды Қарағанды қ. КБ ББ "Қарағанды кәсіптік-техникалық колледжі" КММ 29.01.2021 30 6 2026
95 КГУ "Комплекс-школа-ясли сад № 33" г.Караганды Қарағанды қ. "№ 33 бөбекжай-мектеп кешені" КММ 20.04.2022 30 6 2027
96 КГУ "Қоғамдық келісім" управления внутренней политики Карагандинской области Қарағанды облысы ішкі саясат басқармасының "Қоғамдық келісім" КММ 01.11.2021 31 12 2024
97 КГУ "Лицей № 2" г.Караганды Қарағанды облысы білім басқармасының Қарғанды қаласы білім бөлімінің  "№2 лицейі" КММ 19.01.2023 30 6 2028
98 КГУ "Лицей-интернат "Білім-инновация №1" г. Караганды Қарағанды қ. "Білім-инновация № 1 лицей-интернаты" КММ 11.11.2022 30 6 2025
99 КГУ "Лицей-интернат "Білім-Инновация №2" г.Караганда "Білім-Инновация № 2" лицей-интернаты" КММ Қарағанды қ. 19.12.2018 30 6 2024
100 КГУ "Молодежный ресурсный центр Карагандинской обл." г.Караганды Қарағанды қ. "Қарағанды облысының Жастар ресурстық орталығы" КММ 01.07.2022 30 6 2027
101 КГУ "Областная специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва "Жастар" по футболу" г.Караганды «Футболдан «Жастар» облыстық мамандандырылған балалар-жасөспірімдер олимпиадалық резерв мектебі» КММ Қарағанды ​​қ. 25.06.2021 30 6 2026
102 КГУ "Областная специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по боксу" г.Караганды «Бокстан облыстық мамандандырылған балалар мен жасөспірімдердің олимпиадалық резерв мектебі» КММ Қарағанды ​​қ. 05.01.2023 30 6 2028
103 КГУ "Областная специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по зимним видам спорта им. 10-летия Независимости Республики Казахстан" г.Караганды "Қазақстан  Республикасы тәуелсіздігінің 10-жылдығы атындағы спорттың  қысқы түрлері  бойынша облыстық мамандандырылған олимпиадалық резервтегі балалар мен жасөспірімдердің облыстық  мектебі" КММ Қарағанды  қ. 01.12.2022 30 6 2028
104 КГУ "Областная специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по настольному теннису" г. Караганда «Үстел теннисінен облыстық мамандандырылған балалар мен жасөспірімдердің олимпиадалық резерв мектебі» КММ, Қарағанды ​​қ. 15.12.2020 30 6 2026
105 КГУ "Областная специализированная школа-интернат-колледж олимпийского резерва имени Алии Молдагуловой" г.Караганды Қарағанды облысы дене шынықтыру және спорт басқармасының "Әлия Молдағұлова атындағы облыстық мамандырылған олимпиядалық резервтегі мектеп-интернат-колледжі" КММ 05.01.2023 30 6 2028
106 КГУ "Областная специальная школа-интернат" г.Атырау Атырау қ. "Облыстық арнайы мектеп-интернаты" КММ 20.09.2021 30 5 2026
107 КГУ "Областной реабилитационный центр "Умит" для детей с проблемами в развитии" г.Караганды "Дамуында проблемалары бар балаларға арналған "Үміт" облыстық оңалту орталығы" КММ Қарағанды қ. 20.06.2019 30 6 2024
108 КГУ "Общеобразовательная школа № 15" г.Караганды "№15 жалпы білім беретін орта мектебі" КММ Қарағанды қ.  29.06.2019 30 6 2024
109 КГУ "Общеобразовательная школа № 16" г.Караганды "№16 жалпы білім беретін орта мектебі" КММ Қарағанды қ.  19.06.2019 30 6 2024
110 КГУ "Общеобразовательная школа № 23" г.Караганды "№23 жалпы білім беретін орта мектебі" КММ Қарағанды қ.  12.06.2019 30 6 2024
111 КГУ "Общеобразовательная школа № 27" г.Караганды "№27 жалпы білім беретін орта мектебі" КММ Қарағанды қ.  19.06.2019 30 6 2024
112 КГУ "Общеобразовательная школа № 27" г.Темиртау Карагандинской обл. Қарағанды қ. "Ғабиден Мұстафин атындағы жалпы білім беретін мектебі" КММ 05.12.2022 30 6 2027
113 КГУ "Общеобразовательная школа № 30" г.Караганды "№30 жалпы білім беретін орта мектебі" КММ Қарағанды қ.  30.11.2020 30 6 2025
114 КГУ "Общеобразовательная школа им.Жакыпа Акбаева" (№ 34) г.Караганды "Жақып Акбаев атындағы  жалпы білім беретін мектебі" КММ (№ 34) Қарағанды  қ. 15.12.2021 30 6 2026
115 КГУ "Общеобразовательная школа № 85" г.Караганды Қарағанды қ. "№ 85 жалпы білім беретін мектебі" КММ 20.04.2022 30 6 2027
116 КГУ "Общеобразовательная школа им.А.Бокейхана" (№76) г.Караганды "Ә.Бөкейханов атындағы № 76 орта мектеп" КММ Қарағанды қ. 09.08.2021 30 6 2026
117 КГУ "Общеобразовательная школа им.Г.Мустафина " (№ 83) г.Караганды Қарағанды қ. "Ғабиден Мұстафин атындағы жалпы білім беретін мектебі" КММ 06.02.2023 30 6 2028
118 КГУ "Общеобразовательная школа им.Н.Абдирова" (№58) г.Караганды "Н.Әбдіров атындағы жалпы білім беретін мектеп" КММ Қарағанды қ. 25.06.2021 30 6 2026
119 КГУ "Общеобразовательная школа имени Е.А.Букетова" (№52) г.Караганды Қарағанды қ. "Е.А. Бөкетов атындағы жалпы білім беретін мектебі" КММ (№52) 01.07.2022 30 6 2027
120 КГУ "Общеобразовательная школа им.Б.Момышулы" (№77) г.Караганды "Б.Момышұлы атындағы жалпы білім беретін мектеп" КММ (№77) Қарағанды қ.  30.11.2020 30 6 2025
121 КГУ "Основная средняя школа № 134" г.Караганды "№134 негізгі орта мектебі" КММ Қарағанды қ. 09.01.2023 9 1 2026
122 КГУ "Школа- центр дополнительного образования №51" г.Караганды "№51 қосымша білім беретін мектеп - орталығы" КММ Қарағанды қ.  22.08.2019 30 6 2024
123 КГУ "Основная школа № 21" г.Караганды "№ 21 Негізгі мектебі"  КММ Қарағанды қ.  25.11.2020 30 6 2025
124 КГУ "Основная школа № 42" г.Караганды Қарағанды қ. "№ 42 негізгі мектебі" КММ 01.09.2022 30 6 2027
125 КГУ "Первый Темиртауский классический лицей" г.Темиртау Теміртау қ. "Бірінші Теміртау классикалық лицейі" КММ 15.11.2022 30 6 2027
126 КГУ "Психоневрологическое медико-социальное учреждение №1 г.Караганды" Карагандинской обл. "Қарағанды облысы Қарағанды қаласының №1 психоневрологиялық медициналық-әлеуметтік мекемесі" КММ 20.06.2019 1 9 2024
127 КГУ "Реабилитационный центр №1 УО" (реабилитационный центр "Умит") г.Караганды "№ 1 оңалту орталығы" КММ ("Үміт" оңалту орталығы) Қарағанды қ.  25.06.2021 30 6 2026
128 КГУ "Региональный проектный офис"Рухани жангыру" Карагандинской области Управления внутренней политики Карагандинской области г.Караганды Қарағанды облысының ІСБ "Қарағанды облысының "Рухани жаңғыру"аймақтық жобалық кеңсесі" КММ 30.04.2021 30 4 2026
129 КГУ "Специализированная детско-юношеская спортивная школа гимнастики" г.Караганды "Мамандандырылған балалар-жасөспірімдер гимнастика спорт мектебі" КММ Қарағанды қ.  20.11.2020 30 6 2025
130 КГУ "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по лёгкой атлетике города Караганды" Управления физической культуры и спорта Карагандинской области г.Караганды Қарағанды облысы дене шынықтыру және спорт басқармасының "Жеңіл атлетикадан олимпиадалық резервтегі Қарағанды қаласының мамандандырылған балалар мен жасөспірімдер спорт мектебі" КММ 20.11.2020 30 6 2025
131 КГУ "Специализированная школа-интернат "Дарын" г.Караганды  Қарағанды қ. "Дарын" мамандандырылған мектеп интернаты" КММ 12.10.2020 30 6 2025
132 КГУ "Специализированная школа-интернат "Мурагер" г.Караганды "Мұрагер мамандандырылған мектеп-интернаты" КММ Қарағанды қ.  14.01.2021 30 6 2026
133 КГУ "Специализированная школа-интернат им. Жамбыла " (№7) г.Караганды "№7 Жамбыл атындағы мамандандырылған дарынды балалар мектеп-интернаты" КММ 24.06.2019 30 6 2024
134 КГУ "Специализированная школа-интернат имени Н.Нурмакова" (№2) г.Караганда "Н.Нұрмақов атындағы мамандандырылған мектеп-интернаты" КММ 22.08.2019 30 6 2024
135 КГУ "Специализированная школа-лицей-интернат "Информационных технологий" г. Караганды Қарағанды облысы білім басқармасының  "Ақпараттық технологиялар" мамандырылған мектеп-лицей-интернаты" КММ 07.06.2023 30 6 2028
136 КГУ "Специализированнная детско-юношеская школа олимпийского резерва по гребному спорту" г.Темиртау "Есу спорты бойынша олимпиадалық резервтің мамандандырылған балалар-жасөспірімдер мектебі" КММ Теміртау қ. 15.12.2021 30 6 2026
137 КГУ "Специальная школа- интернат № 2" (Школа-интернат для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата) г.Караганда Қарағанды қ. "№ 2 арнайы мектеп - интернаты" КММ (тірек-қимыл аппараты зақымдалған балаларға арналған мектеп-интернат)  15.06.2020 30 6 2025
138 КГУ "Специальная школа-интерант № 5" г.Темиртау Теміртау қ. "№ 5 арнайы мектеп-интернаты" КММ 06.12.2022 6 12 2027
139 КГУ "Специальная школа-интернат № 1" (для детей с нарушениями зрения) г.Караганды "№ 1 мамандандырылған мектеп-интернаты" КММ Қарағанды қ. 20.05.2021 20 5 2026
140 КГУ "Специальная школа-интернат № 3" (с нарушением слуха) г.Караганды "№ 3 арнайы мектеп-интернаты" КММ ( есту қабілеті бұзылған) Қарағанды қ.  15.12.2021 15 12 2026
141 КГУ "Специальная школа-интернат № 8" г.Темиртау (была № 2 для детей с нарушением интеллекта) Теміртау қ. "№ 8 арнайы мектеп-интернаты" КММ  (болды Даму мүмкіндігі шектеулі балаларға арналған № 2  Темиртау қ.)  20.05.2021 20 5 2025
142 КГУ "Специальная школа-интернат № 9" г.Сарани "№ 9 арнайы мектеп-интернаты" КММ Саран қ. 25.12.2020 25 12 2024
143 КГУ "Специальная школа-интернат № 6  УО Карагандинской области (ранее № 3 для детей с отставанием в развитии) г.Караганда "Қарағанды облысы ББ № 6 арнайы мектеп-интернаты" (№ 3 даму мүмкіндігі шектеулі балалар) КММ Караганда қ.  15.06.2020 30 6 2026
144 КГУ "Общеобразовательная школа № 36" г.Караганды  "№36 жалпы білім беретін мектебі" КММ Қарағанды қ. 07.06.2023 20 6 2027
145 КГУ "Школа-центр дополнительного образования №5" г.Караганды "№5 жалпы білім беретін орта мектебі" КММ Қарағанды қ. (қосымша білім беру мектеп-орталығы) 12.06.2019 30 6 2024
146 КГУ "Общеобразовательная школа № 62" г.Караганды "№62 жалпы білім беретін орта мектебі" КММ Қарағанды қ.  22.08.2019 22 8 2024
147 КГУ "Средняя общеобразовательная школа №81" г.Караганды "№81 жалпы білім беретін орта мектебі" КММ Қарағанды қ.  19.06.2019 30 6 2024
148 КГУ "Школа-лицей № 53" г.Караганды Қарағанды қ. "№ 53  мектеп-лицейі" КММ 12.06.2020 30 6 2025
149 КГУ "Уштобинская опорная школа (Ресурсный центр)" п.Уштобе Бухар-Жырауского р-на Карагандинской обл. Қарағанды облысы Бұқар Жырау ауданы Үштөбе кенті "Үштөбе тірек мектебі (ресурстық орталық)" КММ 10.12.2020 30 6 2026
150 КГУ "Центр занятости населения акимата города Караганды" "Қарағанды қаласы әкімдігінің жұмыспен қамту орталығы" КММ 01.07.2022 30 6 2025
151 КГУ "Центр изучения и анализа проблем межконфессиональных отношений Карагандинской области" "Қарағанды облысының конфессияаралық қатынастар мәселелерін зерттеу және талдау орталығы" КММ 09.12.2019 9 12 2024
152 КГУ "Центр оказания специальных социальных услуг "Активное долголетие" г.Караганды Қарағанды қ. "Белсенді ұзақ өмір сүру "Арнаулы әлеуметтік қызмет көрсету орталығы" КММ 15.12.2022 15 12 2025
153 КГУ "Школа-гимназия им.Абая" (№104) г.Караганды "Абай   атындағы мектеп - гимназия" КММ (№ 104)  Қарағанды қ. 15.11.2021 30 6 2026
154 КГУ "Школа-гимназия им.Ахмета Байтурсынулы" (№41) г.Караганды  "Ахмет Байтұрсынұлы атындағы  мектеп-гимназиясы" КММ (№41) Қарағанды  қ. 22.06.2021 30 6 2025
155 КГУ "Школа-гимназия №95" г.Караганды "№ 95 мектеп-гимназия" КММ Қарағанды қ.  22.08.2019 30 6 2024
156 КГУ "Школа-интернат имени Мартбека Мамыраева" (№ 68) г.Караганды "Мартбек Мамараев   атындағы мектеп-интернат" КММ (№ 68) Қарағанды қ.  20.06.2019 30 6 2024
157 КГУ "Школа-лицей им. А.Ермекова" (№103) г.Караганды "А.Ермеков атындағы мектеп-лицей" КММ (№103) Қарағанды қ.  01.10.2020 30 6 2025
158 КГУ "Школа-лицей им. С.Саттарова" (№57) г.Караганды "С.Саттаров атындағы  мектеп-лицей" КММ (№57) Қарағанды қ.  22.08.2019 30 6 2024
159 КГУ "Школа-лицей №66" г.Караганда "№ 66 мектеп-лицей" КММ Қарағанды қ.  11.11.2021 30 6 2026
160 КГУ Карагандинский агротехнический колледж" УО КО г. Караганды Қарағанды қ. КБ "Қарағанды агротехникалық колледжі" КММ 05.01.2021 30 6 2026
161 КГУ Специальная школа-интернат № 4" (Школа-интернат для детей с задержкой психического развития) г.Караганда Қарағанды қ. "№ 4 арнайы мектеп-интернаты" КММ (психикалық дамуы тежелген балаларға арналған мектеп-интернат) 15.06.2020 30 6 2025
162 Корпоративный фонд "Национальный Центр детсткой реабилитации" г.Астана "Балаларды оңалтудың ұлттық орталығы" корпоративтік қоры 12.12.2018 18 12 2023
163 КФ Национальный центр детской реабилитации "University Medical Centr" г.Нур-Султан "University Medical Centr" балаларды оңалтудың Ұлттық орталығы КҚ Нұр-Султан қ. 20.12.2020 25 12 2025
164 Министерство культуры и спорта Республики Казахстан Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі 25.04.2022 30 6 2027
165 НАО "Казахский агротехнический университет им.С.Сейфуллина" г.Нур-Султан "С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті" КЕАҚ Нұр-Сұлтан қ. 15.11.2021 15 11 2026
166 НАО "Казахский национальный женский педагогический университет" г.Алматы "Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті" КЕАҚ Алматы қ. 08.09.2022 9 9 2027
167 НАО "Костанайский региональный университет имени А.Байтурсынова" г.Костанай "А.Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университеті" КЕАҚ 27.06.2023 27 6 2028
168 НАО "Торайгыров университет" г.Павлодар "Торайғыров универстиеті" КЕАҚ 20.04.2023 20 4 2028
169 НИИ "КазМИИР" при РГП на ПХВ КарГТУ г.Караганда КарМТУ "Каз мир" ҒЗИ  15.04.2019 30 6 2024
170 НПО "Ассоциация налогоплательщиков и бухгалтеров Карагандинской области"  "Салық төлеушілер және бухгалтерлер қауымдастығы үкіметтік емес ұйымы" жеке кәсіпкерлер және заңды тұлғалар бірлестігі 15.11.2019 30 6 2024
171 Образовательный центр "Indigo" ИП Фаткулина Т.Т.  "Indigo" білім беру орталығы ЖК Фаткулина Т.Т. Қарағанды қ.  07.06.2019 7 6 2025
172 Образовательный центр "Полиглот" ИП Кузьмина Ю.О.  "Полиглот" білім беру орталығы ЖК Кузьмина Ю.О. Қарағанды қ.  08.01.2019 8 1 2025
173 ОО "LITUANICA" г.Караганды (литовское культурное общество) "LITUANICA" (Литва мәдени қоғамы) ҚБ Қарағанды қ. 29.11.2019 30 6 2025
174 ОО "Азербайджанский Национальный культурный центр "НАМУС" г.Караганды "НАМУС" Азербайджан ұлттық-мәдени Орталығы" ҚБ Қарағанды қ. 20.04.2022 30 6 2027
175 ОО "Глобальная Федерация Таеквон-до по Караганде"" г.Караганды "Таэквон-до жаһандық федерациясы" ҚБ Қарағанды қ. 10.01.2022 30 6 2027
176 ОО "Движение молодежи за будущее Казахстана" г.Караганды "Қазақстанның болашақтағы жастар қозғалысы" ҚБ Қарағанды қ. 20.04.2022 31 12 2025
177 ОО "Карагандинский областной экологический музей" г.Караганды Қарағанды облысының экологиялық мұражайы ҚБ Қарағанды қ. 16.06.2021 24 6 2024
178 ОО "Китайский национально-культурный центр "Дружба" г.Караганды "Дружба" Қытай ұлттық-мәдени орталығы" ҚБ Қарағанды қ. 20.04.2021 30 6 2026
179 ОО "Румынское культурное общество "Дакия" г.Караганды "Дакия" румын мәдени қоғамы" ҚБ Қарағанды қ.  05.12.2019 30 6 2025
180 ОО "Союз многодетных матерей "Talbezyk" г.Караганды "Talbezyk" көп балалы аналар одағы" ҚБ Қарағанды қ. 24.05.2021 24 5 2026
181 ОО "Союз многодетных матерей "Talbezyk" г.Караганды "Talbezyk" көп балалы аналар одағы" ҚБ Қарағанды қ. 24.05.2021 24 5 2026
182 ОО "Федерация волейбола" г.Караганда "Волейбол федерациясы" ҚБ  26.06.2021 30 6 2026
183 ОО "Центр помощи детям и инвалидам "Лучик надежды" г.Караганды Қарағанды қ. "Лучик надежды" балалар мен мүгедектерге көмек көрсету орталығы" ҚБ 01.07.2022 30 6 2027
184 ООО "Seven Refractories Asia" с.Доскей Бухар-Жырауского р-на Карагандинкой обл. "Seven Refractories Asia" ЖШС Қарағанды обл., Бұқар Жырау ауд., Доскей а. 22.10.2021 22 10 2023
185 ОФ "Aqylsana" (Балпан) г.Караганды Қарағанды қ. "Aqylsana" ҚҚ (Балпан)  05.12.2022 5 12 2027
186 Палата предпринимателей Карагандинской области Қарағанды облысының кәсіпкерлер палатасы 15.10.2020 15 10 2025
187 Палата юридических консультантов "Adilzanger"  г.Караганды "Adilzanger" заңгерлік кеңес палатасы Қарағанды қ.   25.11.2019 30 6 2024
188 Предприятие "BioHumus KZ" ИП г.Караганды «BioHumus KZ» АЖ Қарағанды ​​қ 01.03.2023 30 6 2028
189 Представительство АО "Национальные информационные технологии" по Карагандинской области г.Караганды Қарағанды қ. "Ұлттық ақпараттық технологиялар" АҚ Қарағанды облысы бойынша өкілдігі 01.12.2022 30 6 2027
190 Производственный кооператив "БАТА" г. Караганды "БАТА" өндірістік кооперативі Қарағанды қ.  25.02.2022 30 6 2027
191 Производственный кооператив "Енбек" г. Караганды Өндірістік Кооператив "Еңбек" Қарағанды қ. 04.11.2019 30 6 2024
192 РГКП "Институт прикладной математики" МЦР и АП РК ҚР ДДО және ПӘ "Қолданбалы математика институты" РМҚК 03.05.2021 30 6 2026
193 РГУ "Администратор судов по Карагандинской области" г.Караганды РММ "Қарағанды облысы бойынша соттар әкімшісі" Қарағанды қ.  04.01.2023 4 1 2028
194 РГУ "Администратор судов по области Улытау" г.Жезказган Жезқазған қ. "Ұлытау облысы бойынша соттардың әкімшісі" 09.11.2022 31 12 2027
195 РГУ "Государственный национальный природный парк "Буйратау" Осакаровского р-на Карагандинской обл. Қарағанды облысы Осакаров ауданының "Бұйратау" мемлекеттік ұлттық табиғи паркі" РММ 05.03.2020 30 6 2025
196 РГУ "Департамент Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) по области Ұлытау" г.Жезказган Қазақстан Республикасы Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің (Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет) Ұлытау облысы бойынша департаменті 30.03.2023 30 3 2028
197 РГУ "Департамент Государственных Доходов по Карагандинской области Комитет Государственных Доходов
Министерство финансов Республики Казахстан"
"Қазақстан Республикасы қаржы министрлігінің Қарағанды облысы бойынша Мемлекеттік Кірістер Комитеті" РММ     20.12.2020 1 1 2026
198 РГУ "Департамент государственных доходов по области Ұлытау Комитета государственных доходов Министерства финансов РК" г.Жезказган «Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Мемлекеттік кірістер комитетінің Ұлытау облысы бойынша Мемлекеттік кірістер департаменті» РМК Жезқазған қ. 12.01.2023 12 1 2028
199 РГУ "Департамент Комитета медицинского и фармацевтического контроля по Карагандинской области Министерства здравоохранения РК" г. Караганды "ҚР Денсаулық сақтау министрлігі Медициналық және фармацевтикалық бақылау комитетінің Қарағанды облысы бойынша департаменті" РММ Қарағанды қ. 28.04.2021 30 6 2026
200 РГУ "Департамент по управлению земельными ресурсами области Ұлытау Комитета по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства РК"  г.Жезказган Жезқазған қ. "ҚР Ауыл шаруашылығы министрлігі Жер ресурстарын басқару комитетінің Ұлытау облысының Жер ресурстарын басқару департаменті" РММ  09.11.2022 31 12 2027
201 РГУ "Департамент по чрезвычайным ситуациям Карагандинской обл." г.Караганды "Қарағанды облысының Төтенше жағдайлар департаменті" ММ Қарағанды қ. 15.12.2020 30 6 2025
202 РГУ "Департамент торговли и защиты прав потребителей Карагандинской обл." г.Караганды «Қарағанды ​​облысының сауда және тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаменті» РММ Қарағанды ​​қаласы 03.05.2023 23 5 2028
203 РГУ "Департамент УИС по Карагандинской области" КУИС МВД РК ҚР ІІМ ҚАЖК "Қарағанды облысы бойынша ҚАЖ департаменті" РММ 20.09.2019 30 6 2024
204 РГУ "Департамент экологии по Карагандинской области Комитета экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовом комплексе МЭ РК" "Қарағанды облысы бойынша Қазақстан Республикасы экология министрлігінің экологиялық реттеу, бақылау комитеті және мұнай-газ кешеніндегі мемлекеттік инспекция" РММ 30.11.2020 30 6 2025
205 Рекламно-производственная фирма "Print Shop" ИП Черемухина Н.И. г.караганда "Print Shop" жарнама-өндірістік компаниясы ИП Черемухина Н.И. Қарағанды қ. 15.04.2019 30 6 2024
206 Ресторан "Олимпия" ИП Каирбеков К.К. г. Караганды "Олимпия" мейрамханасы ЖК Каирбеков К.К. Қарағанды қ. 26.04.2021 30 6 2026
207 Ресторанный комплекс "Vogue" ИП Калимбетов Д.Ж. г.Караганды "Vogue" мейрамхана кешені ЖК Калимбетов Д.Ж. Қарағанды қ. 26.04.2021 30 6 2026
208 РОО "Всеказахстанская организация кёкушинкой каратэ" г.Караганда "Кекушинкай каратэ Букіл Қазақстандық ұйымы" қоғамдық бірлестігі Қарағанды қ. 05.01.2023 30 6 2028
209 РОО "Казахское географическое общество" г.Караганда "Қазақ Географиялық Қоғамы" РҚБ Қарағанды қ. 22.10.2020 30 6 2025
210 РОО "Казахстанская федерация образовательной и спортивной робототехники "Казроботикс" г.Астана Астана қ. "Қазроботикс" "Қазақстандық білім беру және спорттық робототехника федерациясы" РҚБ 07.09.2022 30 6 2025
211 ТОО  "FleetBook" г.Караганды "Fleet Book" ЖШС Қарағанды қ. 25.01.2022 30 6 2024
212 ТОО  "Нейрореабилитацонный центр "Луч" г.Караганды Қарағанды қ. "Луч" нейрооңалту орталығы" ЖШС 30.06.2022 30 6 2027
213 ТОО "1CФранчайзингКараганда" г.Караганды «1С Франчайзинг Қарағанды» ЖШС Қарағанды ​​қ 20.04.2023 30 6 2028
214 ТОО "5 канал - KZ" г.Караганды "5 канал - KZ" ЖШС Қарағанды қ.  27.11.2019 30 6 2025
215 ТОО "Adil & Asyl" г. Шахтинск "Adil & Asyl" ЖШС Шахтинск қ. 15.04.2019 30 6 2024
216 ТОО "Art Global" г.Караганды Қарағанды қ."Art Global" ЖШС  20.04.2022 30 6 2025
217 ТОО "Azat Live" Улытауская обл, Жанааркинского р-на с/о Тугусен "Azat Live"  ЖШС Ұлытау облысы Жаңаарқа райынының Тугусен а/о  30.03.2023 30 6 2028
218 ТОО "BRC KAZ Consult" г.Караганда "BRC KAZ Consult" ЖШС Қарағанды қ. 10.12.2019 30 6 2024
219 ТОО "BSOLUTIONS KZ" г.Караганды "BSOLUTIONS KZ" ЖШС Қарағанды қ. 11.12.2020 30 6 2025
220 ТОО "ColorPRINT" г.караганды "COLORPRINT 2022" ЖШС 21.04.2023 20 4 2028
221 ТОО "D&D partners" г. Караганды "D&D partners" ЖШС Қарағанды қ. 15.04.2019 15 4 2024
222 ТОО "EcoProf KZ" г.Караганды "ECOPROF KZ" ЖШС Қарағанды қ. 27.03.2023 31 12 2023
223 ТОО "EPAM Kazakhstan" (ЭПАМ Казахстан) "EPAM Kazakhstan" (ЭПАМ Казахстан) ЖШС 28.06.2018 31 12 2023
224 ТОО "ERP Company" г.Караганды ЖШС "ERP Company" Қарағанды қ.  22.04.2022 22 4 2025
225 ТОО "Fox Studio" (электронный журнал) г.Караганды "Fox Studio" ЖШС (электронды журнал) Қарағанды қ. 24.04.2021 30 6 2024
226 ТОО "Gold way K" г. Караганды "Gold way K" ЖШС Қарағанды қ. 11.11.2019 30 6 2024
227 ТОО "iQ-SOLUTIONS" г.Астана "iQ-SOLUTIONS" ЖШС Нұрсұлтан қ. 15.11.2018 31 12 2024
228 ТОО "Kaz-metiz" ("Казметиз") г.Караганды "KAZ-METIZ" (КАЗ-МЕТИЗ) ЖШС Карағанды қ. 25.04.2023 31 12 2025
229 ТОО "Luxe Travel" г. Караганда "Luxe Travel" ЖШС Қарағанды қ.. 25.12.2018 30 6 2024
230 ТОО "MG Partners Karaganda" г.Караганды Қарағанды қ. "MG Partners Karaganda" ЖШС  05.09.2022 30 6 2027
231 ТОО "NOVA TOUR" г.Караганда "Nova Tour" ЖШС Қарағанды қ.. 04.11.2019 30 6 2024
232 ТОО "Nova Строй" г.Караганды Қарағанды қ. "Nova Строй" ЖШС  03.10.2022 30 6 2027
233 ТОО "NURKUT Enerdgy" г.Караганды "NURKUT Enerdgy" ЖШС Қарағанды қ. 31.01.2020 30 6 2025
234 ТОО "Olympex Advisere" г.Нур-Султан "Olympex Advisere" ЖШС Нұрсұлтан қ. 30.01.2019 30 6 2024
235 ТОО "PSP System" г.Караганды Қарағанды қ. "PSP System" ЖШС  03.10.2022 30 6 2027
236 ТОО "QazTehna" г.Сарань Карагандинской обл. "QazTehna" ЖШС Саран қ. Қарағанды обл. 15.11.2021 30 6 2026
237 ТОО "Royal Club Travel" г. Караганды "Royal Club Travel" ЖШС Қарағанды қ. 30.11.2020 31 12 2025
238 ТОО "Samba Bilim group" г.Караганды "Samba Bilim group" ЖШС Қарағанды қ. 20.04.2022 30 6 2027
239 ТОО "Saryarga agparat" г.Караганды "Saryarga agparat" ЖШС Қарағанды қ. 20.04.2021 30 6 2026
240 ТОО "SHARKCOMPANY" г.Караганды "SHARKCOMPANY" ЖШС Қарағанды қ. 20.04.2022 30 6 2027
241 ТОО "SUNPAPER" г.Сарань Карагандинской обл. "SUNPAPER"ЖШС Қарағанды облысы Саран қаласы 20.04.2023 30 6 2028
242 ТОО "TRANCO EXPRESS" г.Караганды Қарағанды қ. "TRANCO EXPRESS" ЖШС 20.04.2021 30 6 2026
243 ТОО "VICTORY-TRANS" г.Караганды VICTORY-TRANS ЖШС  19.04.2023 30 6 2028
244 ТОО "VK System" г.Караганды Қарағанды қ. "VK System" ЖШС  03.10.2022 30 6 2027
245 ТОО "АБЭМ" г.Караганды "АБЭМ" ЖШС  Қарағанды қ.. 26.11.2019 30 6 2025
246 ТОО "Авиатурагенство "Пулково" г.Караганды "АВИАТУРАГЕНТСТВО "ПУЛКОВО" ЖШС 01.03.2023 1 7 2027
247 ТОО "Автобусный парк № 3" г. Караганды "Автобусный парк № 3" ЖШС Қарағанды қ. 15.04.2019 30 6 2024
248 ТОО "Азимут Геология" г.Караганды "Азимут Геология"  ЖШС Қарағанды қ. 20.04.2021 30 6 2026
249 ТОО "Аква-Рем" г. Караганды "Аква-Рем" ЖШС Қарағанды қ. 20.04.2022 30 6 2027
250 ТОО "АПМ-1" г. Караганды "АПМ-1"  ЖШС Қарағанды қ. 17.02.2020 30 6 2025
251 ТОО "Археологические исследования" г.Алматы, филиал г.Караганда "Археологиялық зерттеулер" ЖШС Алматы қ. Қарағанды қ. Филиалы 30.11.2021 30 6 2026
252 ТОО "Аудит и консалтинг - АА" г. Караганды "Аудит и консалтинг - АА" ЖШС Қарағанды қ. 27.11.2020 30 6 2030
253 ТОО "Ғимарат-М" г.Караганды  "Ғимарат-М" ЖСШ Қарағанды қ. 18.04.2023 30 6 2028
254 ТОО "Даму-Химия" г. Караганды "Даму-Химия" ЖШС Қарағанды қ. 20.05.2021 30 6 2026
255 ТОО "Дастархан - Сервис" г.Караганды Қарағанды қ. "Дастархан - Сервис" ЖШС  15.04.2022 30 6 2027
256 ТОО "Евразия+ОРТ" г.Алматы "Евразия+ОРТ" ЖШС Алматы қ. 15.12.2020 30 6 2025
257 ТОО "Евротехно Логистик"  г.Караганды  "Евротехно Логистик" ЖШС Қарағанды қ. 19.11.2019 30 6 2024
258 ТОО "Жезказганская городская дирекция телерадиовещания "Дидар" г.Жезказган "Дидар" Жезқазған қалалық телерадио хабарларын тарату дирекциясы" ЖШС Жезқазған қ. 20.04.2021 30 6 2026
259 ТОО "Зубр-21" г.Караганды "ЗУБР-21" Жшс Қарағанды қ. 20.04.2023 30 6 2028
260 ТОО "Издательский дом "Кент" г.Караганды "Кент" баспа үйі  ЖШС Қарағанды қ. 20.04.2021 30 6 2026
261 ТОО "Издательский дом "Пропаганда-паблишинг" (НОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ) г.Караганда "Пропаганда-паблишинг" баспа үйі" ЖШС 15.04.2019 30 6 2024
262 ТОО "Институт органического синтеза и углехимии РК" г.Караганды "ҚР органикалық синтез және көмір химиясы институты" ЖШС Қарағанды қ. 11.11.2021 30 6 2026
263 ТОО "Интерстройсервис и К", г. Караганды "Интерстройсервис и К" ЖШС Қарағанды қ. 22.08.2019 30 6 2024
264 ТОО "Казахстанский Институт Содействия Промышленности" г.Караганды Қарағанды қ. "Қазақстандық өнеркәсіпке жәрдемдесу институты" ЖШС 23.09.2021 31 12 2024
265 ТОО "Казмарт-12" г.Караганда "Казмарт-12" ЖШС Қарағанды қ. 26.04.2021 30 6 2026
266 ТОО "Казстройпроект 2010" г. Караганды "Казстройпроект 2010" ЖШС Қарағанды қ. 20.04.2022 30 6 2027
267 ТОО "Казтехнология" г. Караганды Қарағанды қ. "Казтехнология" ЖШС  03.10.2022 30 6 2027
268 ТОО "Карагандаэкспертиза" г.Караганды "Карагандаэкспертиза" ЖШС Қарағанды қ. 20.04.2022 30 6 2025
269 ТОО "Карагандинский автобусный парк № 2" г. Караганды "Карагандинский автобусный парк № 2" ЖШС Қарағанды қ. 20.10.2021 30 6 2026
270 ТОО "Карагандинский фармацевтический комплекс" г.Караганды "Қарағанды фармацевтикалық комплексі" ЖШС 06.12.2019 30 6 2025
271 ТОО "Караганды-Нан" г.Караганды "Қарағанды-Нан" ЖШС Қарағанды қ. 01.04.2022 30 6 2027
272 ТОО "Компания Lightening" г.Алматы "Компания Lightening" ЖШС Алматы қ. 08.12.2020 8 12 2025
273 ТОО "Коргау_Астана" г.Караганды (Шанс) Қарағанды қ. "Коргау_Астана" ЖШС 09.11.2022 9 11 2027
274 ТОО "Қарағанды - Жарық" г.Караганды "Қарағанды-Жарық" ЖШС Қарағанды қ. 27.04.2021 30 6 2024
275 ТОО "Қарағанды Су" г.Караганды "Қарағанды Су" ЖШС Қарағанды қ. 29.10.2020 30 6 2025
276 ТОО "МИК - Т" г.Темиртау "МИК -Т" ЖШС Теміртау қ. 06.04.2021 6 4 2025
277 ТОО "Микрокредитная организация "Микрокредит" г.Караганды Қарағанды қ. "Микрокредит "Микрокредиттік ұйымы" ЖШС 25.08.2021 30 6 2026
278 ТОО "Научно-производственное объединение Центр инновационных технологий ALL" г. Караганды «ALL инновациялық технологиялар орталығы ғылыми-өндірістік бірлестігі» ЖШС, Қарағанды 20.04.2022 30 6 2027
279 ТОО "Нәтиже" Сүт фабрикасы" г.Караганды "Нәтиже" Сүт фабрикасы" ЖШС Қарағанды қ.  20.12.2020 30 6 2025
280 ТОО "НПО Дефектоскопия" г.Караганды Қарағанды қ. "НПО Дефектоскопия" ЖШС 24.09.2021 31 12 2024
281 ТОО "НүрАкыл" г. Караганда "НұрАқыл" ЖШС Қарағанды қ.  15.04.2019 30 6 2024
282 ТОО "Образовательный консорциум в Балхаше" г.Балхаш Балқаш қ. "Балқаштағы білім беру консорциумы" ЖШС 10.12.2020 30 6 2025
283 ТОО "Производственная инновационная компания "Ютария Ltd" г.Жезказган Жезқазған қ. "Ютария Ltd" Өндірістік инновациялық компаниясы" ЖШС 22.09.2022 30 6 2027
284 ТОО "Промэлектросеть" г.Караганды "Промэлектросеть" ЖШС Қарағанды қ.  15.12.2021 30 6 2026
285 ТОО "Редакция газеты "Балқаш өңірі" г.Балхаш "Балқаш өңірі" газетінің редакциясы" ЖШС Балхаш қ. 15.12.2020 30 6 2025
286 ТОО "Редакция газеты "Тоқырауын тынысы" Актогайского р-на Карагандинской обл.  "Тоқырауын тынысы" газетінің редакциясы" ЖШС Ақтоғай ауданы Қарағанды облысы 25.11.2019 30 6 2024
287 ТОО "Редакция областной газеты "Орталық Қазақстан" г.Караганды Облыстық "Орталық Қазақстан" газетінің редакциясы ЖШС Қарағанды қ.  25.11.2019 30 6 2024
288 ТОО "Редакция районной газеты "Абай-Ақиқат" г.Абай Аудандық "Абай-Ақиқат" газетінің редакциясы ЖШС Қарағанды қ.  25.11.2019 30 6 2024
289 ТОО "Редакция Шетской районной газеты "Шет шұғыласы" п.Аксу-Аюлы Шетского р-на Карагандинской обл. "Шет аудандық "Шет шұғыласы" газетінің редакциясы" ЖШС 20.04.2023 30 6 2028
290 ТОО "Сабыға-2030" Ресторан "Hadi bakery" г.Караганды "Сабыға-2030" ЖШС "Hadi bakery" мейрамханасы Қарағанды қ. 26.04.2021 30 6 2026
291 ТОО "Софрест 9" г.Караганды "Софрест 9" ЖШС Қарағанды қ. 17.02.2020 30 6 2025
292 ТОО "Табыс Аудит Консалтинг" г.Караганды "Табыс Аудит Консалтинг" ЖШС Қарағанды қ.  15.04.2019 30 6 2024
293 ТОО "Телерадиокомпания "Караганда" г.Караганды (Первый Карагандинский) "Телерадиокомпания "Караганда" ЖШС Қарағанды қ.  15.12.2020 30 6 2026
294 ТОО "Теплотранзит Караганда" г.Караганды "Теплотранзит Караганда" ЖШС Қарағанды қ. 01.06.2021 31 5 2024
295 ТОО "Терриконовая долина" г.Караганды Қарағанды қ. "Терриконовая долина" ЖШС 10.10.2022 10 10 2032
296 ТОО "Угольный центр "Сабурхан" г.караганды "Угольный центр"Сабурхан" ЖШС 20.04.2023 30 6 2024
297 ТОО "Центр Достар" г. Караганды "Центр Достар" ЖШС Қарағанды қ. 11.11.2019 30 6 2024
298 ТОО "Центр инновационных технологий "WTO" г.Караганда "WTO" инновациялық технологиялар орталығы" ЖШС Қарағанды қ.  15.10.2018 30 6 2024
299 ТОО "Центр строительной экспертизы" г. Караганды Қарағанды қ. "Құрылыс сараптамасы орталығы" ЖШС 01.12.2022 20 5 2026
300 ТОО "Центр утилизации отходов "Эколидер" г.Караганды "Центр утилизации отходов" Эколидер"ЖШС 20.04.2023 30 6 2028
301 ТОО "Эдельвейс 2030" Детский оздоровительный центр "Звездный континент" с.Катарколь Бурабайского р-на Акмолинской обл. "Звездный континент" Балаларды сауықтыру орталығы "Эдельвейс 2030" ЖШС Қатаркөл а. Бурабай ауд. Ақмола обл. 15.04.2022 30 6 2027
302 ТОО "Экоэксперт" г.Караганды "Экоэксперт" ЖШС Қарағанды қ. 16.02.2022 16 2 2024
303 ТОО Модный дом "LABIBA" г.Караганды "LABIBA" сән үйі ЖШС Қарағанды қ. 17.02.2020 30 6 2025
304 Туристическая компания "Pangea kz" ИП Артыкова г.Караганды Туристік компания  "Pangea kz" ЖК Артыкова  01.03.2023 1 7 2024
305 Туристическое агенство "Марко Поло" г. Караганда "Марко Поло" туристік агеттігі Қарағанды қ. 30.11.2020 31 12 2025
306 Угольный департамент АО "АрселорМиттал Темиртау" г.Караганды Қарағанды қ. "АРСЕЛОРМИТТАЛ ТЕМІРТАУ" АҚ  Көмір Департаменті  20.04.2022 30 6 2025
307 Управление административной полиции Карагандинской области г.Караганды Қарағанды облысының Әкімшілік полиция басқармасы 20.04.2022 30 6 2027
308 Учреждение образования "Высший медицинский колледж "Авиценна" г.Семей Семей қаласының "АВИЦЕННА" жоғары медициналық колледжі "білім мекемесі 07.02.2023 7 2 2028
309 Филиал АО "First Heartland Jysan Bank" г.Караганды "First Heartland Jysan Bank" филиал Қарағанды қ. 16.10.2020 16 10 2023
310 Филиал АО "ForteBank" г.Караганды "ForteBank" АҚ филиалы Қарағанды қ. 12.02.2020 #### 6 2025
311 Филиал АО "Аграрная кредитная корпорация" Карагандинской обл. г.Караганды Қарағанды облысының "Аграрлық несие корпорациясы" АҚ филиалы Қарағанды қ.  30.11.2021 30 6 2026
312 Филиал АО "Альфа-Банк" г. Караганды "Альфа-Банк" филиалы АҚ Қарағанды қ. 17.11.2020 17 11 2023
313 Филиал АО "Банк ЦентрКредит" г.Караганда "Банк ЦентрКредит" филиалы АҚ Қарағанды қ. 22.08.2019 30 6 2024
314 Филиал АО "Народный Банк Казахстана" г. Караганды "Қазақстан Халық Банкі" филиалы АҚ 22.10.2020 22 10 2025
315 Филиал АО "НК КТЖ - "Карагандинское отделение магистральной сети" г.Караганды Қарағанды қ. "ҚТЖ ҰК - Қарағанды магистральдық желі бөлімшесінің филиалы" АҚ  23.09.2022 30 6 2024
316 Филиал ДБ АО "Сбербанк РОссии" г.Караганды "Сбербанк России" АҚ ЕБ филиалы Қарағанды қ.  03.12.2019 31 12 2024
317 Филиал НИШ ХБН г.Караганда АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы" г.Караганды Қарағанды ​​қаласындағы химия-биология бағытындағы Назарбаев Зияткерлік мектептерінің филиалы "Назарбаев Зияткерлік мектептері" АҚ Қарағанды ​​қ. 01.07.2022 30 6 2027
318 Филиал ОО "Французский Альянс" г.Караганды "Француз Альянсы" филиалы ҚБ Қарағанды қ.  12.02.2020 30 6 2025
319 Филиал РГП "Казгидромет" по Карагандинской обл. МЭГ и ПР г.Караганды Қарағанды облысы бойынша "Қазгидромет"    Қарағанды қ. филиалы РМК 27.04.2021 30 6 2026
320 Филиал РГП "НЦ КПМС РК" "Химико-металлургический институт им.Ж.Абишева" г.Караганды Қарағанды қ. "ҚР ПМК ҰО "Ж.Әбішев атындағы химия-металлургия институтының филиалы" РМК  13.07.2022 13 7 2025
321 Филиал РГП ИБФ "Жезказганский ботанический сад" Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и прироных ресурсов РК г.Жезказган ҚР Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің "Жезқазған ботаникалық бағы" РМК филиалы Жезқазған қ. 25.06.2021 30 6 2026
322 Филиал ТОО "PetroRetail" г.Караганды "PetroRetail" ЖШС Қарағанды қ. филиалы 27.04.2021 30 6 2026
323 Филиал ТОО "КТЖ-Грузовые перевозки" - "Карагандинское отделение грузовых перевозок г.Караганды "Қарағанды қ. жүк тасымалдарының Қарағанды бөлімшесінің  филиалы" "ҚТЖ - Жүк тасымалдары" ЖШС 23.09.2022 30 6 2024
324 ЧОУ "SOS Детская деревня Темиртау" г.Темиртау "SOS Теміртау балалар ауылы" КФ филиалы Теміртау қ. 25.01.2021 31 6 2025
325 ЧСОУ "Frendship" г.Караганды Қарағанды қ. "Friendship" ЖОББМ 01.12.2022 30 6 2027
326 ЧУ "Академия "Bolashaq" г.Караганды "Bolashaq" академиясы" ЖМ Қарағанды қ.  01.04.2021 1 4 2027
327 ЧУ "Академия "Bolashaq" г.Караганды (исследовательская практика) Қарағанды қ. "Bolashaq" академиясы" ЖМ (зерттеу практикасы) 03.11.2022 31 12 2025
328 ЧУ "Академия "Bolashaq" г.Караганды (стажировка) Қарағанды қ. "Bolashaq" академиясы" ЖМ (тағылымдама) 03.11.2022 31 12 2025
329 ЧУ "Гимназия им. Т.Аубакирова" г.Темиртау Теміртау қ. "Т.Әубәкіров атындағы гимназия" ММ  01.07.2022 1 7 2027
330 ЧУ "Карагандинский банковский колледж им. А.Ж. Букенова" г.Караганды "А.Ж. Букенов атындағы Қарағанды банк колледжі" ЖМ Қарағанды қ. 30.11.2020 30 6 2025
331 ЧУ "Многопрофильный  гуманитарно-технический колледж" г.Караганды "Көпсалалы гуманитарлық-техникалық колледжі" ЖМ Қарағанды қ.  05.01.2022 31 12 2024
332 ЧУ "Современный многопрофильный колледж" г.Караганды "Қазіргі замаңғы көпсалаы колледж" жеке меншік мекемесі 10.06.2023 30 6 2028